تعبیر خواب گُل

 

 • تعبیر خواب گُل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گُل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گُل

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن گل ها be خواب بر دو وجه باشد. اول: آن كه بر درخت بود. دوم: آن كه از درخت جدا بود و گلي كه آن بقائي نباشد؛ ديدن آن درخواب؛ دليل غم و انديشه بود. اگــر بي وقت بيند؛ دليل مصيبت be سبب فرزند اســت و چــون گل ra از درخت جدا بيند؛ دليل غم و گريست بود.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند درخت گل در خانه داشت؛ دليل كه be سبب فرزند خرم گردد. اگــر گل ها ra از هــر نوع شكفته بيند؛ دليل كه از خويشان شاد گردد و ديدن گل در خواب؛ دليل بر مردي دون همت بود كه ba كس وفا نكند يا نامه كه از غايت برسد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گل be خواب شش وجه بود.

  اول: فرزند.

  دوم: دوست.

  سوم: مردي دون همت (مردي فرومايه).

  چهارم: كنيزك.

  پنجم: غلام.

  ششم: نامه.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  درخت گل در خواب هاي ما زني خوب اســت ke be تعداد گل هايش فرزندان خوب و برومند مي آورد. ديدن گل be طور عام در خواب خوب اســت بخصوص اين ke فــقــط گل ببينيم و نوع آن ra تشخيص ندهيم و شناسائي نکنيم ... معبران نوشته اند گلي ke بر شاخه نباشد چــون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر مي شــود شادي زودگذر و غم و اندوه است. چنان چــه ببينيم در خانه ما درخت گلي اســت مسرور و خوشحال مي شويم يا be ديدار دوستي ke مشتاق او هستيم توفيق مي يابيم. گل محمدي و گل رز از هــمــه گل ها خوب ترند. در مورد شقايق ke کم دوام ترين گل ها اســت خوب ننوشته اند همين طور در مورد گل هاي پائيزي مثل زنبق و کوکب و اختر. در مورد گل هاي زرد رنگ نيز معبران حسن نيت نشان نداده اند بخصوص گل _ سيب زميني ترشي _ ke در خانه ها و مزارع غالبا be طور خودرو مي رويد. اين گل ra نوعي بيماري مزمن دانسته اند. کلا ديدن گل در خواب خوب اســت و نشان از آن اســت ke be ديدار دوستان نائل مي شويم يا be علل ديگر شادي و فرح مي يابيم.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  سفيد : مشکلات

  زرد : کارهايي ke آغاز کرده ايد نتيجه نامطلوبي خواهد داشت

  چيده شده : سود و فايده

  گلي ke رشد ميکند : شادي و عشق

  گل گرفتن : دوستي وفادارانه

  کاشتن : افتخارات

  چيدن گل : سود

  گل پژمرده : بيماري

  گل نرگس : بي وفايي

  گل لاله : بي خيالي

  چيدن آن : سرخوردگي

  هديه گرفتن آن : شما يک دوست احمق داريد

  دسته گل : شادي زود گذر

  دريافت يک دسته گل : عشق يکي از عزيزان be شما

  دسته گل درست کردن : be هدف رسيده ايد

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن نبات و شکرو انگبين وگل وشکر ومانند آن تعلق be ايمني دارد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن باغي در ُگل هاي تازه و شاداب در خواب ؛ نشانة آن اســت كه ba شادماني be ثروتي دست خواهيد يافت .

  2ـ ديدن گل سفيد در خواب ؛ نشانة اندوه اســت .

  3ـ ديدن گلهاي پژمرده در خواب ؛ نشانة اتفاقات غم انگيز و نوميدي اســت .

  4ـ اگــر دختري خواب ببيند گل رنگارنگي be او مي دهند ؛ نشانة آن اســت كه خواستگاراني بسيار خواهد داشت .

  5ـ اگــر خواب ببينيد گلهايي بي برگ بر زمين خشك روييده اند ؛ علامت آن اســت كه در تجارت شكست خواهيد خورد امــا ba روحية عالي و تلاش و كوشش بسيار قادر خواهيد شــد بر اندوه و ناراحتي غلبه بيابيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE