ذهن زنان را بشناسيد

ذهن زنان را بشناسيد

مجموعه: uncategorized
 • ذهن زنان را بشناسيد
 •  

   

  ذهن زنان را بشناسيد,ذهن زنان

   

  ذهن زنان را بشناسيد

   

  زنان و مردان بــا هم تفاوت های اساسی دارند ... ایــن جمله دیگر آنقدر تکراری شده کــه بــرای درک آن نیاز بــه توضیح بیشتری نـیـسـت ... زن و مرد از دو جنس مختلف بــا روحیات متفاوت هستند و بــرای آن کــه بتوانید بــا موجودی کــه تــا ایــن حد بــا شما متفاوت اســت زندگی خوبی داشته باشید بــایــد او را بشناسید .

   

  این ویژگی های زنانه را بشناسید تــا بیشتر پی بــه خصوصیات زنان ببرید :

   

  ۱- پیوندجویی

  روان‌ شناس‌ ها مــی‌ گویند اگــر فــقــط یک فرق بین زن‌ها و مردها باشد ایــن اســت کــه بــرای زن‌ها ارتباط برقرار کردن بــا دیگران مهم‌ ترین چیز اســت و بــرای مردها استقلال و اقتدار ... اینکه زن‌ها خیلی بیشتر بــه ارتباط بــا دیگران اهمیت مــی‌ دهند ؛ از همان کودکی شروع مــی‌ شــود ... حتماً همه‌ ی شما دیده‌ اید دخترها عروسک را به‌ عــنــوان اسباب‌ بازی اصلی انتخاب و بــا آن ارتباط برقرار مــی‌ کـنـنـد ... ‌روان‌ شناس‌ ها بــه ایــن ویژگی زنانه « پیوندجویی » مــی‌ گویند .

   

  پیوند بــا خانواده‌ی پدری

  زن‌ها از مردها پیوندجوتر هستند و بــرای رابطه بــا دیگران اهمیت بیشتری از مردان قائل‌ اند ... یکی از مهم‌ ترین کسانی کــه زن‌ها بــرای رابطه بــا آنها انرژی مــی‌ گذارند ؛ خانواده‌ ی پدری‌ شان اســت ... از خواهر ؛ مادر ؛ برادر و پدر گرفته تــا بچه‌ های خواهر‌ و برادرها و دایی و عمو و عمه و خاله هــمــه و هــمــه مــی‌ توانند در دایره‌ ی دغدغه‌ های یک زن قرار بگیرند و از همه‌ ی آنها خبر بگیرند ... معمولاً مردها ایــن رفتار همسرانشان را در تقابل بــا قدرت خودشان مــی‌ دانند و بــرای همین از زن‌ها مــی‌ خواهند بین خانواده و شوهرشان بــه یکی اولویت بدهد ... معلوم اســت مــی‌ خواهند آن یکی هم خودشان باشد ... در صورتی کــه رابطه بــا خانواده‌ ی پدری ؛ فــقــط بــه خاطر ویژگی پیوندجویی خانم‌ هاست ... همان ویژگی کــه آنها را بــه شوهرانشان هم وصل کرده اســت !

   

  رازداری نکردن

  یکی از مسائلی کــه بین مردها و زن‌ها همیشه اختلاف اســت مرز بین چیزی اســت کــه بــایــد بیرون از خانه گفته شــود و چیزهایی کــه نباید گفته شــود ... زن‌ها بــه خاطر ویژگی پیوندجویی معمولاً هم‌ مرزها را بازتر مــی‌ گیرند و هم تعداد آدم‌ هایی کــه مــی‌ توان چیزهایی را کــه در ذهن مردها خصوصی اســت بــه آنها گــفــت ... یک زن مــمــکن اســت در اتوبوس بین شهری سر درددل را بــه یک کنار دستی غریبه باز کــنــد و خصوصی‌ ترین چیزهای زندگی‌ اش را بــه او بگوید ... اتفاقی کــه در مورد مردان تقریباً غیرممکن اســت .

   

  ۲- عاطفی بودن

  زن‌ها عاطفی‌ تر از مردها هستند ... ایــن یک باور عمومی اســت کــه اتفاقاً پایه‌ های علمی هم دارد ... البته روان‌ شناس‌ ها کمی جزئی‌ تر در ایــن مورد اظهار نظر مــی‌ کـنـنـد ... آنها مــی‌ گویند مردها مــی‌ توانند جنبه‌ های عقلانی و احساسی یک ماجرا را از هم جدا کـنـنـد ؛ امــا زن‌ها حــتـی در یک بحث منطقی زود احساساتی مــی‌ شــونــد ... عصب‌ شناس‌ ها مــی‌ گویند دلیل ایــن قضیه مــی‌ تواند ایــن باشد کــه مرکز عاطفه در مرد‌ها فــقــط در نیمکره‌ ی راست مغز آنهاست در صورتی کــه مراکز عاطفه در زن‌ها هم در سمت چپ و هم در سمت راست مغز پراکنده اســت ... حتماً مــی‌ دانید سمت چپ مغز مسئول تکلم و تفکر منطقی اســت ... بــرای همین احتمالاً خیلی از مردها تعجب مــی‌ کـنـنـد چرا وقتی یک بحث منطقی را بــا زنانشان پیش مــی‌ برند ؛ آنها ناگهان احساساتی مــی‌ شــونــد ... البته در مقابل خانم‌ها هم از این‌ کــه مرد‌ها حــتـی در یک بحث احساسی مــی‌ توانند خونسردی خودشان را حفظ کـنـنـد و بــا منطق خودشان پیش بروند تعجب مــی‌ کـنـنـد .

  اگر بخواهیم کلی‌ تر نگاه کنیم ؛ مخصوصاً مردهایی کــه زنان موفقی دارند ؛ مــمــکن اســت بــه ایــن اشتباه بیفتند کــه چــون همسرشان در جمع آدم‌ هایی اســت کــه خیلی خوب از پــس خودشان و کارهایشان برمی‌ آیند دیگر نیازی بــه حمایت عاطفی ندارد ... امــا روان‌ شناسی زنان دقیقاً بر عکس ایــن را مــی‌ گوید ... حــتـی زنانی کــه اسطوره‌ ی اعتماد بــه نفس هستند در مقابل شما دوست دارند زنانه رفتار کـنـنـد و از حمایت عاطفی‌ تان برخوردار شــونــد ... دعوای همیشگی زنان و مردان در بــه جمله آوردن جمله « دوستت دارم » توسط مردها ریشه در همین تفاوت جنسیتی دارد .

  زن‌ها بــه خاطر عاطفی بودنشان بیشتر از مبالغه در جمله‌ هایشان استفاده مــی‌ کـنـنـد ... وقتی آنها مــی‌ گویند هیچ وقت ؛ همیشه ؛ بهترین ؛ بدترین ؛ هــمــه یــا هیچ واقعاً منظورشان دقیقا آن جمله‌ها نـیـسـت ... امــا شما به‌عنوان یک مرد احتمالاً منطقی فکر مــی‌ کنید و مــی‌ بینید واقعاً آن‌ طور کــه همسرتان گفته نـیـسـت و وارد یک جدل بی‌ حاصل منطقی بــا او مــی‌ شوید .

   

  شناخت ذهن زنان

   

  ۳- خوش‌ صحبتی

  مردان معمولاً از ایــن شکایت دارند کــه همسرانشان خیلی حرف مــی‌ زنند ... بــرای همین در مورد زیاد حرف زدن زنان هم تــا دلتان بخواهد لطیفه و پیامک درست شده اســت ... روان‌ شناسان هم موافق‌ اند زن‌ها و مردها هم در میزان صحبت کردن و هم در شیوه‌ ی صحبت کردن بــا هم فرق دارند .

  عصب‌ شناس‌ ها مــی‌ گویند مردان بــرای حرف زدن فــقــط از نیمکره‌ ی چپشان استفاده مــی‌ کـنـنـد امــا زن‌ها از هــر دو نیمکره ... روان‌ شناسان رشد مــی‌ گویند تجهیزات سخن گفتن (مثلاً تارهای صوتی) در زن‌ها زودتر از مردان رشد مــی‌ کــنــد .

  روان‌ شناس‌ های تکاملی هم مــی‌ گویند ؛ در طول قرن‌ ها مردها یاد گرفته‌ اند ساکت‌ تر باشند و زن‌ها یاد گرفته‌ اند کــه بیشتر حرف بزنند ... آنها مــی‌ گویند هزاران سال پیش زنان بــه صورت گروهی بــا زنان دیگر حرکت مــی‌ کــردنــد و درحالیکه بچه‌ هایشان را در بغل داشتند پا را از محدوده‌ ی غار فراتر نمی‌ گذاشتند ... اگــر آنها بــا همدیگر رابطه برقرار مــی‌ کــردنــد احتمال بقایشان بیشتر بود ... امــا مردها بــایــد خاموش در بالای تپه بــه انتظار شکار مــی‌ نشستند ... اگــر آنها حرف مــی‌ زدند شکار فرار مــی‌ کــرد و بقایشان بــه خطر مــی‌ افتاد .

  گذشته از میزان حرف زدن مشکلاتی کــه تفاوت در ‌نحوه‌ ی حرف زدن خانم‌ ها و آقایان ایجاد مــی‌ کــنــد خودش را بــه شکل‌ های متفاوتی در محیط خانواده نشان مــی‌ دهد کــه در ادامه‌ ی فصل بــا ذکر مثال آن‌ها را توضیح مــی‌ دهیم .

   

  گزارش توصیفی خانم‌ ها

  روان‌ شناس‌ ها مــی‌ گویند اگــر دو دسته‌ بندی کلی در مورد گزارش روزمره باشد یکی گزارش توصیفی و یکی گزارش علمی اســت ... زن‌ها معمولاً از حرف زدنشان گزارش توصیفی و بــا جزئیات ؛ امــا مردها از گزارش علمی و منطقی استفاده مــی‌ کـنـنـد ... ایــن تفاوت از همان بچگی هم در مورد دختر‌ها و پسر‌ها وجود دارد ... حتماً یادتان هست خواهرتان چه‌ طور بــا آب‌ و تاب در مورد اتفاق‌ های مدرسه بــرای مادرتان حرف مــی‌ زد امــا شما بــه عــنــوان یک پسر حس مــی‌ کردید اتفاق خاصی در مدرسه نیفتاده اســت کــه قابل تعریف کردن باشد ... در واقع نه گزارش توصیفی زن‌ها نشانه‌ ی پرحرفی آنهاست و نه تیتروار ردیف کردن وقایع روزانه‌ ی مردها ؛ نشانه‌ ی‌ بی‌ توجهی‌ شان ... بهترین راهکار بــرای مردها ایــن اســت کــه بگذارند زن‌ ها طبق طبیعتشان رفتار کـنـنـد و حرف خودشان را بزنند و آنها گوش بدهند ... همین ! مخصوصاً زن‌ های خانه‌ دار ؛ کــه بیشتر تنها هستند ؛ بیشتر بــه گوش دادن مردها نیاز دارند ... گاهی همین گوش ندادن آن‌ قدر بــرای خانم‌ها مسئله مــی‌ شــود کــه آنها را بــه وادی طلاق مــی‌ کشاند .

  ضمن این‌ کــه زن‌ها حرف مــی‌ زنند تــا صرفاً حرف زده باشند ؛ مردها همیشه دنبال راه‌ حل مــی‌ گردند و بــرای همین حرف زن‌ها را قطع مــی‌ کـنـنـد تــا راه حل دهند و مکالمه را تمام کـنـنـد و ایــن همیشه زن‌ها را عصبانی مــی‌ کــنــد .

   

  غیر مستقیم حرف‌ زدن خانم‌ ها

  سبک بیان زن‌ها و مردها بــا هم فرق مــی‌ کــنــد ... مردها حرفشان را شفاف و مستقیم مــی‌ زنند ؛ امــا زن‌ها غیرمستقیم مــی‌ خواهند منظورشان را برسانند ... یونگ ؛ روان‌ شناس مشهور در یکی از کتاب‌ هایش زن‌ها را بــه عنکبوت تشبیه مــی‌ کــنــد ... مــی‌ گوید آنها بــرای رسیدن بــه مقصودشان آن‌ قدر نقطه‌ های مختلف را بــا تارهایشان بــه هم وصل مــی‌ کـنـنـد کــه گاهی خودشان در تار خودشان گیر مــی‌ افتند ... البته‌ شیوه‌ ی حرف زدن زن‌ها خیلی هوشمندانه اســت ... وقتی همسر شما غیرمستقیم حرف بزند ؛ حــتـی اگــر شما بــا او مخالفت کنید ؛ رابطه موقتاً بــه هم نمی‌خورد ... همه‌ ی اینها بــه همان پیوندجویی و ‌ها مربوط اســت کــه در فصل‌ های قبل هم بــه آنها اشاره شــد ... در واقع مردها نباید فکر کـنـنـد کــه حرف‌ های زن‌ ها کلمه بــه کلمه همان اســت کــه مــی‌ گویند ... آنها بــایــد بــا توجه بــه فضای عاطفی و اتفاق‌ های قبلی حرف زن‌ها را رمزگشایی کـنـنـد ... مــمــکن اســت معنای حرف همسر شما دقیقاً عکس آن چیزی باشد کــه مــی‌ گوید یــا مــی‌ خواهد ... معمولاً بــایــد پشت حرف‌ های او دنبال « جلب حمایت عاطفی » و « شرح وظایف خودتان بــه عــنــوان یک شوهر » باشید !

   

  مبالغه‌ ی زنان

  زن‌ها بــه خاطر عاطفی بودنشان بیشتر از مبالغه در جمله‌هایشان استفاده مــی‌ کـنـنـد ... وقتی آنها مــی‌ گویند هیچ وقت ؛ همیشه ؛ بهترین ؛ بدترین ؛ هــمــه یــا هیچ واقعاً منظورشان دقیقا آن جمله‌ ها نـیـسـت ... امــا شما به‌عنوان یک مرد احتمالاً منطقی فکر مــی‌ کنید و مــی‌ بینید واقعاً آن‌ طور کــه همسرتان گفته نـیـسـت و وارد یک جدل بی‌ حاصل منطقی بــا او مــی‌ شوید ... ایــن جدل بــه جای این‌ کــه چیزی را حل کــنــد زن‌ها را غمگین‌ تر یــا عصبانی‌ تر مــی‌ کــنــد ... بهتر اســت بــه حرفش گوش دهید و بگذارید حرفش را بزند تــا آرام شــود .

   

  ۴-

  زن‌ها و مردها زبان بدن متفاوتی دارند ... زن‌ها لبخند بیشتری مــی‌ زنند ... فضای شخصی کمتری لازم دارند و معمولاً نزدیک‌ تر بــه هم می‌ایستند ... زن‌ها حالت بدنی متفاوتی مــی‌ گیرند و معمولاً دست‌ هایشان را بــه حالت مودبی بــه هم قفل مــی‌ کـنـنـد یــا حالت دست بــه سینه مــی‌ گیرند و پاهایشان را هم بــه هم نزدیک‌ تر مــی‌ کـنـنـد و موقع نشستن آنها را بــه یک طرف مــی‌ گیرند .

  اما از همه‌ ی اینها مهم‌ تر ایــن اســت کــه زن‌ها توانایی کشف نشانه‌ های زبان بدن دیگران را دارند ... چیزی کــه روان‌ شناس‌ ها بــه آن مــی‌ گویند « رمزگشایی » ... زن‌ها بیشتر از شما مــی‌ توانند از حالت صورت و بدنتان بفهمند چــه منظور یــا احساسی دارید ... بنابراین سعی نکنید بــه آنها دروغ بگویید ! ضمن اینکه چــون توانایی شما در ایــن مورد کمتر اســت سعی کنید ذره ذره زبان بدن همسرتان را یاد بگیرید تــا بتوانید ذهن او را بخوانید ... حالا کــه توانایی طبیعی‌ تان در ایــن مورد کمتر اســت ؛ لااقل خودتان ؛ خودتان را تربیت کنید !

   

  ۵-

  زنان دوست دارند آخرین کسی باشند کــه بــه قلب شوهرشان وارد مــی‌ شــونــد ... بعد از آن هم بــه وسیله‌ های مختلفی مــی‌ خواهند در را پشت سرشان ببندند و نگذارند کسی وارد شــود ... بــرای زن‌ ها حــتـی از اولین لحظه‌ ی آشنایی مهم ایــن اســت آیا ایــن مرد تــا آخر عمر بــه من وفادار خواهد ماند یــا نه .

  عصب‌ شناس‌ ها مــی‌ گویند « احساس خاص بودن » و اینکه « من تنها زنی هستم کــه در زندگی شوهرم وجود دارم » تأثیر فوق‌‌العاده‌ ای روی شیمی و مغز زنان مــی‌ گذارد .

  روان‌‌ شناس‌ های تکاملی مــی‌ گویند نیاز بــه تعهد مردها در طول سالیان دراز ایجاد شده اســت ... زن‌ها بــرای منتقل‌ کردن ژن‌ ها بــه بچه‌ هایشان بــایــد مردی را انتخاب مــی‌ کــردنــد کــه در دوره‌ ی بارداری و شیر دادن بــه بچه از او مراقبت کــنــد ... مردان متعهد بــا احتمال بیشتری ایــن کار را انــجـام مــی‌ دهند .

  انحصارطلبی زن‌ها آن‌ قدر قوی اســت کــه حــتـی مــی‌ تواند باعث یک اضطراب دائمی و ترس از خیانت شوهرشان شــود ... زن‌ها از ابزارهای زیادی بــرای بسته ماندن در پشت سرشان استفاده مــی‌ کـنـنـد ... بعضی از آنها شوهرشان را امتحان مــی‌ کـنـنـد ؛ بعضی از آنها مرتب در مورد زن‌ های دیگر از شوهرشان مــی‌ پرسند ؛ بعضی از آن‌ ها شوهرشان را بازخواست مــی‌ کـنـنـد ؛ بعضی مرتب وسایل شخصی مثل موبایل همسرشان را چک مــی‌ کـنـنـد ؛ بعضی از آنها محدودش مــی‌ کـنـنـد و بعضی حــتـی شوهرشان را مجبور مــی‌ کـنـنـد محیطی را کــه « شهری اســت پر کرشمه و خوبان ز شش جهت » را عوض کـنـنـد .

  اگر خیانت جنسی زن بــرای مردان یک فاجعه باشد ؛ خیانت عاطفی مردها بــرای زن‌ها فاجعه اســت ؛ بنابراین حسادت زن‌ها هم بیشتر از نوع عاطفی اســت تــا جنسی ... بهترین راه بــرای شما بــه عــنــوان یک مرد یک جمله اســت : « همسرتان را حساس نکنید ... »

  تنوع سلول‌ های مخروطی در چشم زن‌ها باعث مــی‌ شــود آنها رنگ‌ های بیشتر و دقیق‌ تری را درک کـنـنـد .
  یک زن بیشتر احتمال دارد رنگ فیروزه‌ای و لاجوردی را از هم تشخیص دهد ؛ مردها بــه هــر دو مــی‌ گویند آبی

   

  ۶-

  زن‌ها در بسیاری از موارد از مردها تنوع‌ طلب‌ ترند ... از مبلمان منزل گرفته تــا لباس و آرایش ... عصب‌ شناس‌ ها مــی‌ گویند ایــن بــه جنسیت آنها برمی‌ گردد ... در مغز مردها بــرای هــر چیزی تقریباً یک مرکز در یک نیمکره وجود دارد ؛ امــا مغز زن‌ها حالت عمومی‌ تری دارد و بــرای هــر کار چندین مرکز پراکنده در دو نیمکره وجود دارد ... غیر از ایــن جسم پینه‌ ای کــه دو نیمکره را به‌ هم متصل مــی‌ کــنــد در زن‌ ها ضخیم‌ تر‌ اســت ... همین مــی‌ تواند باعث تنوع‌ طلبی آنها شــود .

  روان‌ شناسان مــی‌ گویند احساسات گسترده‌ ی زنان و تفاوت‌ های مغزی شان باعث مــی‌ شــود حسابی تنوع‌ طلب باشند ... تنوع‌ طلبی خانم‌ها معمولاً خودش را در پوشش ؛ آرایش ؛ گرایش بــه مد ؛ پاساژگردی و تغییر مبلمان نشان مــی‌ دهد ... چیزی کــه شما به‌ عــنــوان یک مرد مــمــکن اســت حوصله‌ اش را نداشته باشید ... مــمــکن اســت شما ایــن رفتارها را پای ولخرجی ؛ بی‌ ملاحظگی یــا بیکاری همسرتان بگذارید امــا در واقع آنها دارند طبق طبیعت تنوع‌ طلب خودشان رفتار مــی‌ کـنـنـد ... اگــر مــی‌ خواهید آنها را درک کنید بــه عشق ماشین‌ های همجنس خودتان نگاه کنید کــه دلشان مــی‌ خواهد هــر ماه ماشین یــا وسایلش را عوض کـنـنـد .

   

  منبع : iran.pezeshk.us

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “ذهن زنان را بشناسيد”

  دیدگاه ها بسته شده اند.