تعبير خواب آبگينه

 

براي مشاهده « تعبير خواب آبگينه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آبگينه

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر بيند كه در كاسه آبگينه به زن خويش آب داد ، و كاسه آبگينه را نسبت به جوهر زنان كرده اند و آب كه در كاسه آبگينه باشد فرزند و طفل است كه در شكم مادرمي باشد . اگر بيند كاسه بشكست و آب بريخت ، دليل كند كه جفت او بميرد و فرزندش بماند ، اگر ديد كه آب بريخت و كاسه تهي ماند ، دليل كند كه فرزندش بميرد و زن او بماند .

 

حضرت دانيال (ع) مي گويد :

آبگينه در خواب زن است .

اگر بيند كه در آبگينه آب همي خورد ، دليل كند كه زن خواهد و مال يابد ،

اگر بيند كه در آبگينه به كسي شراب داد ، دليل كند كه از بهر كسي زن خواهد .

 

محمد بن سيرين مي گويد :

اگر كسي بيند كه آبگينه سفيد داشت و نامش بر آنجا نوشته بود ، دليل كند كه دولت ديني و دنيايي يابد و حاجت او روا گردد .

اگر بيند كه بر اين آبگينه نام پادشاه نوشته بود ، دليل كند كه اجلش نزديك بود ، اگر بيننده خواب پادشاه باشد .

اگر بيند كه بر اين آبگينه نام پادشاه نوشته بود ، اگر پادشاه نباشد ، دليل كند كه بر قدر واندازه او خير و خرمي يابد .

 

جابر مغربي مي گويد :

اگر بيند كه آبگينه داشت ، بيفتاد و بشكست ، دليل كند اگر زن دارد طلاقش دهد و اگر زن ندارد ، زني ازخويشان وي رحلت كند و بدان كه آبگينه به تاويل ، به منزله خداوندگار بود .

بعضي از معبران گفته اند : آبگينه كسي بود كه كارهاي زنان گذارد و پيوسته او را زنان مخالطت بود .

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

معبران آبگينه را به زن تعبير کرده اند و اين به خاطر ظرافت و شکنندگي آن است چرا که زن ظريف و شکننده است . از دانيال نبي نقل مي شود که چنانچه بيننده خواب ببيند که از ظرفي ساخته شده از آبگينه آب مي خورد گوياي آن است که او ازدواج مي کند و يا با زني وارد معامله سودبخش مي شود . در دست داشتن ظرف آبگينه نيکو است . خويشتن را در ميان تعدادي ظروف آبگينه ديدن مهماني رفتن يا مهماني دادن است و شايد عروسي . روي هم رفته ديدن آبگينه در خواب با توجه به اين که آبگينه را به زن تعبير کرده اند خوب است .  مگر در يک صورت و آن اين است که ظرفي از آبگينه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بيافتد و بشکند . معبران نوشته اند همسر بيننده خواب مي ميرد و چنانچه بيننده خواب زن است يا مردي که همسر ندارد زني از نزديکان خويش را از دست مي دهد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.