تعبير خواب آلو

 

براي مشاهده « تعبير خواب آلو » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آلو

 

يوسف نبي عليه السلام مي گويد :

ديدن آلو و ميوه هايي ديگر تعلق به خوشدلي دارد .

 

محمد بن سيرين مي گويد :

اگر در خواب آلو سرخ و سياه را به وقت خود ببيند ، دليل بر مال و خواسته بود و آلوي زرد ، دليل بيماري است . اگر ببيند كه آلوي زرد يا سرخ و سياه كه به طعم شرين بود فراگرفت ، يا كسي بدو داد و خورد ، دليل كه به قدر آن مال و خواسته بيابد . اگر ببيند آلوي زرد خورد و وقت آن نبود ، دليل بر غم و اندوه و مصيبت و خصومت و اگر به طعم ترش بود بهتر است .

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

آلو ديدن در خواب اگر سرخ و سياه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولي که به دست مي آوريد مربوط مي شود ، اگر ببينيد که مثلا يک وانت پر از آلو داريد پولي هنگفت به دست مي آوريد اما آلوي زرد در خواب خوب نيست چون نشاني از بيماري و رنجوري است . خوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شيرين بيايد نيکو است و اين را مي گويد که شادکام مي شويد و توفيق حاصل مي کنيد .  چنانچه در فصل نباشد و به دهان بد طعم بيايد غم و اندوه است و خبر از گرفتاري مي دهد . آلوي ترش عشق است و نوعي برخورد عاطفي حاد .

 

آنلي بيتون مى ‏گويد :

1ـ ديدن آلوهاي نارس و كال در خواب ، نشانه عدم آسودگي خود و نزديكان است .

2ـ ديدن آلوهاي رسيده در خواب ، علامت به دست آوردن موقعيت هايي شادي بخش است كه مدتي كوتاه از آن بهره خواهيد برد .

3ـ خوردن آلو در خواب ، نشانه آن است كه با ديگران تفريحات زودگذري را تجربه خواهيد كرد .

4ـ چيدن آلو در خواب ، نشانه رسيدن به آرزوهايي است كه با ثبات و هميشگي نيست .

5ـ اگر خواب ببينيد از روي زمين آلو جمع مي كنيد ، علامت آن است كه ناچار خواهيد پذيرفت آرزوهايتان برآورده نخواهد شد و زندگي انسان تنها راحتي و آسودگي نيست بلكه سختي و اندوه نيز جايي ويژه در زندگي انسان ها دارد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.