شخصیت شناسی از روی دست دادن

شخصیت شناسی از روی دست دادن

مجموعه: uncategorized
 • شخصیت شناسی از روی دست دادن
 •  

   

  شخصیت شناسی از روی دست دادن

   

  شخصیت شناسی از روی دست دادن

   

  اگر مــی‌ خواهید بدانید فرد مقابلتان چطور آدمی اســت امــا فرصت زیادی بــرای شناخت او ندارید ؛ بهتر اســت از دست‌هایش کمک بگیرید ... دست‌ ها مــی‌ توانند بگویند او تــا چــه اندازه صبور و منطقی و چقدر عجول و خشن اســت ؛ پــس ایــن چند ثانیه فرصت را از دست ندهید .

   

  شخصیت شناسی از روی دست دادن

  می‌ خواهد در لاک خودش باشد

  فردي كه تنها انگشتان دستش را دراز مي‌ كند يا دست‌ هايش هنگام تماس بــا دست شما شل اســت ؛ بــه شما مي‌ گويد : « مايل نيستم بــه من دست بزنيد ؛ من صميميت را دوست ندارم » ... از طرف دیگر ؛ آدم‌ هایی کــه بــه ایــن شکل دست مــی‌ دهند احتمالا آدم‌ های ضعیف ؛ مطيع و تسليمی هستند ... امــا اگــر مردی بــه ایــن شکل بــا شما دست مــی‌ دهد ؛ احتمالا آدم مرموزی اســت کــه قصد دارد بــه شکل مخفيانه اعمال نفوذ کــنــد .

   

  شخصیت شناسی از روی دست دادن

  می‌ خواهد شما را کنترل کند

  آدم‌ های کنترل‌ گر از همان لحظه اول شخصیت خود را نشان مــی‌ دهند ... اگــر کسی هنگام دست دادن كف دستش را روی دست شما گذاشت ؛ بــایــد بدانید فرد بــا اعتماد بــه نفسی اســت کــه مــی‌ خواهد بر هــمــه چیز تسلط داشته ‌باشد و رابطه را کنترل کــنــد ... امــا اگــر كف دست او زیر دست شما قرار بگیرد ؛ یعنی مــی‌ خواهد هــمــه تصمیم‌ گیری‌ ها را بــه شما واگذار کــنــد .

  او مــی‌ خواهد نقل مجالس باشد و بــه همین دلیل بــا میل و رغبت رهبری جمع را بر عهده مــی‌ گیرد .

   

  شما را آزار نمی‌ دهد

  فردی کــه هنگام دست دادن بــه دست‌ ها نگاه مــی‌ کــنــد ؛ مــی‌ خواهد تنها باشد و از شلوغی خوشش نمی‌آید ... او دوست ندارد بــه کسی نزدیک شــود و معمولا احساسات خود را پنهان مــی‌ کــنــد ... چنین شخصی همیشه از اینکه دیگران را برنجاند نگران اســت و خیلی زود دچار عذاب وجدان مــی‌ شــود .

   

  مهمانی بــا او خوش مــی‌ گذرد

  فردی کــه هنگام دست دادن چند بار دست شما را بالا و پایین مــی‌ برد ؛ مــی‌ تواند بــه سرعت بــا دیگران رابطه دوستانه برقرار کــنــد ... او می‌خواهد نقل مجالس باشد و بــه همین دلیل بــا میل و رغبت رهبری جمع را بر عهده مــی‌ گیرد ... او از خود انتظار زیادی دارد و بــرای داشتن یک زندگی خوب و مرفه تلاش مــی‌ کــنــد .

   

  شخصیت شناسی از روی دست دادن

  با شما صمیمی شده است

  اگر فردی بــا هــر دو دست بــا شما دست مــی‌ دهد ؛ احتمالا آنقدر شیفته‌ تان شده اســت کــه دوست دارد شما را در آغوش بکشد ... استفاده از دست چپ براي گرفتن و پوشاندن دست‌ها ؛ دست دادن دستكش‌ وار ناميده مــی‌ شــود و نشان‌ دهنده صداقت و صميميت زياد اســت .

  اگر هنگام دست دادن خیلی نزدیک مــی‌ ایستد و دست مــی‌ دهد ؛ مــی‌ خواهد بــا شما یک دوستی پایدار همراه بــا وابستگی ایجاد کــنــد ... چنین فردی بــه روابط شخصی و احساسی بــا دیگران اهمیت زیادی مــی‌ دهد و اگــر بــه او فرصت دهید ؛ خیلی خوب مــی‌ تواند خودش را در دلتان جا کــنــد .

   

   

  شخصیت شناسی از روی دست دادن

  رئیس بازی مــی‌ کند

  اگر بــا فردی رو به‌ رو شده‌ اید کــه هنگام دست دادن ؛ دست خود را بالاتر از حد معمولی (كمر) مــی‌ آورد ؛ در مقابلش کمی محتاط‌تر باشید ... احتمالا او فرد متكبر و رئیس مآبی اســت کــه از موضع بالا بــه شما نگاه مــی‌ کــنــد .

  در حالی کــه فردی کــه هنگام دست دادن کمتر از حد معمول ؛ دست شما را مــی‌ فشارد ؛ معمولا احساسات خود را پنهان مــی‌ کــنــد و دوست دارد تنها باشد ... چنین فردی عصبانیت خود را پنهان مــی‌ کــنــد و قدرت نشان دادن نارضایتی خود را ندارد ... ایــن شیوه دست دادن بــه شما مــی‌ گوید او احتیاج بــه محبت کسی ندارد امــا اگــر کسی از او یاری بطلبد بــا کمال میل بــه او کمک مــی‌ کــنــد .

  از وابستگی مــی‌ ترسد

  اگر بــا فردی رو به‌ رو شده‌ اید کــه هنگام دست دادن بــه اطراف نگاه مــی‌ کــنــد ؛ بدانید کــه دلش نمی‌ خواهد خودش را بــه کسی تحمیل کــنــد یــا بــه کسی وابسته شــود ... او تنهایی را ترجیح می دهد و از آنجا کــه در زندگی‌ اش احساس کمبود مــی‌ کــنــد ؛ زیاد بــا آدم‌ های دیگر صمیمی نمی‌ شــود ... در حالی کــه کسی کــه هنگام دست دادن بــه چشم‌ های شما نگاه مــی‌ کــنــد ؛ دوست دارد بــه شما نزدیک شــود امــا نمی‌ خواهد کــه ایــن صمیمیت بــه وابستگی منجر شــود ... او مــی‌ تواند یک مدیر موفق باشد و زندگی خوبی را بــرای همسرش بسازد امــا گاهی ترسش از وابستگی بــه خراب شدن روابطش منجر مــی‌ شــود .

   

  شخصیت شناسی از روی دست دادن

  می‌ خواهد کمک کند

  اگر شخصی هنگام دست دادن شما را بــه طرف خود مــی‌ کشد ؛ احتمالا دوست دارد بــه هــمــه کمک کــنــد ... چنین فردی دوستان زیادی در اطراف خود دارد و خیلی زود باب دوستی را بــا دیگران باز مــی‌ کــنــد ... او در میان جمع همیشه مورد توجه اســت و بــه شما مــی‌ گوید بــه کمک دیگران هم احتیاج دارد ... در حالی کــه فردی کــه هنگام دست دادن شما را بــه عقب هل می دهد ؛ دوست دارد کسی بــا او کاری نداشته باشد ... چنین شخصی گرچه بــه راحتی مــی‌ تواند مدیریت گروهی را بر عهده بگیرد امــا از آنجا کــه زیاد اهل مشورت و همکاری بــا دیگران نـیـسـت ؛ تمام کارها را بــه شیوه مورد علاقه خود انــجـام مــی‌ دهد .

   

  دلش مــی‌ لرزد

  آدم‌ هایی کــه كف دستشان عرق كرده و خیس اســت ؛ نوعی دلهره و نوعی هیجان غیرعادی در خود دارند ... شاید فردی کــه بــه ایــن شکل دست مــی‌ دهد ؛ از ملاقات بــا شما هیجان‌ زده شده اســت و شاید هم در تمام زندگی‌ اش ؛ فردی مضطرب و نگران اســت ... بــایــد چنین فردی را بیشتر بشناسید ؛ چرا کــه مــمــکن اســت ایــن اضطراب در هــمــه جنبه‌ های زندگی بــا او همراه باشد .

   

  می‌ خواهد فرار کند

  با کسی رو به‌ رو شده‌ اید کــه بــا حركت انگشتانش ضربه آهسته و مضراب‌ گونه‌ ای بــه انگشتان شما مــی‌ زند و گرچه بدنش بی‌ حرکت اســت امــا انگشتانش روی دستان شما ؛ عمل راه رفتن را انــجـام مــی‌ دهد ؟ چنین فردی شخصیتی بي‌ تاب و ناشكيبا دارد و دلش مــی‌ خواهد خیلی زود از آن موقعیت بیرون بیاید ... شاید شما نتوانسته‌ اید او را جذب کنید و شاید هم در آن لحظه در موقعیتی قرار دارید کــه ایــن فرد از بودن در آن لذت نمی‌ برد .

   

  نمی‌ تواند دلتان را بشکند

  اگر کسی دست خود را خوب و کامل در دست شما قرار داد ؛ بــایــد بدانید کــه او خیلی مهربان ؛ دلجو و یاری‌ کننده اســت و دوست دارد دیگران هم بــا او همین‌ طور رفتار کـنـنـد ... ایــن فرد دوست ندارد بــه کسی محتاج باشد و از خود انتظارات زیادی دارد .

   

  می‌ خواهد فرمانده باشد

  دست دادن بسيار محكم فــقــط خاص ورزشکار‌ها نـیـسـت ... افرادی کــه بــه ایــن شکل دست مــی‌ دهند ؛‌ 2 خصوصیت ویژه دارند ؛ آنها آدم‌ هایی پر شور و اشتياقي هستند امــا از ســوی دیگر بــه دنبال سلطه‌ گري و اثبات فرمانده بودنشان هم هستند ؛ پــس در مقابل آنها بیشتر مراقب استقلال و عقـایدتان باشید ؛ چرا کــه مــی‌ تواننـد آنها را از شما بگیرند .

   

   

  منابع : مجله سیب سبز / برترین ها

  beytoote.com (بيتوته)

  برچسب‌ها, , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “شخصیت شناسی از روی دست دادن”

  دیدگاه ها بسته شده اند.