تعبير خواب آستانه

 

براي مشاهده « تعبير خواب آستانه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آستانه

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

آستانه بالايين در خواب ، كدخداي خانه بود ، و آستانه زيرين ، كدبانوي خانه .  و اگر ديد كه آستانه بالايين دراو بيفتاد و خراب شد ، دليل كند كه كدخداي خانه بميرد ، و اگر كدخداي خانه بيند كه آستانه زيرين خانه بيفتاد يا بسوخت ، دليل كند كه كدبانوي خانه بميرد .

 

محمد بن سيرين مي گويد :

اگر ببيند كه آستانه زيرين يا آستانه بالايين نو و بدل گردد ، دليل كند كه زن را طلاق دهد و زن ديگر بخواهد ، و اگر بيند كه آستانه بالايين را بكند ، دليل كه خود هلاك كند و اگر ديد كه هر دو آستانه خويش را بكند وخراب كرد ، دليل كند كه كدبانو و كدخدا هر دو هلاك گردند . اگر بيند كه آستانه خانه وي بلند گرديد ، دليل كند كه بر قدر آن مال و نعمت و شرف و منزلت يابد ، و اگر بيند كه آستانه خانه او بيفتاد ، دليل كه از شرف و منزلت بيفتد ونزد مردمان خوار گردد . اگر ببيند كه از آستانه خانه آب صافي چون باران همي باريد ، دليل كه به قدر آن مال و نعمت يابد . اگر ببيند كه از آستانه خانه او مار و كژدم همي افتاد ، دليل كه از پادشاه يا از بزرگي او را غم و اندوه رسد .

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر ببيند كه آستانه خانه بر وي بيفتاد و در زير آن گرفتار گرديد ، دليل كند كه او را بيم و هلاك بود . اگر بيند كه آستانه خانه او به رنگ ها ملون و منقش بود ، دليل كند كه به زينت و آرايش دنيا مشغول گردد .

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آستانه : شما خانه اي بنا خواهيد کرد .

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

اگر بيننده خواب ببيند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ريخته شده و آن جا کثيف است چيزي يا حادثه اي يا شخصي موجب تشويش خاطر بيننده خواب مي شود . اگر بيننده خواب ببيند که از سردر خانه اش آب باران فرو مي ريزد به اندازه و مقدار آن آب که مي چکد نعمت و رفاه نصيب اومي شود و چنانچه آن آب کدر و گل آلود و کثيف باشد دچار غم مي گردد و اگر متعفن باشد يک بيماري در انتظار اوست. اگر بيننده خواب ببيند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ريخت به هيچ وجه خوب نيست و احتمال هلاک در بين است و بيننده خواب بايد خويشتن را از خطرهايي که در کمين او نشسته اند حفظ کند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.