تعبیر خواب گوگرد

 

 • تعبیر خواب گوگرد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گوگرد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گوگرد

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن گوگرد در خواب ؛ دليل غم و اندوه است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن گوگرد در خواب ؛ نشانة آن اســت كه شوخي زننده اي زندگي شما ra تهديد be نابودي خواهد كرد ... بايد در معاملات خود ba ديگران نهايت احتياط ra be خرج بدهيد .

  2ـ ديدن گوگرد در خواب ؛ نشانة آن اســت كه بيشتر نگراني هاي شما ناشي از ثروت اندوزي اســت .

  3ـ خوردن گوگرد در خواب ؛ نشانة آن اســت كه از سلامتي كامل برخوردار خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE