طالع بيني دوستي

طالع بيني دوستي

مجموعه: uncategorized
 • طالع بيني دوستي
 •  

   

  دوستي,طالع بيني دوستي,طالع بینی دوستی ماهها بــا هم,طالع بینی دوستی ماه ها بــا هم,طالع بینی دوستی ماه ها

  بــا هم

  طالع بيني دوستي

  فروردین : افراد متولد ایــن ماه تحت سلطه ی سیاره ی “مریخ” سوزان هستند ... عنصر آنها آتش اســت ... طبیعتی گرم و خشک دارند ... سنگ های قیمتی خوش یمن بــرای آنها یاقوت و الماس اســت ... عدد ” نه” بــرای آنها خوش اقبالی می آورد .”سه شنبه” دوست داشتنی ترين روز هفته بــرای آنهاست ... سمبل ستاره ی آنها “گل سرخ” اســت ... کسانی کــه در ماه بهمن ؛ مرداد ؛ آذر و یــا خرداد بــه دنیا آمده اند بــه خوبی بــا متولدین ایــن ماه کنار می آیند ... متولدین زود رنج مهر ماه و متولدین نو طلب تیر ماه و متولدین آرام دی ماه بعد از مدت کوتاهی دوستی بــا متولدین فروردین ماه از آنها خسته می شوند .

  اردیبهشت : سیاره ی حاکم بر سرنوشت متولدین ایــن ماه “زهره” و عنصر آنها “خاک” اســت ... متولدین ایــن ماه شخصیت جدی و سردی دارند و بیشتر واقع بین هستند .”زمرد” اسرار آمیز ؛ عدد “شش” و روز “جمعه ” بــرای آنها خوش یمن اســت ... علائم ایــن گروه گل “بنفشه”ی خوشبوست ... فرد متولد شهریور ماه خیلی خوب بــا متولدین ایــن ماه کنار می آید ... متولدین دی ؛ تیر و آذر ماه بــه متولدین ایــن ماه آماده ی صلح و سازش هستند ... در عوض دوستی بــا متولدین بهمن و یــا آبان ماه نامناسب و خطر ناک است .

  خرداد : سیاره ی حاکم بر متولدین ایــن ماه “عطارد” و عنصر آنها “باد” می باشد ... سنگ های خوش یمن بــرای آنها “زمرد کبود رنگ” یــا “زبرجد” ؛ ” تپاز” اســت ... عدد خوش اقبالی آنها “پنج” و”چهار شنبه” بهترین روز هفته بــرای آنها و گل “زنبق وحشی” سمبل آنهاست ... بهترین دوستان آنها از متولدین مهر و بهمن ماه هستند و شاید هم چند تایی دوست از متولدین صبور اسفند ماه داشته باشند ... امــا بــا متولدین فروردین و شهریور سازش ندارد و اغلب بــا آنها در بگو مگو و جدل هستند .

  تیر : ایــن افراد تحت سلطه ی “ماه” هستند ... عنصر آنها “آب” اســت ... متولدین ایــن ماه آدم های سردی هستند ؛ زیــرا “ماه” سیاره ای سرد اســت ... سنگ طالع آنها “مروارید” و “زمرد” سبز درخشان اســت ... عدد “دو” و “هفت” عدد اقبال و روز “جمعه” روز مخصوص متولدین تیرماه اســت ... علامت گل ستاره ی آنها “شقایق” اســت ... متولد بهمن و اسفند می تواند بــا متولد تیر ماه جور شــود ؛ در حالیکه دوستی بــا متولدین مهر و دی ماه بــرای آنها دوام زیادی ندارد .

  مرداد : ستاره ی “خورشید” بر متولدین ایــن ماه حکومت می کــنــد ... عنصر آنها “آتش” اســت ... سمبل سنگ آنها “یاقوت” و “الماس” اســت ... افراد متولد ایــن ماه دوست دارند بر هــمــه رهبری کـنـنـد بــه همین خاطر عدد آنها “یک” اســت و “یکشنبه” روز خوشبختی آنهاست و گل “صد تومانی” گل ستاره ی بیشتر آنهاست ... متولدین ایــن ماه بــا متولدین مهر ؛ فروردین و همچنین تیر ماه بهتر از هــمــه کنار می آیند و دوستی بــا متولدین اردیبهشت و شهریور بــا آنها در صورتی مــمــکن اســت کــه مواظب اخلاق و رفتارشان باشند .

  شهریور : متولدین ایــن برج تحت سلطه ی سیاره ی “عطارد” هستند ... عنصر آنها “خاک” اســت و آدم های سرد مزاج و خشکی هستند ... سمبل جواهر آنها “زبرجد” و “یشم” اســت ... عدد خوش اقبالی آنها “پنج” و “چهار شنبه” بــرای آنها روزی اســت کــه بر مشکلات فائق می آیند ... گل “سنبل” معطر بــه اندازه ی بید مجنون بــرای آنها جالب اســت ... متولدین ایــن ماه از نظر متولدین مرداد ؛ آبان و دی ماه افرادی شایسته ی احترامند ... متولدین شهریور ماه بر خلاف متولدین مهر ؛ خرداد ؛ فروردین و اسفند ماه ؛ منظم ؛ عاقل ؛ واقع بین و صبورند .

  مهر : افراد متولد ایــن ماه تحت سلطه ی سیاره ی “زهره” بــه دنیا می آیند و عنصر آنها “باد” و دارای مزاجی گرمند ... زیور آلات آنها بهتر اســت بــا “الماس” یــا مروارید ــ در کوهی سیلیسی ــ مزین شده باشد ... “شش” عدد آنها و “جمعه” روز خوش اقبالی و گل “یاس” گل مخصوص آنهاست ... متولدین خرداد ؛ بهمن و مرداد ماه می توانند حالات روحی ایــن افراد را درک نـمـایـنـد در حالیکه متولدین شهریور ؛ اردیبهشت و دی ماه هــمــه چیز را بــه هم می ریزند .

  آبان : “پلوتون” تاریک و “مریخ” جنگجو افراد متولد ایــن ماه را تحت سلطه ی خود دارند ... عنصر آنها “آب” اســت ... متولدین ایــن ماه آدم های سردی هستند ... سنگ خوش اقبالی آنها “مرمر سبز” و “زبرجد” می باشد ... عدد آنها “نه” و “سه شنبه” بهترین روز هفته بــرای آنهاست ... گل “میخک سرخ” و “داوودی” بــه عــنــوان دوست داشتنی ترین گل آنهاست ... متولدین حساس اسفند و متولدین فهمیده ی تیر ماه در درجه ی اول احساس خوبی بــه متولدین آبان ماه دارند ... متولدین آذر ماه نــیــز می توانند بــرای آنها دوستان خوبی باشند ... مــمــکن اســت دوستی بــا افراد متولد بهمن و خرداد ماه بــرای ایــن افراد ناراحتی بــه وجود آورد .

  آذر : “مشتری” سیاره ی حاکم بر متولدین ایــن ماه اســت و عنصر آنها “آتش” اســت ... متولدین ایــن ماه دارای شخصیتی گرم هستند ... “یاقوت سرخ” و عدد “سه” و روز “پنجشنبه” بــرای آنها خوش اقبالی می آورد و گل “ابریشم” گل مورد علاقه ی آنهاست ... متولدین فروردین و مرداد ماه افکار و رفتار آنها را بــه خوبی درک می کـنـنـد ... برعکس ؛ متولدین مهر و اسفند ماه از دوستی و ایجاد رابطه بــا متولدین ماه آذر می ترسند ...

  دی : متولدین ایــن ماه تحت سلطه ی سیاره ی “زحل” هستند و عنصر آنها “خاک” اســت ... آنها طبیعتی جدی و سردی دارند “عقیق سفید” و “سنگ ماه (حجر القمر)” و عدد “هشت” و روز “شنبه” رمز خوش اقبالی آنها اســت و گل “سنبل” معطر گل طالع آنهاست ... دوستان ایده آل خود را از میان متولدین اردیبهشت و شهریور ماه پیدا می کـنـنـد ... ولــی بــا متولدین خرداد و مهر و آذرماه بــایــد بــا احتیاط رو بــه رو شــونــد .

  بهمن : سیارات “زحل” و “اورانوس” بر متولدین بهمن ماه تسلط دارند ... عنصر آنها “باد” اســت ... متولدین ایــن ماه همگی گرم مزاج هستند ؛ سنگ اقبال آنها “یاقوت کبود” و “عین الشمس” و “در کوهی” می باشد ... عدد “چهار” و “شنبه” بــرای آنها خوش اقبالی می آورد ... گل “نرگس” گل مخصوص آنهاست ... متولدین خرداد و مهر ماه در ایجاد رابطه بــا آنها از هــمــه موفق ترند ... متولدین اسفند ماه از نظر روحی بــا متولدین بهمن ماه در یک ردیف قرار دارند ... شانس دوستی ایــن افراد بــا متولدین اردیبهشت و مرداد ماه تقریبا محال اســت .

  اسفند : متولدین اسفند ماه تحت سلطه ی “نپتون” و “مشتری” هستند ... عنصر آنها “آب” اســت ... متولدین ایــن ماه طبیعتی سرد دارند ... “حجر القمر(سنگ ماه)” یــا “یاقوت زرد” یــا “زمرد سبز” از سنگ های مورد علاقه ی آنهاست ... عدد “سه” و “هفت” و روز “پنج شنبه” از اعداد و روزهای اقبال آنها می باشد ... از علاقه ی آنها بــه گل ها و رنگ های متنوع معلوم می شــود بسیار رویایی و احساساتی هستند ... متولدین تیر و آبان بــه راحتی بــا ایــن افراد کنار می آیند بر عکسِ متولدین خرداد و آذر ماه .

  منبع : www.irancloob.com (اختصاصي ايران كلوب)

  برچسب‌ها, ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “طالع بيني دوستي”

  دیدگاه ها بسته شده اند.