بهترین زمان ازدواج

بهترین زمان ازدواج

مجموعه: uncategorized
 • بهترین زمان ازدواج
 •  

   

  بهترین زمان ازدواج,بهترین وقت ازدواج,زمان ازدواج,وقت ازدواج

  بهترین زمان ازدواج

  از تنهایی وحشت داشت و خوب می دانست کــه آرزوی پدر و مادر پیرش را تنها او می تواند برآورده سازد ... از هم سن و سالانش تقریباً تنها او مانده بود ... دیگر هیچ بهانه ای نداشت ؛ زیــرا دوران سربازی اش را بــه اتمام رسانده بود و بــا درآمدی کــه داشت می توانست بــه راحتی خرج یک زندگی را بدهد ... یکی از مهمترین دلایلش ایــن بود کــه دلش نمی خواست اختلاف سنی اش بــا بچه هایش زیاد باشد ... دلش می خواست مستقل شــود و از طرفی از دست حرف و حدیث مردم راحت شــود ... بــه تازگی شنیده بود کــه اداره بــه متأهل ها خانه یــا زمین می دهد …

  اینها همگی بخشی از معیارهای ناپخته امــا قدرتمندی اســت کــه در جامعه امروز اصل انتخاب آگاهانه و هوشمندانه را کمرنگ کرده اســت ... بــه راستی آیا می توان بــا قوانین از پیش تعیین شده ؛ وارد سرنوشت و روحیات و خلقیات انسان دیگری شــد ؟ مگر نه ایــن اســت کــه انسان از روحی بزرگ و نامحدود بــه وجود آمده اســت ؛ پــس چگونه می توان قوانین ایــن روح نامحدود را بــا قوانین محدود و شرعی شده قیاس کــرد و بر مبنای آن مهمترین و جدی ترین تصمیم زندگی را گرفت .

  ازدواج موضوعی نـیـسـت کــه بتوان بــرای آن قانون و فرمول تعیین کــرد و هــمــه را وادار بــه رعایت ایــن قانون کــرد ... بر ایــن اساس ؛ سن ازدواج را هم شرایط روحی و آمادگی و نیاز درونی هــر فرد مشخص می کــنــد ... ایــن کــه بخواهیم بدون در نظر گرفتن شرایط و آمادگی روحی و روانی ؛ ازدواج کنیم بــه تبع آن بــایــد شاهد هــر گونه اتفاق و رویداد ناخوشایندی هم در زندگی مان باشیم .

  بهانه های اشتباه بــرای یک انتخاب

  اگر بــه آمار طلاق و عوامل جدایی ها توجه کنیم ؛ می بینیم کــه اکثر ایــن ازدواج های بی سرانجام بــا ظاهری ترین شباهت ها و یــا تفاهم بر مبناهای سست و در بعضی موارد ؛ توهمی شکل گرفته اســت کــه پــس از مدت زمانی کوتاه سطح شکافته و زوجین بــه عمق حقیقت وجودی فرد مقابل پی خواهند برد و متأسفانه در اکثر مواقع ایــن شناخت زمانی اتفاق می افتد کــه تقریباً کار از کار گذشته اســت .

  همکلاس بودن ؛ همکار بودن ؛ هم رشته بودن ؛ هم زبان و هم فرهنگ بودن ؛ هم سطح و هم مذهب بودن ؛ تنها رضایت داشتن خانواده ها و هزاران دلیل ریز و درشتی کــه همگی بر پایه ای از شرطی شدگی های ذهن بنا شده اســت ؛ می تواند نمونه ای از معیارهایی باشد کــه تنها در سطح مانده اســت ؛ امــا آیا تــا بــه حال از خود پرسیده ایم کــه هدف نهایی از ازدواج چیست و چرا انسانها ازدواج می کـنـنـد ؟

  قرآن كريم می فرماید : ما زن و مرد را مایه آرامش هم قرار داده ایم تــا در کنار هم آرامش یابند ... امــا اصلاً چگونه می توان بــه آن آرامش دست یافت ؟ ایــن آرامش در کجای زندگی یافت می شــود ؟

  در کنار موهبت های بی انتهای خداوند ؛ ازدواج کردن هم یکی از ایــن نعمتهای بی شماری اســت کــه بــه جرأت می توان گــفــت ؛ از مهمترین و اساسی ترین و حــتـی سرنوشت سازترین انتخاب های انسان اســت .

  ازدواج یعنی پیوند دو روح کــه در دو جسم زندگی می کـنـنـد ... ژرف اندیشان ؛ ازدواج را تجربه یگانگی و یکی شدن دو فرد دانسته اند ؛ بهتر اســت بگوییم یکی شدن دو روح و زمانی ایــن آرامش بــه معنای حقیقی خود می رسد ؛ کــه ایــن یگانگی بــا تمام وجود اتفاق افتاده باشد .

  یگانگی اتفاق نمی افتد جز بــا انتخاب هوشیارانه و همذات پنداری ... امــا ایــن هوشیاری چــه زمانی رخ می دهد و چگونه می توان بــا درایت و تیزبینی تن بــه ازدواج داد ؟ عده ای معتقدند تــا زمانی کــه زیر یک سقف زندگی نکنیم ؛ نخواهیم توانست طرف مقابل را بشناسیم و دیده شده کــه بسیاری از زوجها زودتر از احساس نیاز بــه ازدواج ؛ ازدواج کرده اند ... البته منظور از نیاز ؛ چیزی فراسوی نیازهای مادی و جسمانی شرطی شده اســت .

  ازدواج تکامل یافتن و تعالی یافتن اســت ... حال اگــر ایــن انتخاب آگاهانه و هوشیارانه صورت گیرد ؛ می توان تقریباً بــه همان آرامشی رسید کــه قرآن کریم از آن یاد کرده اســت .

  کی و چــه وقت ازدواج کردن ؛ موضوعی اســت کــه افراد زیادی از جمله متخصصان تلاش کرده اند تــا در ایــن زمینه بــه یک جواب روشن و قاطع درباره سن ازدواج برسند ... جوابی کــه بــرای هــمــه کاربرد داشته باشد ... چیزی شبیه یک فرمول یــا معادله کــه بی قید و شرط بــرای هــمــه یکسان باشد ... حال در ایــن میان اصلاً فرقی نمی کــنــد کــه کسی میل و نیاز بــه ازدواج را در خود احساس می کــنــد و یــا اینکه فردی دیگر اصلاً حس نمی کــنــد ؛ امــا بــه محض اینکه سنش بــه فرمول معادله نزدیک تر شــد ؛ تحت فشار اطرافیان ؛ مجبور اســت کــه تن بــه ازدواج بدهد و یــا آنقدر ذهنش در دامهای شرطی شده گیر کرده اســت کــه در خیالات خود دچار خودفریبی می شود. امــا در حقیقت ازدواج بــه سن و سال نـیـسـت ؛ بـلـکـه بــه حس و حال درونی اســت ؛ بــه احساسی فرای احساسات زمینی .

  زمانی کــه روح ؛ آمادگی لازم را بــرای ازدواج کردن مشاهده کــرد و ایــن نیاز درونی آشکار شــد ؛ دیگر بــه هیچ قیمتی بیرون راندنی نـیـسـت ؛ حــتـی اگــر بــا آن بجنگی و بخواهی از فکرش رهایی یابی ؛ زیــرا دیگر جزیی از خودت اســت …

  چه کسی می تواند بگوید کــه دامنه و عمق تأثیر ازدواج و گستره دگرگونی و تغییری کــه می تواند در زندگی افراد ایجاد کــنــد تــا چــه مرزهایی کشیده می شود؟! پــس بهتر اســت عمیقاً مراقب و هوشیار بود ... زیــرا بــه جز خودمان هیچ کس دیگری حاضر نـیـسـت تاوان سنگین بزرگترین و جدی ترین تصمیم زندگیمان را بدهد .

  در چــه سنی بــایــد ازدواج کــرد ؟

  برای ازدواج علاوه بر نیاز بــه رشد جسمی و جنسی ؛ رشد روانی و اجتماعی نــیــز مورد نیاز اســت ... در اواخر دوره نوجوانی رشد جنسی تقریبا کامل می شــود و فرد توانایی تولید مثل پیدا می کــنــد ... در اواخر سنین نوجوانی اغلب دختران بــه فکر ازدواج می افتند ؛ در حالیکه پسران در ایــن سنین خواهان ازدواج نیستند ... گرچه ازدواج تنها راه مشروع و سالم تأمین نیازهای جسمی و روانی نوجوانان اســت ؛ ولــی بــرای یک ازدواج موفق ؛ آمادگی زیستی ؛ روانی ؛ مادی و اجتماعی لازم اســت ... بــه همین جهت ؛ متخصصان سن مناسب ازدواج را بــرای دختران 18 تــا 24 سال و بــرای پسران 24 تــا 28 سال توصیه می کـنـنـد ... معمولا اختلاف سن 2 تــا 6 سال بین دختر و پسر بــرای ازدواج توصیه می شــود ... در صورت داشتن ازدواج زود هنگام ؛ بهتر اســت داشتن فرزند تــا پــس از 20 سالگی بــه تعویق بیفتد ... بــرای ایــن منظور لازم اســت کــه زوجین بــا روش های صحیح تنظیم خانواده آشنا باشند .

  معیارهای یک ازدواج موفق چیست ؟

  انتخاب همسر از مهمترین تصمیمات فرد در زندگی اســت ؛ زیــرا می تواند آینده فرد را رقم بزند ... تشکیل خانواده سالم ؛ متعادل و پایدار مانند هــر امر مهم دیگری بــه تفکر منطقی و تلاش و کوشش نیازمند اســت ... جوان می بایستی بر اساس معیارهای اصولی و منطقی همسر آینده خود را شناسایی و انتخاب نماید و آنگاه بــه انــجـام پیوند زناشویی اقدام کــنــد ... بــه صورت کلی اصالت خانوادگی بــه عــنــوان اساسی ترین معیار انتخاب همسر شناخته می شــود ... ایمان ؛ اخلاق نیکو و روان سالم ؛ و تناسب زوجین در ویژگیهای ظاهری ؛ سنی ؛ تحصیلی ؛ فرهنگی ؛ تربیتی و اعتقادی از موارد اساسی در انتخاب همسر اســت .

  منبع : beytoote.com (بيتوته)

  برچسب‌ها, , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “بهترین زمان ازدواج”

  دیدگاه ها بسته شده اند.