هواشناسی

<<<<<     بــرای مشاهده وضعیت آب و هوا be انتهای همین صفحه مراجعه نمائید     >>>>>

هواشناسی

هواشناسی

هواشناسی از دانش‌های کاربردی علم فیزیک است.

ریشه لغوی

یونانیان واژه متیورولوگیا را؛ برگرفته از کلمه «متیوروس»؛ be معنی اشیای معلق در آزمایشهای مربوط be هوا؛ be اضافه «لوگوس» ke be خطابه ya درس ترجمه شده‌است؛ بــرای ایــن علم بکار برده‌اند. لیکن؛ امروزه مطالعه جو زمین چنان be رشته‌های تخصصی تقسیم شده‌است ke واژه فراگیر متئورولوژی (هواشناسی) ke از یونانیان باستان بر جای مانده‌است؛ هیچ‌کس ra ارضا نمی‌کند. از اینرو؛ بــرای مطالعه بخشی از جو ke در آن یونش و گسست مهم اســت و روی هم رفته بالاتر از ارتفاع حدود ۳۵Km قرار دارد؛ واژه آیرونومی (نزدیک جو بالا) ra بکار می‌برند؛ در حالی ke برخی؛ be عــنــوان نامی فراگیر؛ علم (یا علوم) جو ra می‌پسندند.

دانشمند ایرانی سده پنجم هجری؛ ابوحاتم اسماعیل اسفزاری خراسانی بــرای نخستین بار در جهان پدیده‌های جوی و هواشناسی ra be زبان فارسی در کتاب خود be نام آثار علوی گردآوری نموده است.

مطالعه و پژوهش دربارهٔ تمامی جنبه‌های جو زمین ke بطور تفصیلی از سطح زمین تا سطح بالایی جو ra در بر می‌گیرد؛ امروزه تحت عــنــوان علوم جوی نامیده می‌شود. واژه قدیمی و مصطلحتر هواشناسی مطالعه سطوح پایانی جو را؛ ke دارای تغییرات دائمی است؛ شامل می‌شود. بشر از ابتدای خلقت be دلیل تماس نزدیک ba طبیعت و مشاهده عینی پدیده‌های جوی همواره نسبت be کشف ایــن پدیده‌ها کنجکاوی نشان داده‌است. اولین تجربه عینی پدیده‌های جوی شاید مشاهده رعد و برق و آتش گرفتن جنگلها بوده ke بعدها be کشف آتش منجر شده‌است. همچنین اولین کوشش انسان بــرای تهیه غذا و کشاورزی نــیــز همراه ba دیده بانی هوا بوده‌است.

هواشناسی شاخه‌ای تخصصی از فیزیک پیشرفته‌است ke از ابزارهای ریاضی پیچیده‌ای بهره می‌گیرد و بر هــمــه علوم فیزیک تکیه‌ای استوار دارد. هواشناسی بیش از هــمــه ba نظریه تابش الکترومغناطیسی؛ ترمودینامیک؛ مکانیک کلاسیک؛ فیزیک شاره‌ها؛ شیمی فیزیک و نظریه لایه مرزی سر و کار دارد. اگــر جو زیرین نــیــز در آن گنجانده شود؛ فیزیک خورشید؛ طیف شناسی؛ فیزیک پلاسما؛ یونش؛ فیزیک ذرات بنیادی؛ پدیده‌های اشعه ایکس؛ نور شناخت؛ فیزیک پرتوی کیهانی؛ پدیده‌های برانگیزش؛ الکترودینامیک؛ مگنتوهیدرودینامیک؛ انتشار رادیویی و سایر فرایندهای مربوطه ra نــیــز بــایــد فرا گرفت.

تفاوت‌های هواشناسی و اقلیم‌شناسی (آب وهواشناسی)

اگر چــه موضوع مطالعه هوا شناسی و اقلیم‌شناسی؛ اتمسفر (هواسپهر) است؛ ولــی هــر کدام ba نگرشی متفاوت آن ra بررسی می‌کنند :

هوا شناسی؛ هوا ra و اقلیم‌شناسی؛ آب و هوا ra شناسایی و تبیین می‌کند.

هوا شناسی وضعیت جوی ra be طور عام و بــرای یک لحظه بررسی می‌کند؛ اما؛ آب و هواشناسی تیپ هوای غالب یک مکان معین ra در دوره طولانی مطالعه و تفاوت‌های آب و هوایی مکان‌ها ra کشف می‌کند.

هدف هوا شناسی شناخت مطلق و عام اتمسفر و تغییرات آن (هوا) است؛ ولــی در آب و هواشناسی سعی می‌شود ba شناخت آب و هوای هــر منطقه؛ تأثیرهای آب و هوایی آن بر روی فعالیت‌های انسانی مشخص شود.

هواشناس وضع هوا ra در کوتاه مدت پیش‌بینی می‌کند؛ اما؛ آب و هواشناس براساس عوامل به‌وجود آورنده آب و هوا؛ پدید آمدن آب و هوای خاصی ra در مکانی خاص و ba توجه be تأثیر آن در زندگی انسان‌ها؛ پیش بینی می‌کند.

ابزار شناسایی و توجیه هواشناس؛ اصول و قوانین و مدل‌های فیزیکی و دینامیکی است. امــا ابزار آب و هواشناس؛ علاوه بر اصول علم هواشناسی؛ اصول و مفاهیم جغرافیایی نــیــز هست.

تاریخچه

اولین بار ادموند هالی be سال ۱۶۸۸ اسنادی ra در زمینه پدیده‌های جوی و نقشه‌های مربوطه be بادهای متواتر در سطح اقیانوسها؛ بــرای بخشی از سطح زمین منتشر می‌کند و در سال ۱۸۴۰ هوری نقشه بادهای اقیانوسها ra ترسیم و توان و جهت وزش آنها ra مشخص می‌سازد و بدین ترتیب در رفع نیاز دریانوردی گامی برداشته می‌شود.

نخستین اندیشمندی ke رویدادهای هواشناسی ra مدون و طبقه‌بندی نمود و او ra باید؛ به‌حق؛ پدر دانش هواشناسی نامید؛ دانشمند ایرانی سده پنجم هجری؛ ابوحاتم اسماعیل اسفزاری خراسانی اســت ke بــرای نخستین بار در جهان پدیده‌های جوی و هواشناسی ra be زبان فارسی در کتاب خود be نام آثار علوی (به معنای واژه Meteorology)؛ گردآوری نموده است.

سیر تحولی و رشد

در اواخر قرن نوزدهم مطالعات جوشناسی در سطح زمین بویژه در زمینه اندازه‌گیری بارانها توسعه پیدا می‌کند و از سال ۱۹۱۶ مطالعه پدیده‌های جوی در زمینه پیش‌بینی هوا شکل می‌یابد و ایــن بررسیها بر مبنای ویژگیهای سیستماتیک صورت می‌گیرد. در سالهای بعد؛ توسعه هوانوردی پیش بینیهای دقیقتری ra در وسعت گسترده‌ای ایجاب می‌کند و آگاهی هوانوردان از حالات احتمالی آزمایشهای مربوط be هوا در ناحیه معین و بــرای یک لحظه از زمان الزامی می‌نماید و be منظور رفع همین نیاز هست ke در پاره‌ای از نقاط دنیا سازمانهای هواشناسی بوجود می‌آید.

به تدریج be موازات توسعه شناساییهای علمی؛ بــرای بهره‌گیری منطقی از منابع اقتصادی زمین be آگاهیهای بیشتری از پدیده‌های جوی احساس نــیــز می‌شود؛ be گونه‌ای ke بــرای شناخت قدرت هیدرولیکی ناهمواریها و «نفت سفید» کوهستانها be عــنــوان منبع زایش آبها؛ تعیین حجم متوسط آب رودخانه‌ها در رابطه ba نوسان میزان بارندگی سالانه حوضه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین پیشرفت علم کشاورزی be منظور کاشت و برداشت محصولات کشاورزی؛ مهندسین زراعی ra be کسب اطلاعاتی در زمینه آب و هواشناسی وامی‌دارد و همین نیاز be عــنــوان انگیزه دیگری در پیشرفت تحقیقات کلیماتولوژی مؤثر می‌افتد.

هواشناسی در ایران

هوا شناسی be مفهوم امروزی علمی نوپا در کشور ایران است. اولین اطلاعات هوا شناسی در ایران مربوط be ایستگاه‌هایی در سفارت خانه‌های کشورهای اروپاییی بوده است. ba توجه be نیازهای روزافزون امور هواپیمایی و کشاورزی و ابشناسی ساختارهای جدید ایستگاه‌های هواشناسی در اوایل دهه سی شمسی در ایران ایجاد شــد ke از جمله آنها ایستگاهای جمع‌آوری اطلاعات هواشناسی زیر نظر بنگاه توسعه کشاورزی ان دوران می‌باشد. بعدها سازمان هواشناسی بعنوان قسمتی از وزارت جنگ be کار جمع‌آوری و ارائه خدمات هواشناسی می‌پرداخت و بعد از انقلاب سال۱۳۵۷ زیر نظر وزارت راه و ترابری قرار گرفت. دکتر گنجی و محمود حسابی از پیش کسوتان هواشناسی ایران هستند. همچنین مهدی بازرگان نــیــز تالیفاتی در زمینه هوا شناسی دارند. دانشمندان بزرگ ایرانی در کتابهای خود be موضوع هواشناسی پرداخته‌اند. ابوریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه؛ ابوعلی سینا در کتاب دانشنامه علائی بخش طبیعیات؛ اسفزاری خراسانی در کتاب آثار علوی؛ شهمردان بن ابالخیر رازی در نزهت نامه علائی.

وضعیت هوا

پاسخ دهید

CLOSE
CLOSE