استخاره

استخاره

استخاره آنلاین

 

استخاره در لغت be معنای بهترین خواستن و خیر خواستن از خدا اســت و در اصطلاح دینی؛ واگذاردن انتخاب be خداوند در کاری اســت ke انسان در انــجـام دادن آن درنگ و تأمل دارد.

دیدگاه ها درباره استخاره

روح الله خمینی :

پس از آنکه انسان be کلی در امری متحیر و وامانده شد؛ be طوری ke نه عقل؛ او ra be خوبی و بدی آن راهنمایی کــرد و نه عاقل دیگری راه خیر و شر ra be او فهماند؛ و نه خدای جهان دربارهٔ آن کار تکلیفی و فرمانی داشت ke راهنمای او باشد؛ در ایــن صورت ke هیچ راهی بــرای پیدا کردن خوب و بد در کار نـیـسـت و دین‌دار و بی‌دین be ناچار یک طرف ra اختیار می‌کنند و کورکورانه و متحیرانه و دودل؛ آن ra انــجـام می‌دهند.

در ایــن حال بی‌چارگی و دودلی و تحیّر -که بــایــد آن ra از بدترین حالات بشر شمرد- اگــر یکی پیدا شــود و انسان ra be یک ســوی کار دل‌گرم کــنــد و ba اراده راسخ و امیدوارانه؛ be کار وادارد؛ چــه منّت بزرگی be انسان دارد.

این جا دین‌داران می‌گویند: خدای عالم ke پناه بی‌چارگان و دادرس افتادگان است؛ در حالت تحیّر و دودلی -که در آن حال؛ انسان بیش‌تر از همهٔ حالات؛ محتاج be دستگیری است- خداوند متعال از عالم رأفت و رحمت و مهربانی‌اش؛ یک راه امیدی بر روی انسان باز کرده و اگــر انسان ba ایــن حال اضطرار be او پناه ببرد و از او راهنمایی جوید و عرض کند: «بارالها؛ ایــن وقتی اســت ke عقل ما و دیگران در پیدا کردن راه خوب و بد؛ وامانده‌است و راه چاره بــرای ما نیست؛ تو ke چاره‌ساز بی‌چارگان و عالم be اسرار پنهانی؛ ما ra be یک ســوی کار راهنمایی کن و ارادهٔ ما ra be یک طرف قوی کن؛ تو be ما دل‌گرمی ده و از ما دست گیری کن» در ایــن صورت؛ خدای جهان-که قادر بر پیدا و نهان است-یا دل او ra be یک سو می‌کشاند و راهنمای قلب او می‌شود ke او مقلب القلوب است؛ ya دست او ra be یک طرف تسبیح می‌اندازد؛ ya بوسیله قرآن؛ دل او ra گرم می‌کند.

در قرآن آمده اســت :

… کیست ke دعای درمانده ra چــون بخواندش؛ اجابت می‌کند؛ و بلا ra می‌گرداند …

علامه طباطبایی :

حقیقت امر ایــن اســت ke انسان وقتی بخواهد be کاری دست بزند ناچار اســت زیر و روی آن کار ra بررسی نموده و تا آن‌جا ke می‌تواند فکر خود ra ke غریزه و موهبتی اســت خدادادی be کار بیندازد و چـنـانـچه از ایــن راه نتوانست صلاح خود ra در آن کار تشخیص دهد؛ ناگزیر بــایــد از دیگران کمک فکری گرفته و تصمیم خود ra ba کسانی ke صلاحیت مشورت و قوه تشخیص صلاح و فساد ra دارند در میان بگذارد تا be کمک فکر آنها خیر خود ra در انــجـام دادن آن کار ya ترک آن کار؛ تشخیص دهد و اگــر از ایــن راه هم چیزی دستگیرش نشد؛ چاره‌ای جز این‌که متوسل be خدای خود شده و خیر خود ra از او مسألت نماید؛ ندارد و ایــن همان استخاره‌است ونباید ایــن عمل راکه عبارت اســت از اختیار چیزی ke ba استخاره تعیین شده؛ دعوی علم غیب نامید و نــیــز نباید آن‌را تعریض be شئون الوهیت پروردگار نام نهاد کما اینکه مشورت ra هم نباید be خیال اینکه تشریک غیر خدای تعالی در امور خود است؛ شرک نامید.

جوادی آملی :

گاهی بین دو کار مخیر ya مردد می شویم و نمی‌دانیم کدام حق و کدام باطل است. وجود مبارک امام باقر(ع) فرمود شما هــمــه امورتان همانند عقاید؛ اخلاق؛ گفتار و اعمالتان ra بر قرآن کریم عرضه کنید و اهل تفسیر باشید؛ نه استخاره. خیلی be ما دستور استخاره ندادند. استخاره کردن دو قسم است. یک دعای مخصوص استخاره اســت ke ابتدا و انتهای آن نور اســت و در دعای سی‌وسوم صحیفه سجادیه هست. هــر کسی تصمیم گرفت کاری ra انــجـام دهد؛ اگرچه be حسب ظاهر خیر است؛ امــا خیر آن ra از خدا بخواهد و همین طور وارد کار نشود. ایــن یک دستور اکید اسلامی اســت و جزء سنن ما می‌باشد و بسیار کار خوبی است. دعای استخاره و ‘طَلَب خیر کردن’ یعنی خدایا! من درمورد ایــن کار فکر کردم و چــون دیدم ke be حسب ظاهر مصلحت است؛ انــجـام می دهم. من ke از عواقب آن خبر ندارم و تو خیر مرا در ایــن کار قرار بده. امــا آن استخاره ke انسان قبل از ایــن ke فکر و مشورت کــنــد و قبل از ایــن ke آن ra مورد ارزیابی قرار دهد؛ فورا be قرآن تفال بزند؛ ایــن کار ra خیلی be ما دستور ندادند. البته در موقع حیرت ke انسان واقعا متحیر شد؛ آن یک راه دیگری است. بنابر ایــن اولا آن دعای استخاره فراموشمان نشود. ثانیا در هــر کاری فکر و تدبّر و مشورت و ارزیابی و تعقّل باشد و ثالثا اگــر واقعاً متحیّر شدیم ke کدام کار بــرای ما صحیح و کدام کار ناروا؛ آن وقت be قرآن استخاره می کنیم. وجود مبارک امام باقر(ع) فرمود مهم تر از استخاره؛ تفسیر است.

شما تمام کارهایتان ra بر قرآن عرضه کنید. چــه ایــن آراء و اندیشه ها متضارب و متعارض و مختلف باشد و چــه یک اندیشه باشد؛ شما ایــن ra بر قرآن عرضه کنید و ببینید آیا مطالب و معارف قرآنی و معانی قرآنی آن ra امضاء می کند. بنابراین بــرای هــمــه ما – حالا توده مردم ke مقدورشان نیست- ke در حوزه و دانشگاه هستیم؛ آشنایی ba یک دوره از قرآن کریم لازم می شود. حالا یک وقت کسی مانند علامه طباطبایی (رضوان الله علیه) جزء نوادر اســت ولــی ایــن ke خطوط کلی قرآن و ترجمه اش ra بفهمیم و ya از گزیده تفسیر ba خبر باشیم؛‌ خیلی سخت نیست. وقتی ایــن ترازو ra فهمیدیم؛‌ آن وقت ایــن عقاید ra ba ایــن ترازو می سنجیم. ایــن ke وجود مبارک امام باقر (ع) فرمود خودتان ra ba قرآن بسنجید؛ یعنی آن بحث تنها مخصوص فقیه و اصولی نـیـسـت و مخصوص روایات متعارض ya روایت بی معارض نیست؛ بـلـکـه جمیع عقاید؛ شئون؛ اخلاق؛ اوصاف و افعال ra بــایــد بر قرآن عرضه کرد. پــس اگــر کسی قرآن ra نداند؛ یعنی ترازو ندارد و نمی داند چگونه ترازو ra be کار ببرد و عقاید و اخلاق ra ba چــه چیزی بسنجد. بــرای شهادت امام باقر(ع) جامه مشکی پوشیدن و عزاداری خوب اســت و ثواب دارد امــا ما بــایــد اصل فرمایش حضرت ra عمل کنیم. فرمود خودتان ra چــه در مسائل فردی؛ چــه در مسائل جمعی بر قرآن عرضه کنید و ba قرآن بسنجید. ایــن از آن وصایای برجسته وجود مبارک امام باقر (ع) اســت و ما بــایــد ایــن فکر ra زنده نگه داریم.

مجید جعفری تبار :

متاسفانه بعضا افرادی ba ذهن هایی خرافه گرا؛ استخاره ra ke در مقوله تفسیر آیات قرآن و برگرفته از معارف اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اســت در ردیف اشیایی موهوم همچون طالع بینی؛فال؛سحر و جادو ؛تسخیر جن؛سرکتاب و پیشگویی قرار می دهند؛کلا و اجمالا اینکه توسل و اعتماد be ایــن امور؛ نه تنها خیری در بر ندارد؛که موجب زوال نعمت ها و برکات شده و شرور و نحسیت می آورد.

مجید جعفری‌تبار در درس ها و سخنرانی ها و مکتوبات خود بارها be خطری ke اینگونه طرز فکرها بــرای رشد و تعالی مادی و معنوی جامعه و افراد دارد تاکید کرده است.اما ba وجود این؛یکی از تصورات بعضی عوام در خصوص استخاره های او؛ توقع ya برداشت پیش گویی و غیب گویی اســت ke درباره آن چنین مرقوم کرده: بسیاری افراد؛خیال می کـنـنـد ke من؛با گرفتن استخاره هــر کس؛ نیتش ra نــیــز میفهمم (یعنی مثلا می دانم بــرای چــه موضوعی استخاره گرفته اند!!) در صورتی ke من خودم می دانم و چندین بار نــیــز گفته ام و در اینجا هم مینویسم ke : be هیچ وجه چنین نـیـسـت و حــتـی یک مورد هم نبوده اســت ke من بدانم موضوع استخاره چــه بوده (به غیر از مواردی ke خود فرد؛ قبل از استخاره و ya بعد از آن؛ موضوع استخاره ra be من گفته است).

انواع استخاره

استخاره مطلق : ایــن استخاره؛ در واقع نوعی طلب خیر کردن اســت و دیگر فــقــط مربوط be مواقع شک و دودلی و تردید نیست.
استخاره مشورتی : ایــن استخاره؛ بدین معناست ke انسان ba مومنان آگاه مشورت کــنــد تا be وسیله ایــن مشورت؛ خدای متعال خیر انسان ra be زبان یکی از طرف‌های مشورت جاری نماید.
استخاره قلبی : ایــن استخاره؛ بدین معناست ke شخص از خداوند متعال طلب خیر کــنــد و ســپــس be آنچه be دل و قلبش افتاد عمل کند.
استخاره ba قرآن : ایــن استخاره؛ بدین صورت اســت ke شخص بعد از طلب خیر از خداوند متعال قرآن ra بگشاید و آیه اول صفحه دست راست ra ملاحظه نماید؛ اگــر آیه رحمتی ya امر be خیری باشد خوب اســت و اگــر آیه غضب ya نهی از شرّی ya امر be شرّی ya عقوبتی باشد بد اســت و اگــر دو پهلو باشد میانه‌است.
استخاره ba تسبیح : ایــن استخاره؛ بدین صورت اســت ke شخص میانه تسبیح ra بگیرد و دوتا دوتا رد کند؛ اگــر آخری جفت آمد؛ بد اســت و اگــر طاق آمد خوب است.
استخاره ba کاغذ (ذات الرقاع) : ایــن استخاره؛ بدین صورت اســت ke شخص در سه عدد کاغذ بنویسد «بکن» و در سه عدد کاغذ دیگر بنویسد «نکن» ســپــس از خداوند طلب خیر و عافیت کند؛ آنگاه آنها ra مخلوط کــنــد و سه عدد از آنها ra بردارد؛ اگــر در هــر سه نوشته بود «بکن» ya «نکن» be آن عمل کــنــد و در غیر ایــن صورت؛ برداشتن کاغد ra ادامه دهد تا تعداد یکی از گزینه‌ها be عدد سه برسد و آنگاه بدان عمل کند.

CLOSE
CLOSE