تعبير خواب آينه

 

براي مشاهده « تعبير خواب آينه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آينه

 

محمد بن سيرين مي گويد :

آينه در خواب جاه و ولايت است . اگر ببيند كه آينه به كسي داد ، دليل كند كه مال و متاع خويش پيش كسي نهد . اگر ببيند كه در آينه سيمين نگاه مي كرد ، دليل كه ازحرمت و جاه خويش كراهت بيند ، زيرا كه معبران آينه سيمين را مكروه دانند .

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر مردي در آينه آهنين همي نگرد ، دليل بود كه اگر زن وي حامله بود ، پسر آورد كه به همه چيزها مانند پدر بود . اگر زن ببيند كه در آينه مي نگريست و آبستن بود ، دليل كه دختري آورد كه به همه چيزها مانند مادر بود و اگر زن آبستن نباشد ، دليل است شوهر او را طلاق دهد و زن ديگر بخواهد و آن زن شوهري ديگر كند . اگر پسر ببيند كه در آينه نظر مي كرد ، دليل است او را برادري آيد و اگر دختري نگاه كند ، وي را خواهر آيد و اگر پادشاه يا عاملي نگاه كند ، معزول شود و ولايت از دست او برود و كسي ديگر به جاي او نشيند .

 

جابر مغربي مي گويد :

روي نيكو در خواب ، اگر در آينه ديد ، چون معروف بود پادشاه بود واگر معروف نباشد ، تاويل نيك و بدهر چه ديده باشد به آينه باز گردد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

ديدن آينه در خواب بر شش وجه است

اول : زن

دوم : پسر

سوم : جاه و فرمان

چهارم : يار و دوست

پنجم : شريك

ششم : كار روشن

اگر مردي غريب آينه در خواب ببيند ، دليل كه زن خواهد و بزرگي يابد .

اگر دختر ببيند دليل است شوهر خواهد و بر شوهر عزيز و گرامي بود .

اگر ببيند كه مردي مجهول آينه بدو داد و در وي نگريست ، دليل كند كه به ديدن دوست غائب ، شادمان شود .

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آينه : خبرهاي ناخوشايند ، اتفاقات شوم
شکستن آينه : با اميدهاي خود خداحافظي کنيد .

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

آينه در خواب دوست و همدم و يار و مونس بيننده خواب است . نگريستن در آينه خوب است چنانچه بيننده خواب خودش را ببيند . اگر بيننده صورت خودش را ببيند خداوند به او پسري عنايت مي فرمايد و چنانچه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود مي رسد و اين فرزند غالبا بايد پسر باشد . اگر زني چهره خودش را در آينه ببيند خداوند به او دختري عنايت مي فرمايد يا از جانب فرزند به او سود مي رسد و محبتي چشمگير مي شود . اگر آينه داشتيد و آن را در عالم خواب به ديگري داديد نشان آن است که از مال خود بذل مي کنيد يا موجباتي فراهم مي آوريد که ديگري به درآمد و پول خوبي مي رسد . چنانچه آينه اي که داريد قاب نقره داشته باشد بي حرمت مي شويد زيرا معبران اسلامي داشتن آينه نقره را مکروه دانسته اند . عده اي از معبران نگريستن در آينه را نشان غرور و خود خواهي مي دانند . پنهان کردن آينه عيب پوشي خويش است .

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد در آينه اي به خود مي نگريد ، نشانه آن است كه بيمار خواهيد شد و رنج و درد زيادي تحمل خواهيد كرد .

2ـ ديدن آينه شكسته در خواب ، علامت شنيدن خبر مرگ ناگهاني يكي از نزديكان است .

3ـ ديدن ديگران در آينه ، نشانه آن است كه ديگران براي رسيدن به منافع خود با شما رفتاري غيرمنصفانه خواهند داشت .

4ـ ديدن حيوانات در آينه ، نشانه نوميد شدن و زيان مالي است .

5ـ اگر دختري ببيند آينه اي را مي شكند ، علامت آن است كه ازدواجي نامبارك خواهد داشت و همچنين روابط دوستانه ناموفق .

6ـ اگر دختري در خواب چهره رنگ پريده نامزد خود را در آينه ببيند ، علامت آن است كه خبر مرگ عزيزي را خواهد شنيد . يا با پيمان شكني نامزد خود روبرو خواهد شد . اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببيند ، نشانه آن است كه عدم تفاهم و بيگانگي مدتي كوتاه به طول خواهد انجاميد .

7-اگر زني يك آينه در خواب ببيند ، نشانه آن است كه به زودي با صحنه هايي غم انگيز روبرو خواهد شد .

 

اچ ميلر مى ‏گويد :

ديدن آينه در خواب ، به معنى شناخت بيشتر از خودتان است . اگر ديديد كه آينه ي رو به روى شما بسيار مات و كدر است ، دليل آن است كه شما خود را آدمى بسيار خوب و با شخصيت فرض مى ‏كنيد . اگر ديديد كه دستور درست كردن آينه را مى ‏دهيد ، بدانيد كه كسى در حال تدارك يك خيانت بزرگ به شما مى ‏باشد .

 

در کتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آينه كوچك : خيانت

يك زن خود را در آينه نگاه مي كند : دوستان ، او را فريب مي دهند .

يك مرد خود را در آينه نگاه مي كند : بايد در كارها دقت بيشتري داشته باشد .

يك شخصيت مهم خود را در آينه نگاه مي كند : پشتيباني زير دستانش را از دست خواهد داد .

يك دختر جوان خود را در آينه نگاه مي كند : بهتر است نامزد يا دوستش را تغيير دهد .

يك زن شوهردار خود را در آينه نگاه مي كند : او به شوهرش وفادار نخواهد بود .

يك عاشق خود را در آينه نگاه مي كند : كسي را كه دوست دارد به او وفادار نيست .

آينه مي شكند : اتفاق غير منتظره اي باعث پريشاني شما خواهد شد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.