مدل دستکش عروس جدید و شیک

مدل دستکش عروس جدید و شیک

مجموعه: uncategorized
 • مدل دستکش عروس جدید و شیک
 •  

  آموزش بافت دستکش های بدون انگشت

  مدل دستکش عروس جدید و شیک

  در اینجا بــه شما آموزش می دهیم کــه چگونه بــا کمی خلاقیت می توانید دستکش های بدون انگشت کــه ایــن روزها مطابق بــا مد روز هم می باشند ببافید و در فصل سرد زمستان از آنها استفاده کنید.

  بافت ایــن مدل دستکش ها از الگو و روش بسیار آسانی برخوردار اســت ... ما نه تنها در سبک و مدل  دستکش ها تغییراتی را بــه وجود آورده ایم بـلـکـه کاری کرده ایم کــه از بافندگی لذت ببرید و رضایت خاطر شما را بــه وجود آورده ایم و ایــن روزهای زیبای زمستانی را برایتان لذت بخش تر کرده ایم.

  اندازه های گفته شده بــرای دستهای خانمی بــا سایز مدیوم (متوسط) است.

  وسایل مورد نیاز :
  کاموا : ۲ کلاف ۵۰ گرمی کــه در رنگ های مختلف می باشند را در نظر می گیریم. ( رنگ آنها بنا بر سلیقه انتخاب می شــود ) ؛ مــمــکن اســت بعضی کامواها نخ کلفت تر و یــا نازک تری داشته باشند و بنابراین نتوان بــا توجه بــه وزن آن را خرید پــس بهتر اســت کاموای ما حدود ۱۵۰ متر باشد.
  میل بافتنی : اندازه ی استاندارد میل بــرای بافت ایــن مدل دستکش در اندازه ۳/۴ ۳ mm  می باشد و اندازه میل بسیار مهم می باشد.
  وسایل دیگر : در صورت  دلخواه کاموایی در رنگ متضاد بــا رنگ کاموای اصلی  ؛ یک عدد میل نازک (میل ملیله دوزی)

  طرز کار :
  ۱ –  در ابتدا بــه کمک دو میل بافتنی تعداد ۳۹ دونه بــا کاموای رنگ اصلی سرمی اندازیم و دونه ی اول را بــه دونه ی آخر می رسونیم و بــه هم وصل می کنیم تــا گرد شود.

  ۲ – کار را تــا ۵۷ رج می بافیم .( بنابر سلیقه کار را تــا جایی کــه می خواهیم بلندی دستکش باشد ادامه می دهیم). بــایــد دقت شــود کــه اگــر می خواهید بافت شما راه راه و بــه دو رنگ باشد بــایــد بعد از بافتن هــر چند ردیف مثلا در اینجا هــر ۱۰ ردیف رنگ کاموا را عوض کرده ... بــه ایــن ترتیب کــه بعد از بافتن هــر ۱۰ ردیف کاموا را بریده و کاموای رنگ دیگر را بــه آن گره زده و کار را تــا ۱۰ ردیف دیگر بــا کاموای رنگ دیگر ادامه دهیم و دوباره بعد از بافتن ۱۰ رج کاموا را عوض کنیم.

  ۳ – بــه رج ۵۸ کــه رسیدیم در ایــن مرحله بــایــد از میله ی سوم استفاده کنیم وبرای انگشت شصت دونه اضافه کنیم. مثلا در ایــن اندازه ای کــه ما برایتان گفته ایم بــایــد ۷ دونه از هــر دو طرف اضافه کنیم .

  مدل دستکش عروس جدید و شیک

  ۴ – انگشت شست : ایــن کار را از رج ۵۸ تــا ۸۳ ادامه می دهیم ... یعنی در ایــن ردیف ها ۱۴ دونه جداگانه بــرای انگشت شست اضافه می کنیم و آنرا می بافیم .

  ۵ – دوباره دو طرف آن را بــه هم گرفته و بــا میل نازک آن را بــه هم وصل می کنیم وبه ایــن ترتیب یک سوراخی کــه جای انگشت شست اســت ایجاد می شود.زمانی کــه رج ۸۳ را بافتیم دیگر بــایــد آن ۱۴ دونه را کور کنیم  چرا کــه شست ما بافته شده و بــایــد کار را بــا همان ۳۹ دونه ی ابتدایی ادامه دهیم.

  مدل دستکش عروس جدید و شیک

  ۶ – بــه سراغ ادامه بافت میرویم و ۳۹ دونه را توی میل میندازیم و کاموا را بــه آن گره میزنیم و بقیه اش رو می بافیم .به عبارت دیگر در ایــن مرحله دوباره بــایــد بــا همان ۳۹ دونه تــا چند ردیف کــه قرار اســت روی انگشتان بیاید بافت را ادامه دهیم. بافت رو تــا جایی کــه میخوایم دستکش روی انگشتانمان را بگیرد ادامه میدهیم و در انتها آن را کور می کنیم.

  ۷ – در اینجا هم می توان از دو رنگ کاموا استفاده کــرد و هم اینکه بــا یک رنگ کاموا کل آن را بافت.لنگه ی دیگر دستکش را هم بــه همین صورت می بافیم.

  منبع : seemorgh.com

   


  http://www.tasvirezendegi.com/%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%a9%d8%b4-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b4%db%8c%da%a9/

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “مدل دستکش عروس جدید و شیک”

  دیدگاه ها بسته شده اند.