تعبیر خواب گياه

 

 • تعبیر خواب گياه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گياه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گياه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن گياه تازه be خواب ؛ دليل بر دين اســت و روزي فراخ. اگــر بيند در ميان گياه زار مقيم شد؛ دليل اســت در راه دين ثابت بود. اگــر بيند بر تن او گياه رسته بود؛ دليل كه نعمت بر وي زياده شود. اگــر بيند گياه از صحرا be خانه برد؛ دليل كه از سفر مال حاصل نمايد. اگــر بيند گياه از خانه بيرون ريخت؛ دليل اســت مال خود be كار خير صرف نمايد. اگــر بيند گياه مي خورد؛ دليل كه بيمار شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گياه در خواب ؛ بر پنج وجه است.

  اول: دين.

  دوم: مال.

  سوم: فرزند.

  چهارم: ولايت و فرمانروايي.

  پنجم: نيكوئي حال (خوبي وضع و حال).

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن گياهان در خواب ؛ نشانة آن اســت كه در آينده نگرانيهايي be سراغ شما مي آيد .

  2ـ ديدن گياهان سمي در خواب ؛ علامت آن اســت كه بايد بيشتر مراقب دشمنان خود باشيد .

  3ـ ديدن گياهان دارويي در خواب ؛ نشانة آن اســت كه دوستاني صميمي در كنار شما خواهند بود و از زندگي و كار خود راضي خواهيد بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE