تعبير خواب آبله

 

براي مشاهده « تعبير خواب آبله » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آبله

 

محمد بن سيرين مي گويد :

آبله درخواب زيان مال است .

اگر ببيند كه بر تن او آبله بود ، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود .

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر ببيند كه بر تن او آبله بود ، به قدر آن مال حرام حاصل شود .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

آبله به تن ديدن بر پنج وجه است

اول : زيادتي مال

دوم : زن خواهد

سوم : پسرش آيد (از سفر يا سربازي يا جاي دور)

چهارم : حاجت روا شدن

پنچم : از ترس و بيم ايمن شود ، چون آبله سفيد .

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

آبله اينجا بيماري مشهور و شناخته شده اي نيست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روي بدن مي باشد مثل طاول يا زگيل يا هر نوع برجستگي و تالم موضعي .  پوست بدن بايد سالم باشد و اگر چيزي روي پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است .  در خواب نيز ديدن آبله روي پوست بدن زيان مالي تعبير شده . اندازه آبله اندازه زيان مالي است و نزديک بودن به صورت و چشم نيز اهميت آن را باز مي گويد . چنانچه گسترده و همه جاي بدن را گرفته باشد به طوريکه در خواب خود را مثل آبله اي خال خال مشاهده کنيم زياني است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نيستيم و اگر کوچک و فقط يکي باشد زياني است مختصر که قابل جبران مي باشد . آبله در صورت شرمندگي است و آبله درسينه مال حرام و پولي است که از طريق نامشروع به دست مي آوريد . آبله در پا کسالت است و خستگي .

 

ليلا برايت مى ‏گويد :

ديدن آبله يا داشتن آبله در خواب ، بيانگر ثروتمند شدن شماست .

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

ديدن مرد آبله رو در خواب ، علامت آن است كه شما به بيمارى بسيار سختى مبتلا مى‏ شويد و نمى ‏توانيد كارها و طرح‏ هاى خود را عملى كنيد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.