تعبير خواب آواز

 

براي مشاهده « تعبير خواب آواز » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آواز

 

محمد بن سيرين مي گويد :

آواز مرد در خواب ، چون بلند بود ، دليل كند كه در ميان مردم بزرگي يابد . اگر كسي ببيند كه آوازش بلند گشته بود ، دليل كند بر قدر بلندي آواز ، نامش بلند گردد . اگر ببيند كه آوازش ضعيف گشته ، دليل كه بانگ و نامش ضعيف شود ، چنانكه كسي ياد او نكند .

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

بلندي آواز مردان را دليل بر شرف و بلندي نام كند ، اما بلندي آواز زنان در خواب ، نيكو نيست .

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

در اينجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن . اگر مردي در خواب ببيند که صدا و آوازش بلند شده به طوري که تا دور دست ها مي رود و مردم از شنيدن آواز خوششان مي آيد نشان خرمي است و گوياي شهرت و آوازه و اين که در ميان مردم بزرگي کسب مي کند . ابن سيرين از کرماني نقل مي کند که به طور کلي داشتن صدا در خواب براي مردان نيکو است وگوياي نام و آوازه و شهرت و شرف است ولي براي زنان نيکو نيست . صداي آشنا دوستي و محبت است و صداي نا آشنا و آواز کسي که ديده نمي شود و در خواب خود او را نمي بينيم خبري است که از يک مسافر دور رفته به شما مي رسد و چنانچه مسافري نداريد کسي خبري به شما مي دهد که اين خبر مي تواند خوش باشد .

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ترانه : شما بشاشيت خود را تا به هنگام پيري حفظ خواهيد کرد .

آواز خواندن : شادماني

شنيدن آواز : عروسي

آواي پرنده : جشن و سرور در محيطي سر باز ، عشق خالصانه

همراه شدن با عده اي که ترانه سر داده اند : شادماني ، بي غمي

شعر خواني : مشکلات

 

ليلا برايت مى‏ گويد :

اگر در خواب آواز شادى شنيديد ، بدانيد كه در آينده خبرهاى بسيار خوبى دريافت خواهيد كرد . شنيدن آواز غمگين در خواب نيز براى شما خبرهاى بدى را به همراه خواهد داشت . اگر ديديد كه در جمعى در حال آواز خواندن دسته جمعى مى ‏باشيد ، علامت آن است كه داراى دوستان بسيار خوب و وفادارى مى ‏باشيد .

اگر ديديد كه در حال خواندن آواز شاد هستيد ، نشانه‏ آن است كه اتفاقات بسيار خوشحال ‏كننده ‏اى در حال رخ دادن است . اگر در خواب ديديد كه با شخص ديگرى در حال خواندن هستيد ، علامت آن است كه با يك فرد بسيار خوب و متشخص دوست خواهيد شد .

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

آواز خواندن دو نفره در خواب ، تعبير خوبى بر عشاق دارد . تعبير آن وصال و زندگى لبريز از صلح و صفا مى ‏باشد . اگر ديديد كه دو خواننده با يكديگر آواز دو نفره را اجرا مى‏ كنند ، بيانگر آن است كه از يك فرد ناشناس خبر بدى دريافت خواهيد كرد ، اما اخبار ديگر كه يك دوست به شما مى ‏دهد ، شما را بسيار خوشحال خواهد كرد .

 

در کتاب سرزمين روياها آمده است :

شما آواز مي خوانيد : ناكامي و تنهايي

ديگران آواز مي خوانند : شادي نا خواسته

يك آواز خوان : حسادت درعشق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.