فشارهای روحی و روانی را چگونه تخلیه کنیم؟

فشارهای روحی و روانی را چگونه تخلیه کنیم؟

مجموعه: روانشناسی
 • فشارهای روحی و روانی را چگونه تخلیه کنیم؟
 •  


  فشار روحی be شما وارد شده، بغض گلوی‌تان ra گرفته‌، اشک ta پشت پلک‌های‌تان هجوم آورده، کافی است..

  راه حل های برای فشارهای روحی va روانی

  راه حل های برای فشارهای روحی va روانی ,فشار روحی be شما وارد شده، بغض گلوی‌تان ra گرفته‌، اشک ta پشت پلک‌های‌تان هجوم آورده، کافی است پلک بزنید va اشک سرازیر شود. روانتان آزرده است va az شدت غم va ناراحتی، صورت‌تان برافروخته شده .

  فشارهای روحی va روانی ra سرکوب نکنید

  صدای‌تان ra صاف می‌کنید va تلاش می‌ کنید محکم صحبت کنید، amma لرزشش کاملا پیداست. faghat می‌خواهید فریاد بزنید، amma be har دلیل ke faghat خودتان می‌دانید، غم va بغض‌تان ra فرو می‌خورید. be خانه ke می‌رسید دیگر حال‌تان ra نمی‌دانید. in قدر گریه می‌کنید ke چشم‌های‌تان دیگر توان دیدن ندارند. حال‌تان amma خوب نمی‌شود! be in دلیل ke be موقع ابراز احساسات نکرده‌اید. واکنش نشان نداده‌اید. be قول معروف حق طرف ra کف دستش نگذاشته‌اید.

  روانشناسان عقیده دارند باید be موقع، be جا va be اندازه، واکنش نشان داد. درغیر in صورت، خشم، غم، رنج va غصه va حتی گاهی شادی‌ dar روان‌تان جمع شده va be شکل‌های دیگری مانند مشکلات جسمی، روانی va ya واکنش ناگهانی dar شرایط نامناسب va be شکل نامناسب بروز می‌کند. be نظر شما che طور باید ناراحتی va غم‌مان ra بروز بدهیم؟ بهترین راهکار نشان دادن غم‌مان چیست؟

  باور های غلط dar مورد گریه نکردن ra دور بریزید

  سخت است؛ amma امکان‌پذیر است! هرچه باور درباره گریه نکردن، فرو خوردن غم، متانت، وقار، حفظ آرامش، حفظ غرور و… شنیده‌اید، دور بریزید. این‌ها باورهای نادرستی است ke faghat va faghat باعث تشدید غم va رنج شما، باقی ماندن حرف‌ها dar دل‌تان va بروز نادرست آنها be شکل‌ اختلال‌های جسمی va روانی می‌شوند. بنابراین har وقت az چیزی غمگین va دلخور شدید، حتما حس‌تان ra be شکلی ke احساس می‌کنید az غم رها می‌شوید، بروز دهید. in حس ra همان‌جا بیان کنید va آنها ra مانند کوله‌باری ba خودتان حمل نکنید.

  راحت ‌گریه کنید

  اجازه بدهید اشک‌های‌تان be راحتی سرازیر شوند. گریه کردن درواقع اولین va بهترین راهکار برای نشان دادن احساس درونی شماست. گریه نماد بیرونیِ احساس درونی شماست. be همین دلیل است ke بعد az گریه کردن، احساس آرامش می‌کنید chon هورمون‌های ایجاد کننده استرس ba گریه کردن az بین می‌روند. بعد az گریه کردن، روی تخت‌تان دراز بکشید. نفس عمیق بکشید va be فرآیندی ke اتفاق افتاد، کمی فکر کنید. dar in شرایط دو حالت ra احساس خواهید کرد:

  ‌اگر احساس آرامش نکردید، اجازه بدهید روان‌تان تصمیم گرفته va agar نیاز است، دوباره گریه کنید. به‌هیچ وجه dar هیچ شرایطی جلوی گریه‌ کردن‌تان ra نگیرید.

  اگر احساس آرامش کردید، یعنی گریه توانسته غم va اندوه‌تان ra کم کند.

  احساس‌تان ba بنویسید

  گاهی faghat گریه کردن باعث تسکین غم va اندوه‌تان نمی‌شود. یکی az بهترین راهکارهای رها شدن az احساس‌های بدی ke dar وجودتان جمع شده، نوشتن است. جای ساکتی ra انتخاب کنید. احساس‌تان ra az لحظه اول اتفاق be یاد بیاورید va بنویسید. be نوع جمله‌بندی، ترتیب کلمه‌ها و…فکر نکنید. هرچه ra ke be ذهن‌تان می‌رسد، بنویسد. حالت‌های فیزیکی، روانی va har نوع احساسی ra ke تجربه کرده‌اید، یادداشت کنید.

  به غیر az نوشتن عادی می‌توانید in روش‌ها ra هم امتحان کنید:

  نامه نگاری

  فکر کنید ba نامه قرار است احساس‌تان ra be طرف مقابل بگویید. بنابراین برای او نامه بنویسید. آن ra نگه داشته ya پاره کنید va دور بریزید، amma هیچ وقت نامه ra be دست او نرسانید. in حرف‌ها، حرف‌های شما dar غم وعصبانیت است va بعد az رفع آن ممکن است az گفتن in حرف‌ها پشیمان شوید. پس، نامه ra dar جایی پنهان کرده va ya دور بریزید.

  شعر بگویید

  بعضی افراد ke مهارت ترانه ya شعر گفتن ra دارند، می‌توانند az in روش برای ابراز احساسات‌شان استفاده کنند.

  مچاله کنید

  اصلا مهم نیست ke حرف‌های‌تان ra ta کجا می‌نویسید. مهم نیست انشای جمله‌ها درست است ya نه؟ faghat بنویسید va بعد آن ra مچاله کرده va دور بریزید.به in ترتیب حس مچاله کردن va دور ریختن غم va ناراحتی‌تان ra حس خواهید کرد.

  از هنر کمک بگیرید/راه حل های برای فشارهای روحی va روانی

  از نظر روانشناسی، یکی az راهکارهای تخلیه روانی، هنر است. be همین دلیل معمولا dar شرایط خاص، کیفیت وتعداد آثار هنری افزایش پیدا می‌کنند. az بین هنرها، نقاشی کردن va نواختن موسیقی، az بهترین روش‌ها برای کسب آرامش هستند. dar زمان انتخاب va کشیدن طرح، انتخاب رنگ، توجه be نقاشی va تمرکز روی آن باعث تخلیه روانی می‌شود. بهتر in است ke موضوعی ra ke باعث ناراحتی‌تان شده، نقاشی کنید. البته in be معنی in نیست ke be شکل حرفه‌ای نقاشی کنید. be تصویر کشیدن آنچه باعث غم va اندوه‌تان شده، ba چند خط ساده هم کافی است، amma agar نقاشی بلد هستید، dar شرایط غم va ناراحتی، حتما az آن کمک بگیرید.

  با کمک موسیقی آرام شوید

  گاهی ba اینکه بسیار غمگین هستید، نمی‌توانید گریه کنید. انگار مانعی‌ برای ریختن اشک‌های‌تان وجود دارد. افرادی ke بسیار مغرور بوده va ya احساس می‌کنند گریه کردن، نشانه ضعف رفتاری است، حتی dar خلوت هم گریه نمی‌کنند، amma واقعیت in است كه گریه کردن، ba شکسته شدن غرور ارتباطی نداشته va ضعف رفتاری هم محسوب نمی‌شود. بنابراین agar نمی‌توانید گریه کنید، az موسیقی کمک بگیرید. in موسیقی می‌تواند آرام‌بخش va بدون کلام؛ ba کلام va کمی غمگین ya حتی کاملا شاد va هیجانی باشد. har کدام az اینها می‌توانند be شما کمک کنند ta az نظر روانی تخلیه شوید.

  با کسی ke دلخور هستید، قهر کنید

  اصلا اشکالی ندارد ba کسی كه az دست او دلخور هستید، قهر کنید. یکی az واکنش‌های منطقی، قهر کردن است. زمانی ke قهر کردید be in نکته دقت کنید:

  ولی حرف بزنید/راه حل های برای فشارهای روحی va روانی

  اگر دوستی ba آن شخص برای شما ارزشمند است va می‌دانید او عمدا شما ra نرنجانده، be او بگویید ke ba او قهر هستید، vali ba هم صحبت کنید va دلخوری ra برطرف کنید.

  معذرت‌خواهی غیر کلامی ra بپذیرید

  گاهی بعضی افراد بعد az in ke شما ra ناراحت می‌کنند، متوجه کاری ke کرده‌اند، می‌شوند، amma be دلیل خجالت، غرور، ترس az واکنش شما و… نمی‌توانند مستقیما معذرت‌خواهی کنند. in افراد be روشی دیگر مثلا خریدن هدیه، گل، تلفن کردن va حرف زدن حتی درباره موضوعی نامربوط و… سعی می‌کنند کارشان ra جبران کنند. dar in شرایط be آنها فرصت بدهید. معذرت‌خواهی‌شان ra be شکل ضمنی بپذیرید. amma سعی کنید شرایط ra برای صحبت کردن va رفع کدورت فراهم کنید.

  نیازی نیست درد دلتان ra حتما ba کسی dar میان بگذارید/راه حل های برای فشارهای روحی va روانی

  خیلی کلافه شده‌اید. می‌خواهید az کسی کمک بگیرید ta az غم‌تان کاسته شود. باید ba کسی حرف بزنید va درددل کنید، amma in روش بدترین کار ممکن است. be چند دلیل؟

  همه، درست راهنمایی نمی‌کنند

  هر فردی صلاحیت راهنمایی کردن ra ندارد. بنابراین راهکارهایی پیشنهاد می‌کند ke باعث گمراه کردن شما می‌شود. گاهی همین be ظاهر راهنمایی‌ها، be دلخوری va غم شما بیشتر دامن می‌زنند. بنابراین ابتدا be in چند نکته دقت کنید va بعد خودتان متوجه خواهید شد ke dar شرایط ناراحتی، بهترین روش درمیان گذاشتن مساله ba فردی است ke واقعا دلسوز شماست va ya درمانگر واقعی.

  هرکسی دوست نیست/راه حل های برای فشارهای روحی va روانی

  افراد زیادی دور va بر شما هستند، amma che تعداد az آنها دوست واقعی شما هستند؟ az نیت واقعی hame آگاهید؟ چند نفر az آنها واقعا خیرخواه شما بوده va چند نفر بدشان نمی‌آید میانه شما ba دیگران be هم بخورد؟ بنابراین نباید راز دل‌تان ra ba دیگران درمیان بگذارید.

  هر کسی az ظن خودش ba شما همدردی خواهد کرد

  گاهی ممکن است شرایط روانی یک نفر مناسب نباشد. وقتی شما درباره ناراحتی‌تان صحبت می‌کنید، او be دلیل شرایطی ke دارد، ba حرف‌هایش in مساله ra تشدید کند. بنابراین in هم دلیل دیگری برای نامناسب‌تر شدن شرایط خواهد بود.

  ناراحتی تان ra بازگو کنید

  شاید dar مراحل اولیه احساس غم va اندوه be دلیل شرایطی ke دارید، نتوانید درباره موضوع صحبت کنید. ممکن است بتوانید، amma خشم‌تان باعث بدتر شدن شرایط شود. بنابراین کمی صبر کنید. بعد az کسب آرامش، موضوع ra ba فردی ke az دست او ناراحت هستید، ناراحتی تان ra az او dar میان بگذارید. سعی کنید ba کوتاه‌ترین va تاثیرگذارترین کلمه‌ها حرف‌تان ra بیان کنید.

  جلوگیری az زود گریه کردن

  گاهی ba اینکه بسیار غمگین هستید، نمی‌توانید گریه کنید

  فشارهای روحی va روانی ra چگونه تخلیه کنیم؟

  راه حل های برای فشارهای روحی va روانی
  نکته/راه حل های برای فشارهای روحی va روانی

  اگر احساس می‌کنید می‌توانید be اعصاب‌تان مسلط باشید va همان لحظه غم واندوه‌تان ra بیان کنید،
  همان موقع، صحبت کنید va خودتان ra az بند غمی ke دارید، رها کنید.

  برای تخلیه شدن، حرکت کنید

  اگر اهل پیاده‌روی باشید، حتما دیده‌اید ke ba پیاده‌روی ta che حد احساس آرامش می‌کنید. درواقع راه رفتن یکی az راهکارهای خوب تخلیه روانی است. بنابراین dar شرایطی ke غمگین هستید، راه رفتن همراه ba گوش کردن be موسیقی va ya حتی راه رفتن be تنهایی می‌تواند be تخلیه روانی شما کمک کند. اصلا نگران قضاوت دیگران نباشید. درحال راه رفتن agar احساس کردید می‌خواهید گریه کنید، جلوی خودتان ra نگیرید va بگذارید اشک‌ها سرازیر شوند.

  کلاه‌تان ra قاضی کنید

  در har ناراحتی va دلخوری‌ای، سهم دو طرف agar یکسان نباشد، amma هردو ممکن است دلیل be وجود آمدن in مساله باشند. بنابراین agar نتوانستید ya نخواستید همان موقع واکنشی نشان بدهید، حتما قبل az har واکنشی، شرایط ra بررسی کنید. سهم خودتان az اتفاق پیش آمده ra بسنجید va ببینید che طور باید واکنش نشان بدهید. dar in بررسی نه خودتان ra مقصر بدانید va عقب بکشید va نه خودتان ra کاملا مبرا دانسته va رفتار حق be جانب داشته باشید.

  با in توصیه‌ها نیازی نیست be ملاقات پزشک بروید/راه حل های برای فشارهای روحی va روانی

  بعضی توصیه‌های پزشکی خنده‌دار va ساده be نظر می‌رسند،
  amma عمل کردن be آنها مهم va سخت است.
  agar بتوانید ba برنامه‌ریزی درست be in نکته‌ها عمل کنیم،
  آن وقت دیگر لازم نیست برای درمان درد جسمی ya روانی‌مان سراغ پزشک برویم.
  in نکته‌ها خودش دوای درد است.
  be in دلیل ke بعضی az آنها برای حفظ سلامت جسم va بعضی دیگر برای حفظ سلامتی روان است.

  از غذا خوردن لذت ببرید

  همراه بعضی افراد ke غذا می‌خورید، احساس گناه می‌کنید! آنها چنان ba بی‌میلی har لقمه ra be دهان می‌گذارند ke آدم حس می‌کند agar ba اشتها غذا بخورد، گناه کرده است. تغذیه سالم یعنی in ke az خوردن har چیزی، az یک لیوان آب خنک ta یک پرس غذای سالم va مغذی، احساس رضایت va شادی داشته باشیم. in طور غذا خوردن است ke be قول معروف be تن انسان گوشت می‌شود! یکی az دلایل وزن نگرفتن بسیاری az افرادی ke آرزوی کمی چاق شدن دارند، ba بی‌میلی غذا خوردن va احساس رفع تکلیف است.

  بدون صبحانه، هرگز

  اگر آخرین وعده روز قبل ra ساعت 8 شب میل کرده باشید va فردا صبح ساعت 8 بخواهید صبحانه بخورید،
  be مدت 12 ساعت معده شما خالی بوده است.
  حتی agar خودتان ra ماشین درنظر بگیرید!
  برای استارت زدن نیاز be بنزین دارید.
  مغز برای شروع حرکت نیاز be تغذیه مناسب دارد.
  بنابراین agar بدون صبحانه az منزل بیرون بروید،
  درست مثل خودرویی هستید ke ba ته مانده بنزین va چراغ روشن،
  خودش ra be زحمت ta مقصد رسانده va har آن احتمال خاموش شدن آن وجود دارد.
  بنابراین حتما صبحانه کامل va مقوی va حاوی هیدرات کربن طبیعی بخورید.
  صبحانه مهم‌ترین وعده غذایی است.

  تنوع ra رعایت کنید/راه حل های برای فشارهای روحی va روانی

  رمز سلامتی، رعایت تنوع dar برنامه غذایی است.
  بنابراین dar برنامه غذایی روزانه شما باید انواع میوه va سبزی، گوشت ماهی ya مرغ، مواد غذایی ba شیرینی طبیعی و… وجود داشته باشد.
  be in ترتیب نیاز بدن be املاح va ویتامین‌ها، مواد معدنی، پروتئین و… تامین خواهد شد.
  دریافت in مواد بدن ra dar برابر ابتلا be بسیاری az بیماری‌ها مصون می‌کند.

  منبع انرژی ra فراموش نکنید

  یکی az مهم‌ترین منابع تامین کننده انرژی بدن برای کار va فعالیت روزانه، هیدرات‌های کربن طبیعی هستند.
  بنابراین باید dar رژیم غذایی روزانه شما مصرف حداقل یک ya دو منبع az in خوراكی‌ها وجود داشته باشد.
  غلات va حبوبات، میوه‌هایی مانند موز va سیب، برنج، ماکارونی، خرما، کشمش، توت،شیر و… حاوی هیدرات کربن طبیعی هستند.
  بهترین زمان برای مصرف موادغذایی حاوی هیدرات کربن، وعده صبحانه است.
  خوردن کمی عدسی، میوه، خرما ya کشمش همراه ba شیر az بهترین راهکارهای دریافت هیدرات کربن طبیعی است.

  میان وعده ra فراموش نکنید

  برخلاف تصور خالی ماندن طولانی مدت معده، راهکار کاهش وزن نیست.
  اتفاقا تغذیه مناسب va بموقع یکی az راهکارهای کاهش va کنترل وزن است.
  بنابراین درفاصله بین صبحانه ta ناهار va ناهار ta شام، حتما باید میان‌وعده سالم va مغذی مانند انواع آجیل خام، میوه، آبمیوه طبیعی و… میل کنید. az خوردن تنقلات مضر خودداری کنید.
  برای مثال کیک ya بیسکوییت کرم‌دار اگرچه می‌توانند شما ra برای مدتی سیر کنند
  amma be دلیل داشتن هیدرات کربن غیرطبیعی،
  dar ترشح انسولین اختلال ایجاد کرده va شما ra خیلی زود گرسنه می‌کنند.

  هر روز نیم ساعت ورزش ya پیاده روی کنید

  بهانه ke همیشه هست!
  amma agar واقعا آدم گرفتاری هستید va وقت سرخاراندن ندارید،
  بهترین زمان برای پیاده‌روی، فاصله بین سوار شدن be خودروی شخصی va رفتن be محل کار ya برگشتن az محل کار است.
  ماشین ra کمی دورتر پارک کنید ta کمی پیاده‌روی کنید.
  راهکار دیگر، راه رفتن dar محل کار است.
  برای بعضی کارها خودتان اقدام کنید ta چند قدمی راه بروید.
  بدنی ke ورزش نکند، کیلومترها az سلامت دور است.

  تفریح کنید har چند کوچک/راه حل های برای فشارهای روحی va روانی

  هرچقدر هم ke گرفتار باشید، باید وقتی برای تفریح پیدا کنید.
  اصلا هم نیازی نیست برای تفریح، لشگرکشی کنید va جمع زیادی ra دورتان جمع کنید.
  حتی همین ke خودتان تنهایی ba یکی- دو نفر az دوستان صمیمی‌تان be کافی‌شاپ، پارک، سینما، تئاتر، کتابخانه، مرکز خرید و… بروید va چند ساعتی faghat شاد باشید، کافی است.
  بهترین فرصت تعطیلات پایان هفته است ta بتوانید هفته بعد ra ba نیروی مضاعف آغاز کنید.

  از افراد va احساسات منفی، دور شوید

  همان‌طور ke گاهی ناراحت هستید va دوست ya دوستان‌ حال‌تان ra می‌پرسند،
  شما هم حتما باید ba دوستی ke دچار مشکلی شده، همراهی کنید،
  amma نباید انرژی منفی دیگران روی شما تاثیر بگذارد.
  az افرادی ke be har شکل be شما انرژی منفی می‌دهند، دوری کنید.
  آنها ba انتقال حرف‌ها va حس‌های منفی‌شان be شما، az نظر روانی تخلیه می‌شوند،
  amma in شما هستید ke be لحاظ ذهنی خسته شده
  va باید بار دیگران ra هم علاوه بر گرفتاری va افکار خودتان be دوش بکشید.
  بنابراین تاحدی ba افراد همدلی کنید ke be ضرر روح va روان خودتان نباشد.

  فشارهای روحی va روانی ra چگونه تخلیه کنیم؟

  فشارهای روحی va روانی ra چگونه تخلیه کنیم؟ گالری شخصی جواهرات هنرمندان + تصاویر
  فشارهای روحی va روانی ra چگونه تخلیه کنیم؟ سوپرایزهای عاشقانه ba ….

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “فشارهای روحی و روانی را چگونه تخلیه کنیم؟”

  دیدگاه ها بسته شده اند.