ساخت نانوکامپوزیتی برای لنت ترمز قطار

ساخت نانوکامپوزیتی برای لنت ترمز قطار

مجموعه: علمی
 • ساخت نانوکامپوزیتی برای لنت ترمز قطار
 •  

  


  ساخت نانوکامپوزیتی بــرای لنت ترمز قطار

  مجموعه: گزارشهای علمی

   

   

  ساخت نانوکامپوزیتی بــرای لنت ترمز قطار

   

   

  پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف؛ بــه تازگی روشی مناسب بــرای بهبود خواص مکانیکی و اصطکاکی کامپوزیت‌های مورد استفاده در لنت ترمز قطارها ارائه دادند.

   

  مرتضی فقیهی؛ بــا افزودن نانوفیلرها (نانوکلی) بــه ماتریس مواد اصطکاکی بــه نانوکامپوزیتی بهبود یافته دست یافته و بــه بررسی تأثیر نانوکلی بر ایــن مواد پرداخته‌است.

   

  وی معتقد اســت نانوفیلرها؛ بــه دلیل کوچکی و نسبت سطح بــه حجم بالا می‌توانند بر هم‌کنش مناسبی بــا ماتریس پلیمری ایجاد کنند.

   

  فقیهی مجری ایــن طرح در رابطه بــا چگونگی انــجـام پژوهش گفت: ابتدا بــا استفاده از غلتک دو میله‌ای؛ لاستیک را چند دقیقه تحت تنش مکانیکی قرار داده و رزین (در صورت بودن در فرمولاسیون آمیزه) و نانوکلی را بــه سیستم پخت اضافه کرده و بــه مدت معینی تحت تنش مکانیکی بیشتر قرار دادیم. ســپــس خمیر به‌دست آمده را در دستگاه پرس تحت فشار و دمای مناسب پختیم و آن را در آون خلاء تحت پخت تکمیلی قرار دادیم.

   

  مقایسه نتایج فاصله بین لایه‌ای نانوکلی بــرای آمیزه‌های لاستیک و لاستیک- رزین نشان می‌دهد کــه تفاوت چندانی در ایــن فواصل ایجاد نشده‌است. بنابراین جداشدگی لایه‌های نانوکلی بیشتر تحت تأثیر زنجیرهای پلیمری بوده و می‌توان گــفــت کــه فیلرهای نانوکلی بیشتر در فاز لاستیکی قرار گرفته‌اند.

   

  همچنین نتایج مورفولوژیکی SEM نــیــز توزیع نسبتاً مناسبی از نانوکلی را در ماتریس لاستیک و لاستیک-رزین نشان می‌دهد.

   

  از ســوی دیگر؛ افزودن رزین بــه آمیزه‌های لاستیک؛ بهبود در مقاومت کششی و مدول را نشان می‌دهد کــه ایــن مسئله بــه دلیل مدول بالاتر رزین نسبت بــه لاستیک؛ است.

   

  با افزودن رزین بــه آمیزه لاستیکی؛ افزایش کمی در مدول دینامیک و کاهش در ماکزیمم فاکتور اتلاف مشاهده می‌شود. همچنین مشاهده می‌شود کــه بــا افزودن نانوکلی بــه آمیزه‌های لاستیکی؛ خواص حرارتی نــیــز بهبود می‌یابد.

   

  دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف در ادامه گفت: فیلرهای نانوکلی ضمن بهبود خواص این‌گونه ماتریس‌های پلیمری؛ می‌تواند بــرای بهبود خواص مواد اصطکاکی (لنت ترمز قطارها) استفاده شود.

   

  فقیهی بــرای بررسی خواص آمیزه‌ها؛ از آزمون‌هایی نظیر استخراج و تورم؛ آزمون پخت لاستیک؛ آزمون‌های مکانیکی و دینامیکی؛ آزمون‌های حرارتی و مشاهدات مورفولوژیکی SEM و TEM استفاده کرده‌است.

   

  

  چند دقیقه بــا دانستنی ها

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “ساخت نانوکامپوزیتی برای لنت ترمز قطار”

  دیدگاه ها بسته شده اند.