تعبیر خواب گچ

 

 • تعبیر خواب گچ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گچ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گچ

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن گچ در خواب جنگ و خصومت است. اگــر ديد گچ فروخت تاويلش بد است.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  گچ چــه خشک باشد و چــه تر و چــه محلول ؛ گرفتاري و مشکلات زندگي است. ابن سيرين نقل کرده اســت ke گچ در در خواب ها ي ما جنگ اســت و خصومت و دشمني. کلا گچ چيزي اســت ke استفاده از آن در خواب ابتلا و گرفتاري دست و پاگير ايجاد مي کــنــد و بد نامي و رسوائي تلقي مي شود. اگــر ببينيد مقداري گچ در حياط خانه شما ريخته مشکلي در زندگي خانوادگي شما پديد مي آيد ke اثرش چندي باقي مي ماند و اين مشکل طوري اســت ke حتي در نزديک شدن be آن ترديد داريد. اگــر در خواب ببينيد ke گچ درست مي کنيد يعني ببينيد ke گچ ra ba آب محلول مي نمائيد ke be ديوار بکشيد يا در بنائي be کار ببريد خودتان براي خود مشکلي be وجود مي آوريد. اگــر ببينيد لباس شما از گچ سفيد شده پشت سر شما بد مي گويند و be شما تهام مي زنند. اگــر دستتان be گچ آلوده شده باشد دست be کاري خلاف مي زنيد ke نمي توانيد از ديگران مخفي نگه داريد و هــمــه از آن آگاه مي شوند. روي هم رفته ديدن گچ در خواب چندان خوب نيست مگر اين ke ببينيد ديگري اتاق شما ra ba گچ سفيد مي کــنــد بي آن ke شما در انــجـام اين کار دخالت داشته باشيد و حتي be آن نزديک شويد در اين صورت خواب شما مي گويد کسي شما ra ba گچ سفيد مي کــنــد بي آن ke شما در انــجـام اين کار دخالت داشته باشيد و حتي be آن نزديک شويد در اين صورت خواب شما مي گويد کسي ba be خطر انداختن نام و جان خود آبروي شما ra حفظ مي کــنــد و be شما سود و بهره مي رساند.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد ديوارها ra گچ كاري مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه be پيروزي قطعي در زندگي دست نخواهيد يافت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد گچ بر روي شما مي ريزد ؛ علامت آن اســت كه ba مصيبتي تمام و كمال رو در رو خواهيد شــد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد گچ كاران مشغول كار هستند ؛ علامت آن اســت كه be حد كافي درآمد خواهيد داشت تا بتوانيد آسوده زندگي كنيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE