تعبیر خواب گوهر

 

 • تعبیر خواب گوهر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گوهر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گوهر

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن گوهر be خواب؛ دليل بر زني توانگر صاحب جمال بود. اگــر بيند گوهري داشت؛ دليل اســت زني چنين بخواهد. اگــر ديد گوهر او ضايع شد؛ دليل اســت زن ra طلاق دهد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند گوهر مي فروخت؛ دليل اســت دلاكي كند و دختري ra be شوهر دهد. اگــر بيند گوهر سفيد داشت؛ دليل اســت فرزندي آورد.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گوهر be خواب بر هشت وجه است. اول: مال مذكور. دوم: علم مشهور. سوم: فرزند معروف. چهارم: چيزي گرانبها. پنجم: زني ba جمال. ششم: سخني مفيد. هفتم: خيروبركت. هشتم: كاري نيكو. و ديدن گوهرفروش در خواب؛ دليل برخداوندِ علم و دين است.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  هر چيز خوبي در زندگي روزمره ما ke ارزش مادي و معنوي فراوان دارد و در خواب هاي ما مي تواند be شکل گوهر متجلي ظاهر شود. زن خوب گوهر است. فرزند شايسته و برومند گوهر است. علم و دانش گوهر است. سخن be جا و خوب گوهر اســت و اين زياد بستگي پيدا مي کــنــد be وضع و شرايطي ke در بيداري داريد. ابن سيرين نوشته اگــر در خواب بينيد گوهري داريد ke نمي دانيد چيست ولي مي دانيد گوهر اســت و ارزنده و درخشان يا ba زني صاحب جمال و کمال ازدواج مي کنيد يا صاحب فرزندي مي شويد ke در زمان خودش داراي نام و آوازه خواهد شد. مرحوم مجلسي رحمته الله اليه براي هــر يک از سنگ هاي قيمتي تعبيري مناسب نوشته امــا ba نحوه کنوني زيست و حيات بشر ke جواهرات از ميان مردم جمع آوري شده و در بانک ها و مراکز اقتصادي پشتوانه پولي کشورها قرار گرفته نمي توان آن تعابير ra درست دانست. کلا گوهر ra مورد توجه قرار مي دهيم ke معني عام دارد. اگــر دختري دم بخت در خواب گوهر ببيند شوهري مي کــنــد شايسته و بزرگ و ممتاز ... گوهر عالي ترين امتياز براي چيزهائي اســت ke در بالا نام برده شــد فــقــط بيننده خواب بايد تشخيص دهد چــه وضع و موقعيتي دارد وگوهر در زندگي او چــه مي تواند باشد. فروختن گوهر در خواب از دست دادن امتياز اســت و خريدن آن تحصيل امتياز تعبير مي شود. اگــر در خواب ببينيد گوهري داشته ايد ke آن ra گم کرده ايد فرصتي نيکو ra از دست مي دهيد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن گوهر در خواب ؛ علامت آن اســت كه در امور عاطفي و حرفة خود اقبال خوبي خواهيد داشت.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE