درمان زود انزالی مردان

درمان زود انزالی مردان

مجموعه: uncategorized
 • درمان زود انزالی مردان
 •  

  زود انزالی,درمان زود انزالی مردان,درمان زود انزالي مردها,درمان زود انزالي در مردها,درمان زود انزالي در مردان,درمان زود انزالي آقايان,درمان زود انزالي مرد

  درمان مردان

   

   

  درمان زود انزالی

   

  انـزال زودرس (زود انزالی) چیست ؟

  انـزال زودرس (زود انزالی) بـه انـزالی غیر قابل کنترل گفته می شــود کــه قـبـل از نـزدیـکـی و انـجـام رابطه ی جنسی و یــا مدت زمان بسـیـار کـمـی پـس از آن بـا میزان تحریک کم و خلاف میل فـرد انـجـام گیـرد .

  این روزها عده زیادی از مردان بــه کلینیک سلامت خانواده و ناتوانی جنسی مراجعه مــی‌ کـنـنـد تــا درباره یکی از مشکلات خود در زمینه ارتباط زناشویی بــا همسرشان مشاوره کـنـنـد ... موضوع بــه ایــن سادگی نـیـسـت ؛ چــون بــا ایجاد افسردگی و اضطراب در زوجین ؛ موجب اختلال در سلامت روان و رفتار آنان و در برخی موارد پرخاشگری هــر دو نفر مــی‌ شــود .

  پژوهشگرانى کــه روى بیمارى زود انزالی کار می کـنـنـد ؛ اعلام کــردنــد کــه می توانند ایــن اختلال را تعریف کـنـنـد ... بــه گفته آن ها انزال در مبتلایان بــه زود انزالی در کمتر از 118 ثانیه از شروع مقاربت صورت می گیرد .

  از طرفی زود انزالی یــا انزال زودرس بــه حالتی گفته مــی‌ شــود کــه فرد زودتر از زمانی کــه می خواهد بــه انزال برسد و یــا اینکه بــه حدی زود بــه انزال برسد کــه همسرش از ارتباط زناشویی لذت کافی نبرد ... البته بــایــد انتظارات ؛ واقعگرایانه باشد ... ایــن تعریفی اســت کــه مورد تایید اکثر متخصصان مسایل جنسی یــا سکسولوژی اســت .

  زمان استاندارد انزال در مردان :

  زمان استانداردی بــرای رسیدن بــه انزال در نظر گرفته نشده اســت ... بــا وجود اینکه طبق نظر اکثریت افرادی کــه در مطالعات شرکت داشته‌ اند یک سری زمان‌هایی پیشنهاد شده امــا هیچ کدام قطعی نیستند چــون ایــن زمان بسته بــه نظر و رضایت افراد از رابطه زناشویی‌ شان از هــر زوج تــا زوج دیگر متفاوت اســت امــا پیشنهاد شده کــه اگــر در 50 درصد یــا بیشتر موارد ارتباط زناشویی انزال زمانی اتفاق افتاد کــه فرد و یــا همسرش راضی نبودند یعنی فرد مشکوک بــه ایــن اختلال هست و مــی‌ توان وی را مورد تشخیص و درمان قرار داد .

  در ضمن ایــن مهم اســت کــه اول ببینید چــه زمانی متوجه شدید کــه اختلال زود انزالی را دارید و از کجا متوجه شدید ... آیا خودتان ناراحتید ؟ همسرتان از روش رابطه راضی نـیـسـت ؟ معمولا گرفتن شرح حال دقیق از زوجین جزو سنجش‌های اوليه اي اســت کــه بــرای تشخیص و درمان اختلال زود انزالی انــجـام مــی‌ شــود ؛ چــون رابطه زوج‌ ها در ایجاد و یــا دامن زدن بــه مشکل زود انزالی نقش بــه سزایی دارد .

  دلایل و عواقب زود انزالی مردان :

  نشانه اصلی زود انزالی مردان ؛ انزالی غیر قابل کنترل اســت کــه قبل از انــجـام گرفتن رابطه زناشویی و یــا مدت زمان بسیار کمی پــس از آن بــا میزان تحریک کم و خلاف میل فرد اتفاق بیفتد .

  مساله زود انزالی مــی‌ تواند باعث نارضایتی جنسی در هــر دو طرف شده و اضطراب ناشی از ایــن مشکل را بیشتر کــنــد ... زود انزالی یکی از متداولترین اختلال فعالیت زناشویی در مردان اســت و مــمــکن اســت بــرای هــر مردی در بعضی از مراحل زندگی رخ دهد .

  اکثر موارد زود انزالی فاقد عامل یــا دلیل خاصي اســت ... عوامل روانی مثل اضطراب ؛ احساس گناه یــا افسردگی نــیــز مــمــکن اســت بــه زود انزالی منجر شــونــد ... در برخی موارد ؛ زود انزالی مــمــکن اســت بــه خاطر عوامل پزشکی مثل مشکلات هورمونی ؛ آسیب‌های جسمی و یــا عوارض جانبی بعضی داروها باشد .

  ابتلا بــه عارضه زود انزالی منجر بــه بروز اختلالات روان مانند اضطراب ؛ افسردگی و سردی روابط زوجین مــی‌ شــود و بر روان آنان تاثیر مــی‌ گذارد و بــه همین علت ؛ بسیار مهم اســت کــه درباره عارضه زود انزالی بیشتر بدانیم و بــه موقع بــه مشاور مراجعه کنیم .

   

  زود انزالی

  متخصص و پزشک مربوطه سابقه فعالیت زناشویی و پزشکی شما را بررسی خواهد کــرد و آزمایش کلی را انــجـام خواهد داد ... مــمــکن اســت پزشک بخواهد بــا همسر شما نــیــز صحبت کــنــد چــون زود انزالی مــمــکن اســت دلایل بسیاری داشته باشد ... پزشک ؛ آزمایش لازم را انــجـام مــی‌ دهد تــا مشکلات پزشکی فرد را بررسی کــنــد .

  روش درمان زود انزالی در مردان :

  – در بسیاری از موارد ؛ زود انزالی خود بــه خود درمان می شــود ... انــجـام تمرینات ریلکسیشن و آرام سازی و استفاده از متدهای منحرف کردن حواس مــی‌ تواند در بــه تاخیر انداختن انزال کمک کــنــد .

  – در بعضی مردها ترک مصرف دخانیات و مواد مخدر در درمان زود انزالی کمک کننده خواهد بود .

  – متخصص از شما و همسرتان مــی‌ خواهد کــه روی متدهایی بــرای بــه تاخیر انداختن انزال کار کنید ... ایــن تکنیک‌ها تشخیص و کنترل احساساتی اســت کــه باعث انزال زودرس مــی‌ شــود .

  – در سایر موارد بــرای کاهش حساسیت در آلت تناسلی ؛ استفاده از کاندوم توصیه مــی‌ شــود .

  – مشاوره‌ ها و رفتار درمانی خط اول درمان عارضه زود انزالی بــه شمار مــی‌ رود و مــی‌ تواند اضطراب ناشی از ایــن مساله را کاهش دهد ... مرحله بعدی ؛ استفاده از کاندوم اســت ... کاندوم سبب کاهش تحریک پذیری مــی‌ شــود ... در صورتی کــه یک کاندوم قادر بــه ایــن کار نباشد از دو کاندوم مــی‌ توان استفاده کــرد ضمن اینکه کاندوم سبب جلوگیری از بیماری‌های مقاربتی و بارداری هم مــی‌ شــود .

  – استفاده از دارو ؛ گام سوم در درمان زود انزالی اســت ... ایــن داروها بــه ایــن دلیل استفاده مــی‌ شــونــد کــه یکی از عوارض جانبی ایــن گونه داروها ؛ جلوگیری از ارگاسم اســت کــه باعث بــه تاخیر انداختن انزال مــی‌ شــود .

  – استفاده از شیوه ماستر و جانسون

  این شیوه ؛ در چهارمین مرحله از درمان افراد مبتلا بــه زود انزالی انــجـام مــی‌ گیرد کــه بــه همکاری خود فرد و همسرش نیاز مبرم دارد ... ایــن روش شامل یادگیری تشخیص و کنترل احساسی اســت کــه بــه ارگاسم منجر مــی‌ شــود ... ایــن روش نیاز بــه اراده و تمرین دارد ولــی بسیار موثر اســت ... بــرای آموزش و تمرین ایــن روش بــایــد بــه مشاوران و متخصصان سلامت جنسی در کلينیک‌ های سلامت خانواده مراجعه شــود تــا بــا آموزش خصوصی در ایــن باره ؛ کار بــه نحو موثر صورت گیرد .

  درمان‌ های موضعی زود انزالی در مردان :

  استفاده از کرم‌ ها و اسپری‌ های کاهش‌ دهنده حس سطحی دستگاه تناسلی نــیــز سبب کاهش احتمال زود انزالی مــی‌ شــود .

  به یاد داشته باشید کــه قبل از آغاز فعالیت زناشویی ؛ موضع را بــا صابون شستشو دهید تــا از بی حسی بیشتر آلت جلوگیری شــود ... متاسفانه از ایــن روش بــه صورت خودسرانه و بسیار معمول استفاده شده کــه عوارض زیادی را در پی دارد ... استفاده از بی‌ حس‌ کننده‌های موضعی ؛ در آخرین مرحله از درمان افراد مبتلا بــه انزال زودرس قرار دارد و بــه هیچ‌ وجه نباید در ابتدای کار از آن استفاده کــرد ... استفاده از روش‌ های موضعی بــایــد بــا تشخیص و صلاحدید پزشک و براساس سیر درمان و بهبودی باشد .

  نوشته : دکتر رویا پور قربان متخصص بیماریهای زنان و زایمان

  ویراستاری مجدد : دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اروميه

  منبع : beytoote.com (بيتوته)

   

  برچسب‌ها, , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “درمان زود انزالی مردان”

  دیدگاه ها بسته شده اند.