علت خواب رفتن دست و پا

علت خواب رفتن دست و پا

مجموعه: uncategorized
 • علت خواب رفتن دست و پا
 •  

   

  پا,دست و پا,خواب رفتن دست و پا,خواب رفتن دست,خواب رفتن پا,حس لمس,حس لامسه,گزگز شدن

  علت ها و پاها چيست ؟

   

  یــا از حواس پنج گانه انسان اســت ... اگرچه از میان ایــن پنچ حس اصلی ؛ حس بینایی شاید پیچیده ترین و مهمترین آنها باشد ولــی از اساسی ترین آنهاست ... ارتباط انسان را در تماس بــا محیط خارج مهیا می کــنــد ... بــه توسط همین حس اســت کــه ما می توانیم اجسام را شناسایی کنیم ... می توانیم شکل آنها ؛ دمای آنها ؛ سختی یــا نرمی ؛ زبری یــا لطافت و بسیاری دیگر از خصوصیات اجسام را شناسایی کنیم .

  حس لامسه کمک می کــنــد تــا بتوانیم بدون آنکه داخل کیف یــا جیب خود را ببینیم جسم مورد نظر را در داخل آن شناسایی کرده و بیرون بکشیم ... حس لامسه بــه ما کمک می کــنــد تــا از خطر دوری کنیم ... بــه کمک همین حس اســت کــه اجسام خیلی داغ یــا تیز را شناسایی کرده و از آن دوری می کنیم ... حس لامسه لذت بخش اســت ... بدون ایــن حس چگونه می توانیم لذت لمس صورت نرم فرزندمان یــا بوسیدن روی او را احساس کنیم .

   

  می تواند خود را بــه صورت های زیر نشان دهد :

  • کاهش توانایی لمس و احساس خواب رفتن پوست و یــا از بین رفتن کامل حس لمس

  • احساس گزگز و یــا سوزن سوزن شدن پوست و یــا احساس ناخوشایند در هنگام لمس یک جسم

   شایعترین ایــن حالت ها همان خواب رفتن یــا سِر شدن اســت کــه بیشتر از هــمــه در انتهای اندام ها یعنی در دست ها و پاها تظاهر می کــنــد .

  علل زیادی دارد ... بعضی از آنها مشکلاتی ساده و بعضی دیگر بیماری های مهمی هستند  ولــی در هــمــه آنها اشکالی در مسیر انتقال حس لمس از پوست بــه مغز ایجاد شده اســت ... ایــن اشکال مــمــکن اســت در تحریک گیرنده های حسی پوست یــا در عصبی باشد کــه حس را از پوست بــه نخاع منتقل می کــنــد ... مــمــکن اســت در محل ورود عصب بــه نخاع یــا در خود نخاع یــا مغز باشد .

  مهمترین عللی کــه موجب فلج شدن عصب و در نتیجه خواب رفتن دست و پا می شــونــد تحت فشار قرار گرفتن عصب اســت ... انتقال اطلاعات لمسی در طول عصب بــه صورت انتقال جریان الکتریکی از درون آن اســت ... وقتی عصب تحت فشار قرار میگیرد انتقال پیام های الکتریکی در طول آن متوقف شده و عصب دیگر نمی تواند اطلاعات حسی را از درون خود منتقل کــنــد ... در ایــن حال حس لمس مختل شده و فرد احساس خواب رفتگی در دست یــا پا می کــنــد .

  مهمترین عللی کــه باعث خواب رفتن دست ها و پاها می شــونــد عبارتند از :

   

  1- خواب رفتن بــه دنبال فشار خارجی بــه عصب محیطی

  حتما تــا بــه حال بــرای شما پیش آمده اســت کــه در موقعی کــه مدت زیادی بــه حالت چهارزانو یــا دو زانو نشسته اید یــا وقتی روی صندلی نشسته و یک پا را روی پای دیگر گذاشته اید یک پایتان خواب می رود ... یــا وقتی کــه نیمه شب از خواب بلند می شوید و میبینید یک دستتنان کاملا خواب رفته و اصلا توانایی حرکت دادن آن را هم ندارید ... علت ایــن وضعیت ها تحت فشار قرار گرفتن اعصاب اندام اســت ... در ایــن حالات عصب بین استخوان و جسم خارجی بــرای مدت طولانی فشرده می شــود و همین فشار موجب فلج موقت آن می گردد ... در بعضی مکان ها کــه عصب بیشتر در نزدیک پوست بوده و فاصله آن بــا استخوان کم اســت ایــن اتفاق بیشتر می افتد ؛ مانند محل عبور عصب اولنار از پشت آرنج و یــا عبور عصب رادیال از پشت بازو و یــا عبور عصب پرونئال از کنار زانو .

  این حالات طبیعی بوده و بیماری محسوب نمی شــونــد ولــی اگــر مکررا تکرار شــونــد بــایــد بــه فکر مشکل زمینه ای بود کــه آن را ایجاد می کــنــد ... بطور مثال کم خونی ؛ خستگی ؛ استرس و اضطراب می تواند موجب تشدید ایــن خواب رفتگی ها شــونــد .

  2- خواب رفتن بدنبال فشار داخلی روی اعصاب محیطی

  همانطور کــه گفته شــد عصب در مسیرش از پوست تــا نخاع مــمــکن اســت در نقاطی تحت فشار قرار گیرد ... یکی از ایــن ها تونل های بافتی هستند ... تونل هایی کــه معمولا یک طرف آن را استخوان و طرف دیگر را بافت های همبندی مانند رباط یــا عضله تشکیل داده اســت ... معمولا ایــن تونل ها بــه اندازه کافی فضا دارند و عصب بــه راحتی از درون آنها عبور می کــنــد ولــی گاهی اوقات فضای درونی تونل بــه عللی تنگ شده و بــه عصبی کــه از درون آن عبور می کــنــد فشار وارد می شــود ... ایــن فشار می تواند موجب فلج شدن عصب گردد .

  یکی از شایعترین بیماری هایی کــه بــا ایــن مکانیسم موجب خواب رفتگی دست و پا می شــود سندرم کانال کارپ یــا نشانگان تونل مچ دستی اســت ... در ایــن بیماری عصب مدیان کــه از درون تونلی در مچ دست بــه نام تونل مچ دستی عبور می کــنــد تحت فشار قرار میگیرد ... علت ایــن فشار در غالب اوقات تورم تاندون هایی اســت کــه همراه بــا عصب را درون تونل عبور می کـنـنـد ... ایــن تورم می تواند بــه علت کار زیاد یــا فعالیت مکرر و تکراری بــا مچ دست یــا انگشتان باشد و یــا بــه علت تغییرات هورمونی در زمان بارداری یــا یائسگی ایجاد شــود ... بــه علت فشار بــه عصب مدیان علائمی مانند خواب رفتن انگشتان دست و گزگز در انگشتان سبابه و میانی دست ایجاد می شــود کــه معمولا بیمار را شبها از خواب بیدار کرده و وی بــا حرکت دادن انگشتان و باز و بسته کردن آنها سعی در رفع ایــن خواب رفتگی می کــنــد .

  بیماری دیگر بــا ایــن مکانیسم ؛ فلج تاخیری عصب اولنار اســت ... در ایــن بیماری عصب اولنار در آرنج و در حین عبور از پشت زائده اپی کندیل میانی آرنج تحت فشار قرار میگیرد ... تغییر شکل استخوان آرنج در ایــن ناحیه بــه علت بد جوش خوردن شکستگی های آن و یــا ایجاد استخوان های اضافه بــه علت آرتروز می تواند موجب فشار بــه عصب شــود ... نتیجه آن اختلال در کارکرد عصب اولنار و احساس خواب رفتگی و گزگز در انگشت کوچک و انگشتری دست اســت ... ایــن خواب رفتگی بخصوص وقتی کــه بیمار آرنج خود را مدت زیادی در حالت خم نگه داشته و یــا در حین خوابیدن ایجاد می گردد .

  با همین مکانیسم اعصاب شبکه گردنی می توانند در حین عبور از نزدیکی دنده اول قفسه سینه تحت فشار قرار گیرند ... ایــن بیماری کــه بــه دنده گردنی هم معروف اســت معمولا بــه علت وجود یک دنده اضافی در گردن و یــا وجود یک نوار بافتی سفت در ایــن ناحیه و فشار آن بــه عصب ایجاد می شــود ... ایــن بیماری معمولا بــا خواب رفتگی و گزگز انگشتان دست همراه می شــود .

  در تمام بیماری هایی کــه ذکر شــد مشکلات ایجاد شده جدی بوده و نیاز بــه درمان دارند ... گاهی اوقات میتوان ایــن بیماری ها را بــا روش های غیر جراحی درمان کــرد و گاهی اوقات هم نیاز بــه عمل جراحی وجود خواهد داشت ... تاخیر در درمان ایــن بیماری ها میتواند موجب اختلال دائم در عملکرد عصب بصورت فلج شدن دائم آن شــود .

  3- خواب رفتن بدنبال فشار بــه ریشه اعصاب محیطی

  اعصاب محیطی بعد از عبور از اندام بــرای ورود بــه نخاع از درون سوراخ بین مهره ای و از مجاورت دیسک بین مهره ای عبور می کــنــد ... فتق دیسک بین مهره ای کــه نوعی جابجایی ایــن دیسک اســت میتواند بــه ریشه عصبی مجاورش فشار آورده و موجب خواب رفتگی عصب مربوطه شــود ... فتق دیسک های گردنی موجب خواب رفتن دست ها و فتق دیسک های کمری موجب خواب رفتن پاها می شــونــد ... بطور مثال هرنی یــا فتق دیسک بین مهره ای پنجم و ششم گردنی موجب خواب رفتگی اطراف شست دست و فتق دیسک بین مهره های چهارم و پنجم کمری موجب خواب رفتگی قسمت داخلی ساق و شست پا می شــود .

  این بیماران معمولا همراه بــا بیحسی دست یــا پا دچار درد گردن و یــا کمر و انتشار درد بــه دست یــا پا هم هستند ... بسیاری از بیماران مبتلا بــه فتق دیسک بین مهره ای بــا انــجـام نرمش هایی بــرای تقویت عضلات گردن و کمر بهبود میابند ولــی بعضی از آنها نیاز بــه عمل جراحی پیدا می کـنـنـد .

  4- ضایعه در مسیر انتقال پیام حسی در سیستم عصبی مرکزی

  اعصاب بعد از ورود بــه نخاع در مسیر آن بــه بالا رفته و پــس از عبور از بصل النخاع و قسمت های عمقی مغز بــه قشر مغز می روند و در آنجا بصورت حس تفسیر شــونــد ... در ایــن مسیر انتقال پیام های عصبی میتواند بــه علت آسیب های بافتی بــا مشکلاتی مواجه شــود ... ایــن اختلال در انتقال پیام حسی بصورت خواب رفتگی دست یــا پا تفسیر می شــود ... معروفترین ایــن بیماری ها مولتیپل اسکلروزیس یــا MS اســت .

  5- ضعف یــا بیماری اعصاب محیطی ناشی از بیماری های متابولیک

  گاهی اوقات بــه علت بیماری های سیستمیک کارکرد عصب حسی دچار اختلال می شــود ... معروفترین بیماری کــه ایــن مشکلات را ایجاد میکند مرض قند یــا دیابت اســت .

  وقتی بیماری دیابت مدت زیادی بدون درمان باقی می ماند و یــا بطور ناقص درمان می شــود ؛ بــه تدریج عملکرد اعصاب حسی بدن دچار اختلال می شــونــد ... ایــن کاهش حس هــر چــه بــه سمت پایین تر اندام میرویم شدیدتر میشود ... بــه همین علت بــه آن نام بیحسی دستکش و جورابی می دهند یعنی در محلی کــه دست و پا در دستکش و جوراب قرار می گیرند پوست دست و پا بیحس شده و فرد احساس خواب رفتگی می کــنــد ... هــر چــه بیماری پیشرفته تر میشود شدت خواب رفتگی دست و پا هم افزایش میابد ... ایــن اختلالات حسی را مــمــکن اســت بتوان بــا کنترل دقیق قند خون و یــا استفاده از ویتانین بی کم کــرد .

  کم کاری و پرکاری تیروئید هم می تواند موجب اختلال حسی بصورت خواب رفتگی دست و پا شــود .

  گاهی اوقات مسمومیت ناشی از سرب یــا آلومینیوم هم می تواند ایــن مشکلات را ایجاد کــنــد .

  خواب رفتگی دست و پا مهم هستند. اگــر ایــن مشکلات تکرار شده و بطور مداوم ادامه یابند بــایــد حتما بــه پزشک مراجعه کــرد تــا علت آن مشخص شده و درمان لازم بــرای آن صورت گیرد.

  منبع : iranorthoped.ir

  برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “علت خواب رفتن دست و پا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.