شاد بودن و مواردی افراد شاد هیچوقت به آنها اهمیتی نمیدهند

شاد بودن و مواردی افراد شاد هیچوقت به آنها اهمیتی نمیدهند

مجموعه: روانشناسی
 • شاد بودن و مواردی افراد شاد هیچوقت به آنها اهمیتی نمیدهند
 •  


  شادی یک وضعیت ذهنی است‎..

  راههای شاد بودن

  راههای شاد بودن ,شادی یک وضعیت ذهنی است. افرادی ke واقعاً شاد va خوشبخت هستند حتی dar منفی‌ترین زمان‌های زندگی‌شان ذهنیت مثبت خود ra حفظ می‌کنند. in افراد خوشبین، ba اخلاقیات بسیار قوی va صداقت va راستی بالا هستند. آنها نسبت be hame مهربان، دوست‌داشتنی، باملاحظه va بامحبت هستند. وقتی be آنها نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید ke ta che اندازه بااعتمادبه‌نفس، راضی va ba آرامش هستند. چیزی ke ta in اندازه آنها ra مثبت نگه می‌دارد in است ke be یک سری مسائل کوچکترین اهمیتی نمی‌دهند.

  ۱. آنها be دارایی‌های مادی اهمیتی نمی‌دهند.

  مطمئناً داشتن ماشین‌های لوکس، خانه‌های بزرگ va یک حساب بانکی خوب عالی است. vali in چیزها ضمانتی برای خوشبختی و موفقیت نیست. افراد واقعاً شاد دوست دارند بیشتر az منابع خود برای اضافه کردن ارزش be زندگی دیگران va داشتن یک زندگی آبرومندانه va راحت استفاده کنند. agar پول be سراغشان بیاید، خوشحال می‌شوند vali agar نیاید باز هم شاد va راضی هستند.

  ۲. آنها اهمیتی be pas گرفتن بخشش‌های خود نمی‌دهند.

  همه یک تحسین ya پاداش غیرقابل‌انتظار ra دوست دارند vali بااینکه hame be شدت be دنبال تحسین va پاداش هستند. افراد واقعاً شاد بدون چشم‌داشت be دیگران خدمت می‌کنند. پاداش برای in افراد in است ke می‌دانند be زندگی فردی دیگر ارزش اضافه کرده va آن ra غنی‌تر کرده‌اند.

  ۳. آنها اهمیتی be برآورده‌ کردن انتظارات جامعه نمی‌دهند.

  آدمها مداوماً تحت فشار برآوردن انتظارات جامعه هستند ke معمولاً استرس‌آور است. آدم‌هایی ke ba آنها معاشرت می‌کنید، برایشان کار می‌کنید ya حتی ba آنها ازدواج می‌کنید معمولاً دیکته شده az طرف انتظارات جامعه az شما هستند. افراد واقعاً شاد اهمیتی be برآوردن انتظارات va استانداردهای جامعه نمی‌دهند.

  آنها be درون خودشان نگاه می‌کنند va کاری ke دلشان می‌گوید ra انجام می‌دهند. ba گوش دادن be غریزه‌شان va دنبال کردن راه قلبشان، می‌توانند رضایت va شادی عمیقی برای خود ایجاد کنند.

  ۴. آنها اهمیتی be تعصبات آدمها نمی‌دهند.

  خیلی‌ها قربانی تعصبات فرهنگی، اجتماعی va مذهبی هستند ke be آن تعلق ندارند. افراد واقعاً شاد be هیچکدام az آنها اهمیت نمی‌دهند. آنها be hame آدمها یکسان va بدون تبعیض قائل شدن az نظر جنسیت، نژاد، مذهب، سن، تمایلات جنسی va وضعیت اقتصادی va اجتماعی‌شان نگاه می‌کنند. افراد واقعاً شاد شما ra بخاطر آنچه ke هستید va آنچه ke توانایی‌اش ra دارید قضاوت می‌کنند نه بخاطر رنگ پوستتان ya کشور محل‌تولدتان.

  ۵. آنها اهمیتی be تایید va ارزش‌گذاری دیگران نمی‌دهند.

  افراد شاد واقعاً اهمیتی نمی‌دهند ke شما che فکری درمورد آنها می‌کنید chon ارزش خودشان ra می‌دانند. البته آنها be حرف‌های دیگران گوش می‌کنند va نکات خوب آن ra be کار می‌بندند vali be دنبال تایید دیگران نیستند. آنها می‌دانند ke agar بخواهید برای تایید دیگران زندگی کنید، az تایید نکردن‌هایشان خواهید مرد. افراد واقعاً شاد کاری ke باید انجام شود ra انجام می‌دهند va هیچوقت اجازه نمی‌دهند افراد منفی آنها ra دلسرد کنند.

  ۶. آنها اهمیتی be همیشه حق ba آنها بودن نمی‌دهند.

  افراد واقعاً شاد اهمیتی نمی‌دهند ke گاهی اشتباه کنند. بالاخره هیچکس نیست ke hame چیز ra بداند va hame پاسخ‌ها ra داشته باشد. ba پذیرفتن اشتباهتان است ke می‌توانید دریچه‌های یادگیری ra be روی خودتان باز کنید. افراد واقعاً شاد گوش می‌کنند va ایده‌های عاقلانه‌ای ke گاهی مخالف ba عقیده خودشان است ra be کار می‌بندند. in یادگیری آنها ra تسهیل کرده va شادی‌ شان ra دوچندان می‌کند.

  ۷. آنها اهمیتی be محیط‌های نامساعد نمی‌دهند./راههای شاد بودن

  افراد واقعاً شاد اهمیتی be محیط‌هایی ke درگیری‌های مثبت برایشان ایجاد نمی‌کنند نمی‌دهند. آنها می‌دانند ke چنین محیط‌هایی توام ba استرس هستند va سطح شادی‌شان ra پایین می‌آورند va حتی می‌توانند برایشان مضر باشند. درعوض، in افراد az محیط‌هایی استقبال می‌کنند ke توام ba فعالیت‌های مثبت va برایشان توام ba لذت باشد مثل پارک‌ها.

  ۸. آنها اهمیتی be مقایسه‌های اجتماعی نمی‌دهند.

  افراد واقعاً شاد خودشان ra ba دیگران مقایسه نمی‌کنند. البته سعی می‌کنند az تجربیات دیگران درس بگیرند va وقتی می‌بینند کسی کاری ra be خوبی انجام می‌دهد az او یاد می‌گیرند ta بتوانند همان موفقیت ra dar زندگی خودشان داشته باشند vali تمرکزشان همیشه بر پیشرفت خودشان va تحسین دیگران برای پیشرفت‌هایشان است. in باعث می‌شود ke شادتر باشند va az حسادت، خشم va احساسات منفی برتری نسبت be دیگران دور بمانند.

  ۹. آنها اهمیتی be دخالت dar کار دیگران نمی‌دهند.

  افراد واقعاً شاد be کار دیگران کاری ندارند. البته agar az آنها کمک بخواهید، be کمکتان خواهند آمند va وقتی ببینند be طور مشخص راه اشتباه می‌روید هم مداخله می‌کنند vali تمرکز اصلی‌شان بر اول آباد کردن خانه خودشان است بعد دیگران.

  ۱۰. آنها اهمیتی be غیبت کردن پشت سر دیگران نمی‌دهند.

  افراد واقعاً شاد اهمیتی be غیبت کردن va شایعه‌پراکنی نمی‌دهند. آنها az زندگی خودشان راضی هستند va هیچ میلی be درگیر کردن خودشان be اتفاقات زندگی دیگران ندارند. تنها افرادی غیبت می‌کنند ke افرادی سطحی هستند va زندگی خودشان be اندازه‌ کافی برایشان راضی‌کننده نیست.

  شاد بودن va مواردی افراد شاد هیچوقت be آنها اهمیتی نمیدهند

  راههای شاد بودن

  افراد شاد va خوشبخت حتی dar منفی‌ترین زمان‌های زندگی‌ ذهنیت مثبت خود ra حفظ می‌کنند‎

  ۱۱. آنها اهمیتی be روابط مسموم نمی‌دهند.

  روابط مسموم نه تنها می‌توانند همراه ba آزار جسمی va توهین be شما هستند، بلکه شکایت‌ها va غر زدن‌های مداوم va تغییر رفتارهای مداوم ra هم dar بر می‌گیرند ke باعث ناراحتی شما می‌شوند. افراد واقعاً شاد اهمیتی be هیچیک az انواع روابط مسموم نمی‌دهند زیرا in روابط faghat نتیجه‌ای مسموم be دنبال خواهند داشت. افراد واقعاً شاد دور va برشان ra ba افراد مثبتی پر می‌کنند ke می‌خواهند az زندگی نهایت استفاده ra ببرند va می‌توانند روابط سالمی ایجاد کنند ke شادی بیشتر be دنبال خواهد داشت.

  ۱۲. آنها اهمیتی be کینه‌ورزی نمی‌دهند./راههای شاد بودن

  همه ما خیلی وقت‌ها بخاطر حرف، عمل ya رفتار یک نفر ناراحت شده‌ایم.
  بااینکه کینه be دل گرفتن az in افراد بسیار ساده است، vali افراد واقعاً شاد می‌دانند ke in بهترین انتخاب پیش رویشان نیست.
  آنها می‌دانند ke کینه be دل گرفتن راهی مطمئن برای مسموم کردن افکار va احتمالاً رفتارهایشان است.
  افراد واقعاً شاد می‌بخشند va زندگی‌شان ra پیش می‌برند.
  in یعنی خود ra بالا کشیدن az آن موضوع va آزاد کردن خود.
  همانطور ke کنفسیوس می‌گوید، «اشتباه کردن چیزی نیست، مگراینکه همچنان آن ra be خاطر نگه دارید.»

  ۱۳. آنها اهمیتی be دروغگویی نمی‌دهند.

  ممکن است بگویید ke hame بالاخره یک دروغ کوچک هم ke شده می‌گویند.
  شاید اینطور باشد vali بعضی افراد خیلی بیشتر az بقیه دروغ می‌گویند.
  افراد واقعاً شاد اهمیتی be in افراد va دروغ‌هایشان نمی‌دهند.
  زندگی‌هایی ke بر پایه دروغ va فریب بنا نهاده شده باشند، خیلی سریع ویران می‌شوند.
  افراد واقعاً شاد in واقعیت ra درک می‌کنند va می‌دانند ke خیلی بهتر است ke حقیقت ra بگویند.

  ۱۴. آنها اهمیتی be شکایت کردن نمی‌دهند.

  شکایت میوه یک زندگی بدون مرکزیت است.
  افراد واقعاً شاد be شکایت کردن اهمیتی نمی‌دهند chon az زندگی‌شان راضی هستند.
  آنها همچنین be افرادیکه مدام dar حال غر زدن va ناله کردن هستند هم اهمیتی نمی‌دهند
  زیرا in افراد روحیه آنها ra خراب می‌کنند.
  افراد واقعاً شاد قدردان va شکرگزار چیزهایی هستند ke دارند
  va حتی agar اوضاع بر وفق مرادشان پیش نرود، be آنچه ke پیش می‌آید امیدوار هستند.

  ۱۵. آنها اهمیتی be انتقام‌جویی نمی‌دهند.

  و آخر اینکه، agar واقعاً دلتان می‌خواهد زندگی شادی داشته باشید،
  نخواهید توانست برعلیه فردی دیگر be دنبال انتقام‌جویی باشید.
  افراد واقعاً شاد انتقام ra be سرنوشت واگذار می‌کنند.
  آنها سعی می‌کنند ba آن موضوع کنار بیایند va درعوض انتقام، تلاش می‌کنند
  ta آن انرژی منفی ra be استفاده‌ای مثبت‌تر va مفیدتر برسانند.

  یادتان باشد… راههای شاد بودن

  زندگی همیشه بر وفق مراد پیش نمی‌رود. گاهی وقت‌ها اوضاع آنطور ke شما می‌خواهید نیست.
  زندگی in است va کاری az دست شما برنمی‌آید.
  vali شادی حتی dar in مواقع هم یکی az گزینه‌های انتخابی شماست.
  az همین امروز تصمیم بگیرید ke شاد باشید!

  مردمان

  شاد بودن va مواردی افراد شاد هیچوقت be آنها اهمیتی نمیدهند

  شاد بودن va مواردی افراد شاد هیچوقت be آنها اهمیتی نمیدهند گالری شخصی جواهرات هنرمندان + تصاویر
  شاد بودن va مواردی افراد شاد هیچوقت be آنها اهمیتی نمیدهند چگونه ba همسرتان خاطرات خوش نوروزی بسازید !؟

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “شاد بودن و مواردی افراد شاد هیچوقت به آنها اهمیتی نمیدهند”

  دیدگاه ها بسته شده اند.