تعبير خواب آروغ

 

براي مشاهده « تعبير خواب آروغ » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آروغ

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر ببيند كه درخواب آروغ برمي آورد ، دليل بود كه سخني بگويد كه او را از آن حرمتي است .

اگر ببيند كه با آروغ طعامي بود و از گلويش بيرون آمد ، دليل كند كه اجلش نزديك است .

 

محمد بن سيرين مي گويد :

اگر ديد كه آروغ ترش و ناخوش برآورد ، دليل كند كه سخني گويد كه از آن مضرت و خطر بيند .

اگر ديد كه آروغ همچون دود برآورد ، دليل كند كه بي هنگام سخني گويد ، كه از آن او را عيب گويند و ملامت كنند و سرانجام از آن پشيمانى خورد .

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

آروغ يا باد گلو . اگر کسي ببيند که در خواب آروغ عفن و بد طعم و مزه مي زند ، نشان آنست که در آينده نزديک سخني بي جا و نابهنگام و بدون رعايت سود و زيان خويش يا ديگران بر زبان مي آورد که موجب سرافکندگي و شرمزدگي مي شود . اگر کسي ببيند که آروغ زد و به جاي گاز و باد از گلويش غذا بيرون آمد و در دهانش جاي گرفت به هيچ وجه سعد نيست و بهتر است بيننده چنين خوابي براي چند هفته از مسافرت و خارج شدن از شهر و ديار خويش خودداري کند چرا که اين حالت در خواب نشان فرا رسيدن اجل است . البته بايد توجه داشت که اين حالت با استفراغ فرق دارد . استفراغ در خواب همانطور که از نامش مستفاد مي شود طلب فراغت کردن است و با باد گلو متفاوت است . اگر بيننده ببيند که آروغ زد و دودي از گلويش بيرون آمد گوياي آن است که در آينده نزديک سخنانش موجب ملال و ملالت مي شود و در نهايت به زيان او تمام مي شود و شايستگي سرزنش و شماتت مي يابد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.