تعبير خواب آتش پرست

 

براي مشاهده « تعبير خواب آتش پرست » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آتش پرست

 

حضرت دانيال (ع) مي گويد :

اگر كه آتش را مي پرستيد و سجده مي كرد ، دليل كه پادشاه ستمگر را سجده كند و به خدمت او مشغول شود .

اگر بيند كه تنور يا آتش يا چراغ را سجده مي كرد ، دليل كه به خدمت زنان همي مشغول شود .

اگر بيند كه آتش را بوسه همي داد و مي پرستيد ، دليل بود كه صاحب خبر پادشاه شود .

اگر بيند كه در ميان آتش مي غلتيد ، دليل كه براي پادشاه به طوع و رغبت بازرگاني كند ، وليكن عاقبت كارش بر خطر بود ، خاصه كه از آتش بر تن او آسيب رسد . اگر از آتش به او آسيبي نرسد ، دليل كند بر رسالت و سلامت نفس و جمعيت با روزگار او از پادشاه وقت .

اگر بيند كه در ميان آتش رفت ، دليل كند كه به قدر آن از پادشاه منفعت يابد .

اگر بيند كه آتش از روي جامه يا از دست او روشنايي مي داد ، چنانكه خلق از نور او متحير بودند ، دليل بود كه بر دشمن ظفر يابد ، و مراد دو جهاني حاصل شود .

 

اسماعيل اشعث مي گويد :

اگر كسى در خواب ببيند كه آتش مى ‏پرستيد ، دليل كند كه بازدارى و عوانى كند ، و آن آتش كه مى ‏پرستيد ، اگر بر شكل اخگرى بود ، غرض او از دين جمع كردن مال بود ، و مال حرام بسيار حاصل كند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.