تعبير خواب آب خوردن

 

براي مشاهده « تعبير خواب آب خوردن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آب خوردن

 

محمد بن سيرين مي گويد :

اگر بيند كه از آب صاف خوشگواري بسيار خورد ، دليل كند كه عمرش دراز بود و معشيت وي خوش بود .  و اگر بيند كه از دريا آب خوشگوار همي خورد ، دليل كند كه به قدر آن ، از پادشاه مال و نعمت يابد و اگر بيند كه جمله آب دريا را بخورد ، دليل كند كه پادشاهي همه جهان را بگيرد و بعضي گويند كه به قدر آن  كه از آب دريا خورده بود وي را بزرگي و مال و نعمت حاصل شود ، چون آب روشن و صافي بود .

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر بيند كه آب صافي در پياله ، مانند سگي خورد دليل كند كه زندگاني به عيش و عشرت گذراند ، اما كاري كند كه بلا و فتنه بدو رسد ، كه مال جمع را اندك اندك به مردمان بخشد و به خيرات خرج كند .

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

اگر از آب رودخانه يا سيل برگرفتيد و نوشيديد دو صورت دارد .  يا آب کثيف است يا روشن و صاف . آب کثيف مال و بهره است که از طريق نامشروع و نادرست نصيب شما مي گردد و آب روشن چيزي است مادي و مالي که از راه پسنديده به چنگ مي آوريد و بهره مند مي شويد . اگر در خواب ديديد که با ليوان يا کاسه آب مي خوريد در جشني عشرت آور و عيش آميز شرکت مي کنيد که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم مي بريد . آب گرم نوشيدن تحت هيچ شرايطي در خواب خوب نيست و نشاني از بيماري است که بايد مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آينده باشيد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *