تعبير خواب آغوش گرفتن

 

براي مشاهده « تعبير خواب آغوش گرفتن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آغوش گرفتن

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر كسي ببيند كه معروفي را در آغوش گرفت ، دليل كند كه اگر آن كس مستوره بود و مصلح ، از وي چيز دين يابد . اگر بيند كه كودكي را در آغوش گرفت ، دليل بود كه خواستار محبت فرزند بود . اگر ديد كه شتري را در آغوش گرفت ، دليل بود كه با دشمن صلح كند .

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کسي را در آغوش کشيدن : نيکبختي در عشق

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

آغوش گرفتن اگر جنبه شيطاني داشته باشد تعبير ندارد . گرفتن بدون جنبه شهوي قابليت تعبير پيدا مي کند و غالبا خوب است . اگر آشنايي که محرم شما محسوب مي گردد در آغوش بگيريد نشان صلح و دوستي است و صفا و نعمت در محيط خانوادگي . اگر نا آشنا و بيگانه اي را در آغوش گرفتيد که از جنس مخالف باشد نفعي عايدتان مي گردد . اگر يکي از آشنايان را که با شما محرم نيست در خواب در آغوش گرفتيد بين شما و يک نفر برخوردي به وجود مي آيد که نامطلوب نيست و مي تواند خير داشته باشد . اگر در درگاه خانه شخصي را در آغوش گرفتيد که نمي شناختيد مسافري به خانه شما وارد مي گردد و اگر در درگاه خانه اي نا آشنا و غريب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمي شناسيد کسي را در آغوش گرفتيد به سفر مي رويد . اگر کسي از پشت شما را بغل کرد در روزهاي آينده مورد اتهام قرار مي گيريد که براي اثبات بي گناهي خود بايد تلاش و تقلاي زيادي بکنيد . اگر کودکي را در آغوش گرفتيد نيازمند محبت اطرافيان خود هستيد . اگر زني در خواب ببيند که کودک نا آشنايي را در آغوش گرفته جاري يا خواهر شوهرش از او بدگويي مي کند . اگر در خواب ديديد که حيواني را در بغل گرفته ايد و نوازش مي کنيد با شخصي که اختلاف داريد و احتمالا بين شما خصومتي وجود دارد آشتي مي کنيد . در آغوش گرفتن گربه ، حسودي است . اگر گربه به شما تعلق داشت کسي به شما حسادت مي ورزد و اگر متعلق به ديگري بود شما به ديگري حسد مي ورزيد .  در آغوش گرفتن سگ نياز به وفاداري است و نشانه فقدان آن .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.