تعبير خواب آجان / پاسبان

 

براي مشاهده « تعبير خواب آجان / پاسبان » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آجان / پاسبان

 

ديدن پاسبان در خواب نيکو است و خداوند به قدر و منزلت بيننده خواب مي افزايد .  پاسباني کردن و پاس دادن نيز نيکو است و گوياي خير و منفعت است . اگر در خواب ديديد که خودتان پاسبان شده ايد و لباس پاسباني پوشيده ايد خواب شما مي گويد که ناخود آگاه از چيزي و کسي بيمناک هستيد و مي ترسيد ليکن خواب بدي نيست و نبايد نگران باشيد . چنانچه در خواب ببينيد که پاسباني به شما نزديک مي شود ، امنيت و فراغت خيال مي يابيد و رفع نگراني و تشويش شما مي شود . اگر ديديد که با پاسباني همراه هستيد و راه مي رويد و در يک مسير سفر مي کنيد به سفر مي رويد و چنانچه پاسبان چيزي به شما داد زيان مي کنيد و پولي نه چندان زياد را از دست مي دهيد . اگر شما به پاسبان چيزي بدهيد در آينده نزديک سودي نصيب شما مي شود و بهره اي مي بريد . اگر در خواب با پاسبان صحبت مي کرديد در روزهاي آينده مورد سئوال قرار مي گيريد و لازم مي شود که به پرسشي جواب بدهيد . نه سئوال شما را خوشنود مي کند و نه جواب را به رضايت مي دهيد و بالاخره اگر کسي را با لباس پاسباني ديديد و او آشناي شما بود در روزهاي آتي يکي از خويشاوندانتان به شما خيانت مي کند و دروغ مي گويد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.