مقابله با وسواس در کودکان ,بهترین نوع درمان اختلال وسواس در کودکان چیست؟

مقابله با وسواس در کودکان ,بهترین نوع درمان اختلال وسواس در کودکان چیست؟

مجموعه: روانشناسی
 • مقابله با وسواس در کودکان ,بهترین نوع درمان اختلال وسواس در کودکان چیست؟
 •  


  وسواس در کودکان مقابله بــا وسواس در کودکان ,بهترین نوع درمان اختلال وسواس در کودکان استفاده از روش های رفتاردرمانی اســت دختر 5 ساله ام جدیدا مرتب دست هایش را می شوید و نسبت بــه چرب و چسبناک شدن دست هایش خیلی حساس شده اســت و بارها میز غذا را ترک می کــنــد تــا دستهایش […]

  وسواس در کودکان

  مقابله بــا وسواس در کودکان ,بهترین نوع درمان اختلال وسواس در کودکان استفاده از روش های رفتاردرمانی است

  دختر 5 ساله ام جدیدا مرتب دست هایش را می شوید و نسبت بــه چرب و چسبناک شدن دست هایش خیلی حساس شده اســت و بارها میز غذا را ترک می کــنــد تــا دستهایش را بشوید. حــتـی اگــر دست هایش ماژیکی شــونــد واکنش شدیدی مثل گریه کردن نشان می دهد. لطفا مرا راهنمایی کنید کــه چگونه بــا او رفتار کنم؟
  بهترین نوع درمان اختلال وسواس در کودکان استفاده از روش های رفتاردرمانی است. من توصیه جدی دارم حتما فرزندتان را چند جلسه نزد روان شناس کودک و نوجوان ببرید چرا کــه درمان کودکان دارای روشهای خاص خود است.

  مقابله بــا وسواس در کودکان

  بر طبق ایــن روش ها؛ ابتدا رفتار درمانگر؛ کودک را تشویق می کــنــد تــا افکار و آئین های وسواسی خود را بــه طور دقیق و جزءبه جزء شرح دهد؛ تــا او بتواند اجزای کلیدی ایــن رفتارها را شناسایی کند. آن گاه از او می پرسد کــه انــجـام دادن کدام یک از رفتارهای وسواسی اش ضروری نـیـسـت و آیا می تواند بدون آن کــه نگران و مضطرب شود؛ از انــجـام آن بخش از رفتارهایش صرف نظر کند.

  در ایــن مرحله درمانگر؛ ضمن پذیرش حالات؛ افکار و رفتار کودک؛ سعی می کــنــد بــه او بفهماند کــه هــر فردی مــمــکن اســت در مواردی دچار خشکی رفتار و اشتغالات ذهنی وسواسی شــود کــه بــه دلایل نامفهومی مدام آن ها را تکرار می کند. هدف او از ایــن کار آن اســت کــه تــا حدود زیادی افکار وسواسی کودک را متزلزل کــنــد تــا حدی کــه رفته رفته بتواند گام های موثری بــرای حذف ایــن گونه رفتارها بردارد.

  مقابله بــا وسواس در کودکان

  زمانی کــه کودکی دچار مشکل وسواس می شود؛ اطرافیان او بــایــد بدانند کــه کودک تقصیری ندارد
  گروه دیگری از رفتار درمانگران کــه روش های خود را بر پایه دیدگاه شناخت درمانی استوار کرده اند نــیــز بــرای درمان اختلال وسواس در کودکان سعی می کـنـنـد ابتدا بــه کودک بیاموزند کــه چگونه می تواند احساسات و افکارش را درباره فکر و عملی کــه انــجـام می دهد؛ تغییر دهد. بــرای مثال؛ اگــر کودکی وسواس دست شستن دارد؛ از او می خواهند کــه دست هایش را کثیف کند(مثلاً گل آلود؛ چرب؛ خمیری؛ ماسه ای و …) و سعی کــنــد بدون آن کــه چندین بار دست هایش را بشوید بــه بازی خود ادامه دهد و فــقــط در انتهای بازی دستش را بشوید.

  در ایــن روش؛ تغییر نگرش کودک درباره کثیفی و آلودگی مدنظر اســت و ایــن کــه او بتواند بــه خود بقبولاند کــه خمیر نوعی وسیله بازی بــرای کودکان اســت کــه از مواد بهداشتی درست شده اســت و لزومی نـیـسـت در حین خمیربازی چندین بار دست هایش را بشوید. روش های درمان رفتاری؛ زمانی کــه اعضای خانواده هم درگیر حل مشکل شوند؛ بهترین شیوه درمان محسوب می شود.

  مقابله بــا وسواس در کودکان ,بهترین نوع درمان اختلال وسواس در کودکان چیست؟

  مقابله بــا وسواس در کودکان

  طبق نظر روانشناسان و متخصصان علوم رفتاری؛
  کودکانی کــه بــرای درمان خود از ایــن گونه شیوه ها استفاده می کنند؛
  نیاز بــه حمایت؛ همکاری و مشارکت تمام اعضای خانواده دارند.
  در حقیقت؛ درصد بهبودی کودک بدون همراهی خانواده خیلی کم می شود؛
  زیــرا شیوه های درمان شناختی رفتاری اغلب بــا قدری اضطراب و نگرانی توام هستند
  کــه اگــر حمایت روانشناس؛ والدین و اعضای خانواده را همراه نداشته باشد؛
  درمان و بهبود کودک را بــه تاخیر می اندازد.

  مقابله بــا وسواس در کودکان

  زمانی کــه کودکی دچار مشکل وسواس می شود؛
  اطرافیان او بــایــد بــه ایــن نکته توجه داشته باشند کــه کودک گناه و تقصیری ندارد.
  وقتی شما قصد درمان و بهبودی کودک را دارید؛
  بــایــد از هــر جهت او را مورد حمایت خود قرار دهید.
  شما بــایــد بتوانید کمترین بهبودی کودک را تشخیص دهید و او را مورد تشویق و حمایت خود قرار دهید.
  تمام اعضای خانواده بــایــد نسبت بــه ایــن موضوع حساس و هوشیار باشند.

  مقابله بــا وسواس در کودکان

  آنان بــایــد تــا حد امکان شرایط را بــرای کودک آرام و عادی نگه دارند
  تــا او بتواند مشکلات و سختی های درمان را راحت تر تحمل کند.
  خانه ای پرتنش و اضطراب هیچ گاه نمی تواند بــه کودک کمک کند
  تــا بــا نگرانی و تشویش ناشی از شیوه های درمانگری مقابله نماید.

  مقابله بــا وسواس در کودکان ,بهترین نوع درمان اختلال وسواس در کودکان چیست؟

  منبع

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “مقابله با وسواس در کودکان ,بهترین نوع درمان اختلال وسواس در کودکان چیست؟”

  دیدگاه ها بسته شده اند.