قیمت ارز

<<<<<     بــرای مشاهده قیمت ارز بــه انتهای همین صفحه مراجعه نمائید     >>>>>

قیمت ارز

قیمت دلار

 

به پول‌های خارجی ارز گفته می‌شود. بــه گفته دیگر بــه واحدهای پولی کــه در کشورهای دیگر جز کشور اصلی داد و ستد شــود بــه صورت کلی ارز گفته می‌شود.

یکی ازتفاوت‌های بین معاملات مالی در داخل کشور و مبادلات بین‌المللی ایــن اســت کــه درتجارت داخلی نیاز بــه پرداخت و دریافت وجوه بر حسب پول رایج ملی اســت امــا در معاملات خارجی معمولاً ایــن وجوه بــه شکل پول‌های رایج و معتبر خارجی؛ پرداخت می‌شود.

مثلاً در ایران بــرای انــجـام مبادلات؛ از ریال استفاده می‌شود؛ در آلمان یورو و آمریکا دلار آمریکا؛ امــا وقتی یک ایرانی بخواهد از آمریکا کالایی را تهیه کــنــد بــایــد در ازای آن دلار آمریکا بپردازد؛ بنابراین بــایــد بر اساس یک رابطهٔ مبادلهٔ تعریف شده (نرخ ارز) ریال بدهد و دلار بگیرد و بــا آن کالا را بخرد.

تعریف نرخ ارز

منظور از ارز هــر وسیله‌ای اســت کــه بــه صورت اسکناس؛ حواله یــا چک در مبادلات خارجی جهت پرداخت‌ها استفاده می‌شود. و منظور از نرخ ارز خارجی عبارت اســت از مقداری از واحد پولی ملی کــه بــرای بدست آوردن واحدپول کشور دیگر بــایــد پرداخت شود.

همچنین می‌توان نرخ ارز را؛ ارزش برابری یک واحد پول خارجی بــه پول داخلی دانست. بــه عبارت دیگر بهای خرید یــا فروش یک واحد پول خارجی بــه پول رایج کشور را نرخ ارز می‌گویند.

قاعده قیمت‌های یکسان

قیمت یک‌کالای خارجی در داخل کشور؛ وابسته بــه قیمت آن‌کالا در مبدأ و همچنین نرخ ارز آن‌کشور است. طبق این‌قاعده اگــر هزینه‌های‌جنبی مبادله؛ ناچیز باشد؛ قیمت یک‌کالا در هــمــه جا بــا توجه بــه قیمت‌ارز؛ یکسان خواهد بود و در شرایط ایده‌آل قدرت خریدیک ارز در داخل و خارج یکسان خواهد بود.

برابری قدرت خرید

اگر قاعدهٔ قیمت یکسان را بــه مجموعه‌ای از کالاها یــا سبد مصرفی یک جامعه تعمیم دهیم؛ بــه قاعدهٔ برابری قدرت خرید می‌رسیم. بــا فرض برابری قدرت خرید در مورد هــمــه کالاها و امکان تهیه تمامی آن‌ها از دیگر کشورهای جهان؛ رابطهٔ نرخ ارز را می‌توان بــه صورت زیر نوشت :

قیمت سبد کالاهای خارجی / قیمت سبد کالاهای داخلی = نرخ ارز

به ایــن معنی کــه درصد تغییرات نرخ ارز؛ برابر اســت بــا تفاضل تغییرات تورم داخلی و خارجی.

اگر نرخ تورم در داخل و خارج یکسان بــا شد؛ نرخ ارز نــیــز بدون تغییر باقی می‌ماند.

اما اگــر تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی شود؛ در نتیجه انتظار افزایش نرخ ارز نــیــز وجود دارد.

و همچنین اگــر نرخ تورم داخلی کمتر از تورم خارجی بشود؛ نرخ ارز کاهش خواهد یافت.

بازار ارز خارجی

ارز خارجی همانند پول ملی یک کالا محسوب می‌شود؛ و دارای بازاری اســت کــه از دو طرف؛ عرضه و تقاضا تشکیل می‌شود.

بازار ارز خارجی عبارت اســت از چارچوب سازمان یافته و معینی کــه در آن افراد؛ مؤسسات و بانک‌ها بــه کار خرید و فروش پول‌های خارجی یــا ارز اشتغال دارند. وظیفهٔ اصلی بازار ارز خارجی عبارت اســت از انتقال وجوه یــا قدرت خرید از یک کشور بــه کشور دیگر.

وظیفهٔ دیگر بازار ارز؛ تأمین اعتبار است. ایــن امر مانند کالا مستلزم انتقال از فروشنده بــه خریدار می‌باشد.

به طور کلی چهار نوع معامله در بازارهای ارزی انــجـام می‌پذیرد :

۱- معاملات حال (spot).

۲- معاملات سلف (forward).

۳- معاملات سوآپ (swap).

۴- آربیتراژ (arbitrage).

عرضهٔ ارز

همانند هــر کالای دیگر؛ عرضهٔ ارز بــا قیمت آن (نرخ ارز) رابطهٔ مستقیم دارد.

انواع نرخ ارز

نرخ ارز حقیقی

نرخ ارز حقیقی عبارت اســت از نسبت قیمت‌های خارجی بــه قیمت‌های داخلی بر حسب یک پول: {۴}{۲}R=\frac

R=\frac{〖ep〗^f}{p

که P و Pf بــه ترتیب سطح عمومی قیمت‌ها در داخل و خارج اســت و e همان نرخ ارز اسمی و ارزش ریالی پول خارجی است.

نرخ ارز مؤثر اسمی

نرخ ارز مؤثر اسمی ارزش پول یک کشور را برحسب یک میانگین وزنی از پول سایر کشورها اندازه‌گیری می‌کند کــه در آن وزن‌ها انعکاس دهندهٔ سهم هــر کشور در تجارت بین‌المللی ایــن کشور می‌باشد. بــه همین دلیل بــه آن نرخ ارز بــا وزن تجاری هم می‌گویند.

نرخ ارز مؤثر حقیقی

نرخ ارز مؤثر حقیقی از تقسیم یک میانگین وزنی از قیمت سبد کالایی در کشورهای طرف تجاری بر حسب پول داخلی نسبت بــه قیمت آن در کشور بــه دست می‌آید.

تعیین نرخ ارز

در مدل‌های اولیه نرخ ارز بر مبنای نظریهٔ برابری قدرت خرید(ppp) تعیین می‌شد و تنها عامل نوسانات نرخ ارز اسمی را قیمت کالاها می‌دانستند.

اما آنچه بدیهی اســت ایــن اســت کــه عوامل گوناگونی بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارند :

تراز پرداخت‌ها

هرگونه تغییر و تحول در تراز پرداخت‌ها تأثیر مستقیم روی نرخ ارز می‌گذارد. دارندگان ارز کشوری کــه تراز پرداخت‌هایش رو بــه کاهش است؛ آن را می‌فروشند و ارز معتبر دیگری را خریداری می‌کنند؛ بنابراین؛ عرضهٔ ایــن ارز در بازار زیاد می‌شود و نرخ آن نسبت بــه ارزهای دیگر کاهش می‌یابد.

استقراض خارجی

هر اندازه کشوری بیشتر مقروض باشد نیازش بــه ارز خارجی بــرای پرداخت اصل و بهرهٔ بدهی‌ها بیشتر است. بنابر این؛ فشاری کــه روی ذخایر ارزی آن کشور وارد می‌شود؛ روی نرخ ارز آن کشور منتقل شده و آن را ضعیف می‌کند.

انتظارات بــرای آینده

ممکن اســت نرخ ارزها بر اثر پیش‌بینی‌هایی کــه نسبت بــه وضعیت آن‌ها می‌شود؛ تغییر کند. بــا وجود انتظار نرخ ارز قوی در آینده؛ صادرات بــه آن کالا بــه تأخیر خواهد افتاد تــا زمانی کــه نرخ ارز کاملاً قوی شده و در هنگام تبدیل آن بــه پول کشور خودی بــا نرخ بهتری روبه روبوده و پول بیشتری دریافت گردد.

تورم

در صورت برابری نرخ تورم در هــر دو کشور بــایــد بــه شاخص قیمت‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی توجه کــرد تــا وضعیت هــر کشور مشخص شود.

سیاست‌های اقتصادی

سیاست‌هایی که‌بر نرخ ارز اثر می‌گذارند عبارت‌اند از: رشد معقول عرضهٔ پول؛ سیاست‌های مناسب مالی؛ خصوصیات دیپلماسی خارجی و فعالیت‌های نظامی؛ سرمایه‌گذاری در مقایسه بــا میزان نقدینگی.

تغییرات نرخ ارز

تغییرات نرخ ارز رابطه مستقیمی بــا تورم دارد.

شرایط تضعیف نرخ ارز

نرخ ارز رسمی مــمــکن اســت درصورت وجود شرایطی دچار ضعف شود. ایــن عوامل عبارت‌اند از: ۱- ادامه کسری در موازنه پرداخت‌های کشور؛ ۲- کاهش در میزان ذخیره طلا و ارزهای خارجی؛ ۳- تورم داخلی؛ ۴- بی‌اعتمادی بــه پول داخلی؛ ۵- سیاست‌های دولت کــه بــه جای مبارزه بــا علت؛ بــا معلول مبارزه می‌کند؛ ۶- خط مشی‌های دولت کــه سبب تضعیف اقتصاد داخلی می‌شود؛ ۷- احتمال‌تضعیف نرخ‌رسمی ارز کشورهایی که‌یک اقتصاد بــه آن‌ها تعهد و وابستگی نزدیک دارد.

رژیم ارزی

در سال ۱۹۴۴م. بر اساس معاهدهٔ «برتن وودز» کشورها ملزم بــه حفظ ارزش پول در برابر دلار بــا یک نسبت مشخص طلا شدند کــه بــه سیاست نرخ ارز ثابت شهرت داشت امــا در سال ۱۹۷۱م. بــا اعلام عدم تعهد ایالات متحده در حفظ؛ برابری و تعویض دلار و طلا؛ کشورها و درصدر آن‌ها ژاپن سیستم نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین نمودند. مهمترین نظام ارزی؛ نظام ارزی ثابت و نظام ارزی شناور است؛ البته؛ نظام‌های دیگری نــیــز بــه مرور زمان به‌وجود آمده‌اند و می‌توانند استفاده‌شوند کــه بسته بــه شرایط و نیاز کشورها بــه کار گرفته می‌شوند.

نرخ ارز ثابت

وضعیتی اســت کــه در آن نیروهای بازار کاملاً فعال هستند؛ امــا بانک مرکزی بسته بــه ملاحظات و ضرورت‌های موجود؛ نرخ ارز معینی را بــه عــنــوان نرخ ارز هدف تعیین می‌کند و بــا مداخله در بازار و از طریق ساز وکار ذخایر خود؛ از آن نرخ هدف حمایت می‌کند.

مثلاً اگــر نرخ ارز تمایل داشته باشد کــه از نرخ هدف بالاتر رود بانک مرکزی بــا عرضهٔ دخایر ارزی خود بــه بازار از افزایش نرخ ارز جلوگیری می‌کند و همچنین اگــر نرخ ارز تمایل داشته باشد از نرخ هدف کاهش یابد بانک مرکزی مذکور بــا خرید ارز از بازار و افزایش ذخایر خود از ایــن کار جلوگیری می‌کند.

مزایاو معایب انتخاب نرخ ارز ثابت: انتخاب نظام ارزی ثابت باعث می‌شود کــه مردم و بنگاهها بتوانند؛ مادامی کــه نرخ ارز ثابت نگه‌داشته‌شده‌است بدون نگرانی درمورد نوسانات نرخ ارز بــرای آینده برنامه‌ریزی کنند. در ایــن صورت در سطح خرد ثبات وجود دارد؛ امــا از آن جا کــه نوسانات ارز بــه بخش عرضهٔ پول منتقل می‌شود؛ مــمــکن اســت بی‌ثباتی بــه بخش کلان اقتصاد منتقل شود.

نرخ ارز شناور

به ترتیباتی از بازار گفته می‌شود کــه در آن نرخ ارز بر اساس تعامل نیروهای عرضه و تقاضا ارز بدون مداخلهٔ مقامات پولی و بــه صورت آزاد تعیین می‌شود.

مزایا و معایب انتخاب نرخ ارز شناور: انتخاب نظام شناور باعث می‌شود نرخ ارز متغیر باشد ولــی در نهایت ثبات اقتصاد کلان؛ بــه معنای ثبات در حجم پول و تثبیت نرخ تورم؛ در بلند مدت حاصل می‌گردد.

سیاست‌های پولی و مالی در نظام‌های ارزی ثابت و شناور

سیاست مالی در نرخ ارز ثابت

سیاست‌های مالی در نبود نرخ ارز و حساب سرمایه بر سطح تقاضای کل و درآمد کل تأثیری ندارد و بــه خاطر بالا رفتن نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری تنها ترکیب محصول تغییر می‌کند؛ حجم پول در جریان نــیــز کاهش یافته ذخایر ارزی بانک مرکزی هم کاهش می‌یابد.

سیاست پولی در نظام نرخ ارز ثابت

این سیاست‌ها در چنین شرایطی بی اثر اســت و بــه طور موقت موجب کاهش نرخ بهره می‌شود؛ و شاید اندکی ترکیب محصول را تغییر دهد.

سیاست‌های مالی در نظام نرخ ارز شناور

سطح درآمد کل تعادلی بــه طور مثبت تحت تأثیر قرارمیگیرد و افزایش می‌یابد.

سیاست پولی در نرخ ارز شناور

سیاست پولی در سطح درآمد تأثیر مثبت دارد؛ امــا اثر آن بر نرخ بهره بــه طور دقیق مشخص نیست. مــمــکن اســت نرخ بهره در تعادل جدید نسبت بــه قبل کاهش یابد یــا افزایش پیدا کــنــد و یــا بدون تغییر بماند.

نظام ارزی ایران

بحران جهش نرخ ﺍرز در ایران

تک نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت؛ مؤثر و عامل مهم بــرای جلوگیری از مفاسد و رانت خواری اســت و اقتصاد ایران نیازمند ارز تک نرخی است.

با اقدامات انــجـام شده از سال ۶۸؛ در فروردین ۷۲ بــرای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شــد کــه هفت ماه تداوم یافت.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱؛ بــه منظور اصلاح نظام اداری کشور اقدام بــه اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز کــرد و بــه نظام ارزی شناور مدیریت شده روی آورد. امــا در عمل فــقــط نوسانات نرخ دلار آمریکا در یک محدوده؛ کنترل شد؛ و هــمــه ساله بر قیمت دلار افزوده شد.

در سال ۸۹ بــه دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شــد و باز هم شاهد ارز دونرخی و در نتیجه فساد بود. بــرای افزایش نرخ ارز می‌توان فوایدی همچون افزایش رقابت پذیری جهانی و افزایش صادرات را برشمرد؛ امــا در مقابل روند دو نرخی بودن ارز بــه ضرر کشور است؛ و ارز دو نرخی موجب فساد است.

براساس سایت خبری خبرآنلاین در سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ بانک مرکزی نرخ فروش دلار در سال ۹۲ را اعلام کــرد کــه بر اساس آن؛ نرخ دلار در بازار آزاد در پایان اسفندماه ۳۰۲۶ تومان؛ در پایان بهمن ماه ۲۹۵۰ تومان؛ در پایان دی ماه ۲۹۷۵ تومان؛ در پایان آذر ماه ۲۹۴۹ تومان؛ در پایان آبان ماه ۳۰۱۲ تومان؛ در پایان مهر ماه ۳۰۳۴ تومان؛ در پایان شهریور ماه ۳۱۷۷ تومان؛ در پایان مردادماه ۳۱۸۰ تومان؛ در پایان تیرماه ۳۲۷۱ تومان؛ در پایان خردادماه ۳۵۷۹ تومان؛ در پایان اردیبهشت ماه ۳۵۴۶ تومان و در پایان فروردین ماه ۳۵۰۳ تومان بود.

همچنین در سال‌های ۹۲ و ۹۱ نــیــز میزان مابه التفاوت نرخ دلار رسمی بــا نرخ دلار آزاد «به ترتیب» بــرای هریک دلار حدوداً بــا اختلاف «۵۲۳ تومان» و هــر یک دلار حدود «۲۱۷۴ تومان» می‌بود.

در سیاست اقتصادی حسن روحانی؛ بــه گزارش ارانیکو؛ هدف اعلامی از ســوی مسئولان تک نرخی شدن ارز در بازار آزاد و بانک‌ها از ابتدای پاییز ۱۳۹۳ بوده اســت کــه البته مشخص نـیـسـت ایــن هدف در چــه نرخی عملی خواهد شد.

انواع نام‌های ارز

ارز دولتی

ارز رقابتی؛ ارزی اســت کــه از ســوی دولت در رقابت بــا بازار آزاد؛ عرضه می‌شود. ارز دولتی؛ ارزی اســت کــه دولت از طریق بانک‌های مجاور و بــه نرخ دولتی فروشد. ارز دانشجویی؛ ارزی اســت کــه دولت بــرای تأمین مخارج دانشجویان خارج از کشور در نظر می‌گیرد و بــه دانشجویان بــرای ادامه تحصیل می‌دهد. ارز تهاتری؛ ارزی اســت کــه در قرار دادهای پایاپا مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. ارز مبادله‌ای؛ ارزی اســت کــه در مرکز مبادلات ارزی بــرای برخی گروه از کالاها جهت واردات در نظر گرفته می‌شود. ارز یوزانس؛ ارزی اســت کــه پــس از دریافت کالا حواله می‌شود.

ارز شناور

ارز شناور؛ ارزی اســت کــه بهای آن ثابت نـیـسـت و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. ارز صادراتی؛ ارزی اســت کــه از راه فروش کالای صادراتی تأمین می‌شود.

دلار آمریکا (به انگلیسی: United States dollar) واحد پول رسمی ایالات متحده آمریکا است. کنگره ایالات متحده آمریکا در ۶ ژوئیه ۱۷۸۵ (که در آن زمان؛ تنها یک مجلس بود) بــه اتفاق آرا دلار را واحد پول آن کشور قرار داد. پیش از استقلال ایالات متحده یعنی در ۴ ژوئیه ۱۷۷۶؛ پول انگلستان (لیره) در ۱۳ مهاجر نشین انگلیسی آمریکای شمالی رایج بود. در جریان انقلاب؛ آمریکائیان سکه نقره‌ای اسپانیا بــه نام «دلار» را کــه در مکزیک رایج بود وسیله داد و ستد قرار داده دادند و بــه همین دلیل نام پول ملی خود را «دلار» گذاشتند. سکه دلار نقره‌ای از قرن چهاردهم بیش از سه قرن بــه نام تالر؛ دالر؛ تلار و دلار» در اروپا رایج بود کــه اسپانیایی‌ها آن را حفظ کــردنــد و بــه مستعمرات خود در قاره آمریکا منتقل ساختند.

نقش دلار در اقتصاد آمریکا

مرکزیت دلار بــه عــنــوان ارز ذخیره ی جهانی ایــن امتیازات چشم‌گیر را بــه اقتصاد آمریکا داده‌است. آمریکا ضمن داشتن کسری تراز پرداختهای عظیم؛ می‌تواند هزینه و سرمایهی مصرفی را فراتر از تولید داخلی تأمین کــنــد و بــه سرمایه‌گذاریهایی دست زند کــه بسیار بیشتر از اندوخته‌های داخلی آن است؛ زیــرا خارجی‌ها علاقه‌مندند داراییهای خود را بــه دلار افزایش دهند.

علامت دلار

علامت $ بــرای دلار آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر استفاده می‌شود. در قرن ۱۸ میلادی ps بــرای پزو استفاده می‌شد و بــه مرور دور حرف s و p بــه هم چسبیده شده و علامت $ را تشکیل دادند. اس بــا خط عمودی «$» کــه علامت بین‌المللی دلار اســت نــیــز از اسپانیایی‌ها اقتباس شده کــه پول خود را بــا علامت P (پی) مشخص می‌کردند و ایــن “P” در آمریکای شمالی بــه تدریج و در جریان نوشتن بــه شکل «$» درآمد.

یورو

یورو (به الفبای لاتین: euro) (نماد: €؛ کد ایزو: EUR) واحد پول کشورهای منطقه یورو اســت کــه شامل ۱۹ کشور از ۲۸ عضو اتحادیه اروپا می‌باشد. استفاده از یورو در اول ژانویه سال ۲۰۰۲ رسماً در کشورهای آلمان؛ فرانسه؛ بلژیک؛ اتریش؛ اسپانیا؛ پرتغال؛ یونان؛ ایتالیا؛ ایرلند؛ لوکزامبورگ؛ هلند و فنلاند آغاز شــد و اکنون در کشورهای زیر در جریان اســت :

آلمان
اتریش
اسپانیا
استونی
اسلواکی
اسلوونی
ایتالیا
ایرلند
بلژیک
پرتغال
فرانسه
فنلاند
قبرس
لوکزامبورگ
مالت
هلند
یونان
لتونی
لیتوانی

تاریخچه یورو

ایده واحد پول یکسان؛ نخستین بار توسط ژاک دلور؛ وزیر اقتصاد سابق فرانسه کــه از سال ۱۹۸۵ تــا ۱۹۹۵؛ ریاست کمیسیون اروپا را بــه عهده داشت؛ ارائه شد. هدف ایــن بود کــه هویت اروپایی در بازارها تقویت شده و تثبیت قیمت‌ها؛ رشد اقتصادی و منافع تجاری نصیب اعضا شود. دلور در گزارشی کــه در سال ۱۹۸۹ ارائه داد؛ واحد پول مشترک را یک هدف پولی مشترک توصیف کــرد کــه تاحدی موجب رهایی کامل از جنبش‌های سرمایه‌داری خواهد شد. واحد پول یورو کــه بزرگ‌ترین قدرت تجاری دنیا را شکل داد؛ بــا هدف وصل‌کردن کشورهای اروپایی بــرای مقاصد تجاری و سیاسی؛ یورو در بحبوحه آشوب‌های سیاسی و اقتصادی بــه وجود آمد؛ دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ فروریخته بود و آلمان‌ها در اندیشه اتحاد بودند؛ در شرق اروپا بساط کمونیسم برچیده شده بود و منطقه شاهد فراز و فرودهای بسیار بود.

با پایان جنگ جهانی دوم؛ اتحادیه اروپا تأسیس شده بود امــا اقتصاد منطقه در مسیر تک قطبی‌شدن حرکت می‌کرد. پیمان ماستریخت در تاریخ ۷ فوریه ۱۹۹۲ در یکی از شهرهای هلند بــه نام ماستریخت بــه امضا رسید و از سال ۱۹۹۳ بــه اجرا درآمد. ایــن معاهده؛ ساختار یک واحد پول مشترک را طراحی کرد؛ نماد ایــن ارز جدید از حرف اپسیلون در الفبای یونانی (e) الهام گرفت و از سال ۲۰۰۱؛ سکه‌ها و اسکناس‌های آن توسط بانک مرکزی اروپا منتشر و وارد بازار شد.

نرخ دلار و ارز

توجه : نرخ های درج شده همگی آخرین نرخ ارز بــه صورت آنلاین می باشند

عنوان نرخ امروز نرخ روز گذشته
دلار
۳,۷۸۲۳,۷۸۲
یورو
۴,۴۰۷۴,۴۰۷
پوند
۴,۹۱۷۴,۹۱۷
درهم
۱,۰۳۳۱,۰۳۳
دلار کانادا
۳,۰۵۰۳,۰۵۰
دلار استرالیا
۲,۹۷۰۲,۹۷۰
ریال سعودی
۱,۰۱۰۱,۰۱۰
لير ترکيه
۱,۰۹۵۱,۰۹۵
کرون سوئد
۴۵۴۴۵۴
رینگیت مالزی
۹۱۲۹۱۲
بات تایلند
۱۱۶۱۱۶
یوان چین
۵۷۸۵۷۸
فرانک سوییس
۳,۹۸۰۳,۹۸۰