تعبير خواب آب دهان

 

براي مشاهده « تعبير خواب آب دهان » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آب دهان

 

محمد بن سيرين مي گويد :

اگر بيند آب دهان مي انداخت ، سخني گويد كه او را حلال نباشد .

اگر بيند كه در مسجد آب دهان مي انداخت دليل كه سخن در دين گويد و نيز به هر موضع كه آب دهان انداخت ، در اصل آن موضع گويد .

اگر بيند كه آب دهان بر ديوار انداخت دليل كه مالي هزينه كند در رضاي حق تعالي .

اگر آب دهان به زمين افكند ، دليل كه ضياع خرد .

اگر آب دهان به ديوار افكند ، دليل كه عهد بشكند يا قسم دروغ گويد .

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر آب دهان گرم بود ، دليل درازي عمر است .

اگر سرد بود ، دليل مرگ است .

اگر سياه بود غم و اندوه است .

اگر آب دهان زرد بود دليل بيماري است .

اگرآب دهان خشك بود دليل درويشي است .

اگر لعاب دهان چون از دهان بيرون آيد ، بي آن كه جامه را بيالايد ، عملي است كه بگويد .

اگر لعاب خون باشد ، دليل است كه عملي باطل و دروغ گويد .

اگر بيمار بلغم از دهان به زمين افكند ، دليل كه از بيماري شفا يابد .

اگر ديد بلغم از گلو بيرون آور و به آستين بگرفت ، مال خود بر عيال هزينه كند .

 

جابر مغربي مي گويد :

اگر كسي بيند آب دهان بر او انداختند ، دليل كه به اهل بيت وي طعنه زنند .

اگر بيند خون به آب دهان آميخته بود ، دليل كه مال حرام بخورد و دروغ بسيار گويد .

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

ديدن آب دهان ، نشانگر روابط بى ‏ارزش و از دست دادن كار خودتان است .

اگر در خواب ببينيد كه به روى كسى آب دهان مى ‏اندازيد ، نشانه‏ ى آن است كه رفتارتان مورد ملامت و سرزنش ديگران قرار مى‏ گيرد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *