جملات زيبا از نيچه

جملات زيبا از نيچه

مجموعه: uncategorized
 • جملات زيبا از نيچه
 •  

   

  جملات زيبا از نيچه,جملات زیبا از فردریش نیچه

  جملات قصار از نیچه …

   

   

  مرگ ؛ خود بهترین دلیل آسمانی انسان بودن اســت ... (فریدریش نیچه)

  باید بر فریب حواس خود پیروز شویم ... (فریدریش نیچه)

  تو میتوانی ؛ زیــرا میخواهی ! (فریدریش نیچه)

  کسی کــه جنگجوست بــایــد همواره در حال جنگ باشد ؛ چــون زمان صلح بــا خودش درگیر خواهد شــد ! (فریدریش نیچه)

  استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شــود ... (فریدریش نیچه)

  نمی توان از همساز بــا طبیعت بودن یک اصل اخلاقی بــرای خود ساخت ... زیــرا طبیعت بی رحم اســت و اگــر آدمی بخواهد مطابق بــا طبیعت زندگی کــنــد بــایــد بی رحم باشد ... (فریدریش نیچه)

  فلسفه همان خواست قدرت اســت همان خواست علت نخستین ... (فریدریش نیچه)

  حقیقت مانند دریاست کــه چــون نمک آب دریا زیاد اســت تشنگی را رفع نمی کــنــد ... اگــر حقیقت آدمی تحریف شــود مثل آب شور دریا خواهد بود کــه تشنگی اش را رفع نخواهد کــرد ... (فریدریش نیچه)

  خطر خوشبختی در ایــن اســت کــه آدمی در هنگام خوشبختی هــر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نــیــز ... (فریدریش نیچه)

  خیر نباید همگانی باشد وگرنه دیگر خیر نـیـسـت زیــرا چیزهای همگانی ارزشی ندارند ... (فریدریش نیچه)

  هیچ پدیده ای اخلاقی نـیـسـت بـلـکـه ما آن را اخلاقی تفسیر می کنیم ... (فریدریش نیچه)

  فیلسوفی کــه درصدد آفرینش جهان بنابر تصور خویش اســت می خواهد هــمــه بــه فلسفه اش ایمان بیاورند و ایــن همان روا داشتن استبداد بر دیگران اســت ... (فریدریش نیچه)

  پیش داوری درباره اخلاق بــه ایــن معناست کــه نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم ... (فریدریش نیچه)

  از فلاسفه می خواهم کــه بــه دنبال حقیقت نروند چــون حقیقت نیاز بــه پشتیبان ندارد ... (فریدریش نیچه)

  اجحاف نکردن و آسیب نرساندن بــه دیگران بــرای رسیدن بــه برابری اصل بنیادی جامعه اســت ولــی ایــن خواست نفی زندگی ست چــون زندگی بهره کشیدن از دیگران اســت کــه ناتوان ترند ... (فریدریش نیچه)

  آدمی بــه خاطر نیاز بــه مراقبت و کمک دیگران بــا آنها ارتباط برقرارمی کــنــد ... (فریدریش نیچه)

  نسبت بــه فرد پایین تر از خود نفرت نداریم بـلـکـه نسبت بــه فرد برابر بــا خود یــا بهتر از خود ... (فریدریش نیچه)

  کسی کــه بخواهد بــه سمت معرفت برود از خدا فاصله می گیرد ... (فریدریش نیچه)

  پاکی نفس ؛ جدایی می آورد ... (فریدریش نیچه)

  انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کــنــد ؛ وقتی از خطر جانی دور شــود دوباره بــه غرایزش برمی گردد ... (فریدریش نیچه)

  آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کــنــد کرده های او نـیـسـت چــون بیخ و بن آنها معلوم نـیـسـت و معانی مختلف دارند بـلـکـه ایمان اوست ... (فریدریش نیچه)

  مرد خواهان حقیقت اســت امــا زن موجودی سحطی نگر می باشد ... (فریدریش نیچه)

  کسی کــه دلش را بــه بند بکشد جانش را آزاد کرده اســت ... (فریدریش نیچه)

  دانستن و از مسئولیت فروگذار نکردن و آن را بــه دیگران محول نکردن از نشانه های والا بودن اســت ... (فریدریش نیچه)

  هر اخلاق و دستور اخلاقی طبیعت بردگی و حماقت را پرورش می دهد زیــرا روح را بــا انضباط تحمیلی خود خفه و نابود می کــنــد ... (فریدریش نیچه)

  یک دانشمند حــتـی بــرای عشق زمینی هم وقت ندارد ! او نه رهبر اســت نه فرمانبردار ... او کمال بخش نـیـسـت ... سرآغاز هم نـیـسـت ... او فردی بی خویشتن اســت ... (فریدریش نیچه)

  کسانی کــه مردم از آنها بــه صاحبان اخلاق یاد می کـنـنـد اگــر ما اشتباهشان را ببینیم از ما بــه بدی یاد خواهند کــرد حــتـی اگــر دوست ما باشند ... (فریدریش نیچه)

  دروغ باد ما را هــر حقیقتی کــه بــا آن خنده ای نکرده ایم ! (فریدریش نیچه)

  اختلاف طبقاتی از ضروریات جامعه اســت چــون عامل اشتیاق بــه پرورش حالت های والاتر کمیاب تر دورتر و عامل چیرگی بر نفس می شــود ... (فریدریش نیچه)

  کسانی کــه در خود احساس حقارت می کـنـنـد بــه دیگران رحم می کـنـنـد امــا بــه دلیل غرورشان دم نمی زنند ! یعنی درد می کشند و می خواهند بــا دیگران همدردی کـنـنـد ... کسانی کــه بــا دیگران همدردی می کـنـنـد بــه دلیل دردمند بودن خودشان اســت ... (فریدریش نیچه)

   

  منبع : beytoote.com (بيتوته)

   

  برچسب‌ها, , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “جملات زيبا از نيچه”

  دیدگاه ها بسته شده اند.