چگونه از خودکشی جلوگیری کنیم؟

چگونه از خودکشی جلوگیری کنیم؟

مجموعه: روانشناسی
 • چگونه از خودکشی جلوگیری کنیم؟
 •  


  وقتی کسی خودکشی می کند؛ از خود می پرسید چرا من متوجه نشدم او چنین خیالاتی را در سر می پرواند. چرا نتوانستم کمکش کنم؟ چرا نتوانستم درمان درد او باشم تــا سهم ناچیزم را در زندگی او ادعا کنم. آیا درد اوچنان بی درمان بوده اســت کــه تصمیم گرفته در ایــن سن کم بــه زندگی اش خاتمه دهد.

  چطور از خودکشی جلوگیری کنیم؟

  روش های جلوگیری از خودکشی ,خودکشی؛ نوعی اختلال و آسیب چند بعدی رفتاری است‎

  سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند کــه هــر سال حدود یک میلیون نفر در جهان بــه دلیل اقدام بــه خودکشی؛ می میرند. متخصصان می گویند خودکشی می تواند یک اتفاق مسری باشد امــا آن ها معتقدند کــه اگــر نشانه های خودکشی را بشناسید؛ می توانید قبل از آنکه یکی از عزیزانتان قربانی ایــن موج شود؛ بــا هدیه دادن امید؛ او را بــه زندگی برگردانید.

  خودکشی؛ نوعی اختلال و آسیب چند بعدی رفتاری اســت کــه عوامل متعددی از جمله عوامل روانی- عاطفی مانند افسردگی؛ ناامیدی؛ بیکاری؛ اعتیاد؛ فقر؛ مشکل های اقتصادی؛ احساس گناه و حــتـی در برخی از جوامع مانند جوامع غربی؛ مشکل های سیاسی هم در بروز آن دخیل هستند. درواقع؛ رسیدن بــه بن بست فکری؛ روانی و انگیزشی انسان باعث ایجاد فکر خودکشی در او می شــود و ایــن مساله بــه قطع امید وی از آینده بر می گردد. آنچه در ذیل می آید فهرستی از افکار و رویدادهایی اســت کــه می توانند بــه ایجاد حس خودکشی در افراد کمک کنند:

  خودکشی و روش های جلوگیری از خودکشی

  1- تنهایی؛ ایــن حالت بــه تدریج ایــن احساس را در شخص ایجاد می کــنــد کــه کسی را ندارد و هیچ کس حقیقتا بــه زنده بودن یــا مردن او اهمیت نمی دهد. فرد خودکشی گرا مــمــکن اســت بــه شدت احساس تنهایی و انزوا کند.

  2- حس ناامیدی و بی پناهی؛ در ایــن شرایط فرد احساس می کــنــد کــه شرایط از آنچه هست بهتر نخواهد شــد و کسی نــیــز نمی تواند بــه وی کمک کند.

  3- حس بی ارزش بودن؛ در ایــن حالت فرد احساس بیهودگی می کند؛ بــه همین دلیل هرگز قادر بــه پذیرش چیزی نـیـسـت و از نظر وی هرگونه توجه؛ علاقه و تشویق دیگران ناموجه و برمبنای یک فرض اشتباه است.

  4- افسردگی؛ کسانی کــه افسرده اند؛ معمولا از خود؛ دیگران یــا شرایط موجود برداشتی منفی دارند. نه تنها بسیاری از احساسات ذکر شده در بالا در میان افراد افسرده شایع اســت بـلـکـه از نظر آنها ایــن احساسات کاملا درست و منطقی است.

  6- داشتن استرس در سطح بالا و نامناسب؛ ایــن وضع در کسانی مشاهده می شــود کــه بــه لحاظ شخصی و تحصیلی انتظاراتی بالا و غیرواقع بینانه از خود دارند. انتظارات بالای تحصیلی از دانشجویان می تواند در آنها استرس ایجاد کند.

  7- خشم؛ گاهی اوقات خودکشی در افرادی مشاهده می شــود کــه بــه شدت خشمگین اند یــا از خودکشی بــرای انتقام گرفتن استفاده می کنند.

  10- احساس درماندگی؛ وقتی فرد در برهه ای از زمان گرفتار مشکلاتی متعدد می شود- بــه عــنــوان مثال مشکلات تحصیلی؛ خانوادگی و همزمان بــا آنها پایان یافتن یک رابطه – در ایــن حالت احساس درد و غم وی را درمانده و ناتوان می سازد.

  خودکشی و روش های جلوگیری از خودکشی
  به عقیده روان پزشکان؛ خودکشی کننده ها در روزهای آخر زندگی شان ایــن نشانه ها را در رفتارهای خود ابراز می کنند:

  – مدام صحبت کردن یــا فکر کردن در مورد مرگ

  – ابتلا بــه افسردگی بالینی کــه خود را بــا اندوه عمیق؛ از دست دادن علاقه و اختلال در الگوی خواب و تغذیه نشان میدهد.

  – آرزوی مرگ کردن

  – از دست دادن علاقه نسبت بــه چیزهایی کــه قبلا بــه آنها علاقه داشته

  – بیان مداوم حرف های ناشی از ناامیدی؛ درماندگی یــا بی ارزشی

  – بیان مداوم جملاتی مثل «کاش بــه دنیا نیامده بودم»؛ «اگر من اینجا نبودم؛ بهتر بود» یــا «با مدرنم هــمــه راحت می شوند»

  – از خودبیزاری؛ احساسات برآمده از بی ارزشی؛ گناه؛ شرم و نفرت از خود

  – روی آوردن بــه رفتارهای مخرب مثل مصرف الکل یــا مواد مخدر؛ رانندگی بی پروا و…

  – چرخش ناگهانی خلق و خو و ناگهانی تبدیل شدن بــه آدم خوشحال و آرام

  – فاصله گرفتن ناگهانی از آدم ها و منزوی شدن

  نوجوان شما در خطر است؟/خودکشی و روش های جلوگیری از خودکشی

  اقدام بــه خودکشی در سال های نوجوانی؛ اتفاقی شایع است. نوجوانانی کــه اعتماد بــه نفس پایینی دارند؛ بــه خود شک دارند و بــا احساس بی ارزشی درگیر هستند؛ بعید نـیـسـت کــه قصد جان خود را بکنند. دیگر عوامل خطر بــرای خودکشی نوجوان عبارتند از:

  – مورد سوءاستفاده قرار گرفتن در سال های کودکی

  – رویدادی کــه اخیرا بــه او آسیب زده باشد

  – برخوردار نبودن از شبکه حمایتی

  – در دسترس قرار گرفتن ابزارهای خودشکی

  – محیط اجتماعی یــا تحصیلی خصمانه

  – قرار گرفتن در معرض خودکشی نوجوان دیگر

  نوجوانانی کــه می خواهند خودشکی کنند؛ اغلب ایــن نشانه ها را در رفتارهایشان ابراز می کنند:

  – تغییر قابل توجه در الگوی غذاخوردن و خواب

  خودکشی و روش های جلوگیری از خودکشی

  – فاصله گرفتن از دوستان؛ خانواده و قطع یک باره فعالیت های همیشگی

  – ابراز رفتارهای خشونت آمیز؛ سرکشی یــا فرار از خانه

  – سوءمصرف مواد مخدر

  – نرسیدن بــه ظاهر و کنار گذاشتن علایق شخصی

  – خستگی مداوم؛ ناتوانی در تمرکز یــا کاهش فعالیت های مرتبط بــا مدرسه

  – شکایات مکرر در مورد علائم آزاردهنده جسمی کــه اغلب بــه صورت دل درد؛ سردرد؛ خستگی و… خود را نشان می دهد

  – ناتوانی در تحمل ستایش یــا انتقاد دیگران

  جدی گرفتن نشانه های خودکشی؛ اولین و مهمترین قدم در پیشگیری از ایــن اتفاق است‎

  مهمترین گام ها بــرای پیشگیری

  جدی گرفتن نشانه هایی کــه گفتیم؛ اولین و مهمترین قدم در پیشگیری از ایــن اتفاق است. اگــر نشانه های گفته شده را در یکی از اطرافیانتان دیدید یــا می خواهید بــا کسی کــه قصد خودکشی کردن را دارد؛ حرف بزنید؛ بــه ایــن نکته ها توجه کنید:

  چگونه از خودکشی جلوگیری کنیم؟

  خودکشی و روش های جلوگیری از خودکشی

  نه چهره یک نصیحت کننده را بــه خودبگیرید
  و نه نگاه عاقل اندر سفیه یک ناجی را بــه او داشته باشید.
  شما در ایــن موقعیت بــرای او فــقــط یک همراه محسوب می شوید؛ همین!
  اگــر شما نشانه های گفته شده را در فردی می بینید؛
  چاره ای جز حرف زدن بــا او برایتان باقی نمی ماند.

  گوش کنید

  به جای اینکه بــه دنبال نصیحت کردن باشید؛
  حرف هایش را بشنوید و بگذارید غم ها؛
  ترس ها و نگرانی هایش را هرچقدر کــه می خواهد؛ بیرون بریزد.

  همدلی کنید

  بدون آنکه بخواهید؛ او را قضاوت کنید و حرف هایش را بی معنی و پوچ بخوانید؛ بــا او همدلی کنید.
  می توانید بــا گفتن ایــن جملات حس بهتری را در او ایجاد کنید:
  « تو در ایــن روزهای سخت تنها نیستی. من اینجا کنارت هستم.»

  امید بدهید

  ناامیدی از بهبود شرایط احتمال خودکشی را چندبرابر می کند. شما در میانه گــفــت و گو می توانید بــا چنین جملاتی بــه فرد مقابلتان امید تزریق کنید: «شاید حالا کــه در ایــن روزهای سخت هستی باور نکنی؛ امــا ما واقعا می توانیم ایــن شرایط را تغییر دهیم! کمی صبوری کن تــا بــا هم بــه چنین روزی برسیم.»

  کمک بگیرید/خودکشی و روش های جلوگیری از خودکشی

  همیشه بــه تنهایی نمی توانید ایــن کار سخت را انــجـام دهید و چنین فردی را از تصمیمی کــه گرفته؛ منصرف کنید.
  اگــر احساس کردید ناامیدی بیشتر از آنچه انتظار داشتید در وجود او خانه کرده؛
  حتما از یک روان پزشک کمک بگیرید و همراه بــا او بــه مطب یک متخصص بروید.

  اگر در فکر خودکشی هستید؛ بدانید که…

  روان شناسان معتقدند خودکشی بــا ضعف اعتماد بــه نفس و احساس پوچی در انسان مرتبط است. در ایــن میان؛ امیان و اعقتاد بــه پروردگار می تواند در پیشگیری از خودکشی بسیار موثر باشد. ایــن ایمان و اعتقاد؛ روح کمال و موثر بودن را در انسان می دمد و باعث می شــود بــه ایــن نتیجه برسد کــه برترین مخلوق آفرینش اســت کــه می تواند بــه بالاترین مقام ها برسد؛ تــا جایی کــه در مقام جانشینی خدا در زمین باشد. در ایــن صورت؛ فکر از بین بردن نفس هم کمتر بــه ذهن چنین انسانی خطور می کند.

  توکل بــه خداوند یعنی اعتماد و تکیه کردن بــه قادر مطلقی کــه هــمــه اختیارات و امکانات در ید قدرت اوست و مهربان ترین مهربان ها نسبت بــه انسان هاست. بــه تعبیر قرآن کریم؛ هــر کجا کــه باشیم؛ او بــا ماست و هرگاه کــه اراده کنیم؛ می توانیم او را بخوانیم و بدون هیچ تشریفات و تکلفی بــا خدای خود رابطه برقرار کنیم.

  خودکشی و روش های جلوگیری از خودکشی

  خودکشی یک راه حل نـیـسـت و بــرای هــر مشکلی راه حلی وجود دارد
  و ایــن یک شعار نـیـسـت امــا متاسفانه چــون فردی کــه در فکر خودکشی است
  دچار دید تونلی می شــود و نمی تواند ایــن راه ها را ببیند؛ امــا دید تونلی چیست؟
  وقتی کــه بچه بودیم از توی یک لوله بیرون را نگاه می کردیم.
  دایره دیدمان خیلی کم و اطرافش تاریک بود.
  ایــن دید را تونلی می گویند.
  اگــر من ایــن لوله را کنار بگذارم می بینم چقدر ایــن دید وسیع است.
  افسردگی دید را تنگ و تاریک و فرد را نزدیک بین روانی می کند.
  بــه همین دلیل بــه افرادی کــه دچار ایــن حالت می شــونــد می گویند
  بــه روان پزشک مراجعه کـنـنـد نه بــرای نصیحت شدن کــه بــرای کنار زدن ایــن لوله!

  چگونه از خودکشی جلوگیری کنیم؟

  منبع

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “چگونه از خودکشی جلوگیری کنیم؟”

  دیدگاه ها بسته شده اند.