تعبير خواب آب ريختن

 

براي مشاهده « تعبير خواب آب ريختن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آب ريختن

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر ببيند كه در خانه كه اندر آن آب ريخته بود داخل شد ، دليل كند كه غمگين و متفكر گردد .

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آب را بر روي زمين ريختن : اشتباه

 

حضرت دانيال (ع) مي گويد :

اگر آب پاك بر وي ريخت ، دليل كند كه از آن كس خير و منفعت بدو رسد . و اگر آب تيره بود برعکس اين است .

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

اگر بر زمين آب ريخته شود و جمع شده باشد به طوري که بدون آلودگي پا نتوانيد از آن عبور کنيد نشان آن است که در کاري ناخواسته وارد مي شويد . اگر در حالت خواب اکراه داشتيد و نمي خواستيد از آن محل آب گرفته بگذريد کاري پيش مي آيد که مطلوب شما نيست و دست و پاگير است ولي اگر با اشتياق خواستيد از آنجا بگذريد کاري سرگرم کننده سر راهتان قرار مي گيرد که در پايان بي ضرر يا کم ضرر است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.