نقش خانواده در ازدواج

نقش خانواده در ازدواج

مجموعه: uncategorized
 • نقش خانواده در ازدواج
 •  

   

  نقش خانواده در ازدواج


  خانواده ها می توانند در ازدواج هم نقش مثبت و هم نقش منفی داشته باشند ... قبل از هــر چیز خانواده ها بــایــد بدانند کــه بــا توجه بــه رشد فرهنگی و اجتماعی ؛ اصول مورد نظر آنان در ازدواج خودشان نمی تواند در مورد فرزندان آنها معیارهای صحیحی باشد ... و مقایسه خود بــا فرزندشان کاری نادرست اســت .

  تناسب خانواده ها

  یکی از مهم ترین روابطی کــه همسران را تحت تأثیر قرار می دهد رابطه ی خانواده های آن ها بــا یکدیگر اســت کــه اگــر مناسب نباشد زوجین دچار مشکل می شــونــد ؛ تنها زمانی رابطه خانواده ها کم ترین تأثیر را دارد کــه پسر و دختر افرادی مستقل و پخته باشند ... شخصیت اخلاقی و معنوی افراد در خانواده شکل می گیرد ؛ ویژگی های اخلاقی فرزندان بازتاب تربیت خانوادگی آن هاست ... گاهی در خانواده هایی کــه بــا شرایط نامناسب افرادی شایسته رشد می یابد و برعکس در خانواده های خوب فرزندان نا صالح بار می آیند ... تناسب خانواده ها بهتر اســت در ایــن جنبه ها باشد : اعتقادات مذهبی و دینی ؛ عوامل فرهنگی ؛ طبقه بندی اقتصادی و اجتماعی .

  اگر وجوه مشترکی بین خانواده ها نباشد در اولین قدم ایــن خود همسران هستند کــه آسیب می بینند مخصوصاً اگــر وجوه متفاوت یکدیگر را درک نکنند و نخواهند کــه درک بکنند و یــا نتوانند درک کـنـنـد ... در اینجاست کــه زن و شوهر بــه جای اینکه بــه همدیگر در زندگی کمک کـنـنـد گاهی همدیگر را تحقیر و سرزنش می کـنـنـد یــا بــه بهانه گیری می پردازند ... پــس در اولین قدم آنها آسیب می بینند و در پرتو ایــن آسیب قطعاً فرزندان و دیگران مرتبط بــا آنها آسیب خواهند دید ... همچنین بسیاری وقتها پدیده طلاق ناشی از همین عنصر یــا عامل مهم اســت .

  با چــه خانواده ای وصلت کنید ؟

  قبل از ازدواج دقت کنید کــه خانواده طرف مقابل ؛ یک خانواده سالم و منسجم باشد ... ایــن کــه بگویید من قرار نـیـسـت بــا خانواده اش زندگی کنم ؛ خود او بــا خانواده اش متفاوت اســت و… شاید توجیهات عاشقانه ای باشند امــا در عمل زندگی شما را بــه نابودی می کشند ... هــر فردی حــتـی اگــر بسیار از خانواده اش متفاوت باشد ؛ باز در مواقع بحرانی همان طوری رفتار می کــنــد کــه در خانواده اش مرسوم بوده ... کنترل یک فرد و تعقل و انتخابگری او روی رفتارهایش همیشه ادامه نخواهد داشت و زمان هایی هم هست کــه او مطابق آنچه از کودکی در ضمیر ناخودآگاهش ثبت شده رفتار می کــنــد ... آن طوری کــه پدر و مادرش رفتار کرده اند نه آن طوری کــه منطق و آموخته هایش بــه او می گوید .

  یك خانواده محكم و منسجم ؛ خانواده ای اســت کــه هــمــه اعضای آن در جای اصلی خود قرار دارند ؛ همواره می كوشند در هــمــه موارد پشت و یــا رویاروی یكدیگر باشند ... در چنین خانواده هایی ارزش ها و قابلیت های هرشخص اعم از بزرگ و كوچك كشف و شكوفا می شــود ... در نتیجه هــر مرحله از زندگی بــه گونه و شیوه ای مرتب پیش خواهد رفت و چـنـانـچه مشكلی هم پیش آید ؛ هــمــه بــا همفكری و همیاری یكدیگر بسرعت مانع بــه وجود آمده را برطرف خواهند كرد .

  والدین و حق انتخاب

  ازدواج ؛ شخصی ترین موضوع در زندگی اســت ... بنابراین والدین بــایــد حق انتخاب را بــه جوانان بدهند ... حقی کــه بــا نظارت بزرگسالان معنی پیدا می کــنــد ... جوانان نــیــز بــایــد بدانند کــه تجربیات بزرگ ترها در امر ازدواج بسیار بیش از آنچه تصور می کـنـنـد می تواند راهگشا و راهنما ی آنان باشد ... تعدیل و تعادل ؛ رمز موفقیت در هــر کاری اســت .

  ضرورت رضایت خانواده ها

  روابط خانوادگی زن و شوهر بــا افراد خانواده خود نیازی طبیعی اســت و ایــن در صورتی برآورده و یــا مــمــکن خواهد شــد کــه هــر دو خانواده بــا ازدواج فرزندان موافق باشند ... امــا اگــر فرزندان بدون رضایت خانواده ی خود ازدواج کـنـنـد ؛ بــایــد بــه پیامد های آن از قبیل عصبانیت والدین آگاهی داشته باشند کــه بسته بــه شدت و ضعف آن ؛ واکنش هایش نــیــز متفاوت خواهد بود .

  منابع : اعتماد ؛ خراسان

  beytoote.com (بيتوته)

  برچسب‌ها, , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “نقش خانواده در ازدواج”

  دیدگاه ها بسته شده اند.