تعبير خواب آباداني

 

براي مشاهده « تعبير خواب آباداني » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آباداني

 

محمد بن سيرين مي گويد :

اگر ببيند كه محل خرابي را آباد مي كرد ، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دين مي باشد ، دليل كند بر صلاح دين و خرد و ثواب آخري كه وي را حاصل شود واگر ببيند كه زميني خراب از خود آبادان مي كرد ، چون سرا و دكان و مانند اين ، دليل كند كه خير و فايده اين جهان يابد و اگر بيند كه جايگاه آبادان بيفتاد و خراب شد ، دليل كند كه به اهل آن جايگاه ، بلا و مصيبت رسد .

 

جابر مغربي مي گويد :

اگر كسي خويشتن را به خواب ، در جايگاهي آبادان مقيم بيند دليل كند كه خير و منفعت يابد ، به قدر آباداني  که ديده بود و اگر به خلاف بيند ، دليل بر شر و فساد و مضرت وي كند .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

ديدن آباداني در خواب بر چهار وجه است

اول : صلاح كارهاي اين جهان .

دوم : خير و منفعت .

سوم :  داد و كامراني .

چهارم : گشايش كارهاي بسته .

 

نفايس الفنون :

اگر خود را در ده يا روستا يا شهرستاني آباد ببينيد امنيت و آرامش مي يابيد .  چنانچه بيننده خواب ببيند که در دهي گم شده نشانه شر و فساد و بدي است .

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

چنانچه در خواب ببينيم که مشغول آباد کردن جائي هستيم و يا به بناي ساختماني مشغوليم ، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب ديده ايم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گوياي بيهودگي کار ما است و خواب ما مي گويد عملي کاملا بي ثمر انجام مي دهيم و اگر آن جا باير و ويرانه است و ما آن را آباد کنيم نشان خير و صلاح و نيک فرجامي است . اگر زميني را که احساس مي کنيد به خودتان تعلق دارد مي سازيد و آباد مي کنيد ، بخصوص اگر در آن کشت مي نمائيد خواب از عشق و ازدواج نزديک با شما سخن مي گويد .  چنانچه ازدواج کرده و تشکيل خانواده داده باشيد در زمينه حرفه و شغل خود کاري مستقل از امور ديگر انجام مي دهيد که سود بخش است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.