تعبیر خواب گوش

 

 • تعبیر خواب گوش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گوش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گوش

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند گوش او بيفتاد؛ دليل كه زن طلاق دهد يا دخترش بميرد و گويند دليل كه اجلش نزديك بود. اگــر بيند گوش او كر شد؛ دليل اســت بر فساد دين.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گوش بر هفت وجه است.

  اول: زن.

  دوم: دختر.

  سوم: دوست.

  چهارم: رفيق و همراه.

  پنجم: پسر.

  ششم: غلام.

  هفتم: ترس و بيم.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ببينيد گوش هايتان بزرگ و غير طبيعي شده نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهيد شــد يا کاري مي کنيد ke عاقلانه نيست و خودتان be اشتباهي ke مرتکب شده ايد وقوف مي يا بيد. اين گوش غير طبيعي و بزرگ نشان آن اســت ke مردم درباه اعمال شما داوري بد مي کـنـنـد و بد مي گويند ... حرف بسيارخواهند زد. اگــر ببينيد گوش هايتان کوچکتر از اندازه طبيعي شده انتظاري طولاني و خسته کننده تحمل خواهيد کرد. طوري خواهد شــد ke چندي در انتظار شنيدن يک خبر مضطرب و ملتهب خواهيد بود ... اگــر ببينيد يک گوش شما بزرگ و ديگري کوچک شده دچار شک و ترديد و دودلي مي شويد و نمي دانيد چــه تصميمي بگيريد و اعمالي ضد و نقيض مي کنيد ke خودتان be عدم هماهنگي کارها يتان توجه مي يابيد.ابن سيرين نوشته اگــر مردي ببيند يک گوش او افتاده همسرش ra طلاق مي دهد يا دخترش مي ميرد و افزوده برخي معتقد ند ke اجلش نزديک است. اين اســت عقيده ابن سيرين امــا نداشتن يک گوش در خواب نشان فريب خوردن است. و چـنـانـچه بيننده خواب ببيند يک گوش يا قسمتي از يک گوش ra ندارد؛ در کارش نيرنگ مي کـنـنـد و او ra فريب مي دهند. اگــر بيننده خواب ببيند مثل زنان گوشش ra سوراخ کرده اند be او اتهام مي زنند و صفتي ra be او نسبت مي دهند ke در وي نيست.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  گوش

  دراز : بدگويي

  گوشهاي خر: شما کارهاي احمقانه انــجـام خواهيد داد

  آن ra شستن : شما ra دوست دارند ؛ يا خبرهاي خوبي خواهيد شنيد

  بيمار : کسي شما ra آزار خواهد داد

  زيبا : شانس در دوستي

  داشتن چندين گوش : نشانه بد يمني

  آنها ra ba دست گرفتن : ناراحتيهاي خانوادگي

  گوش کردن: همراهان بسياري خواهيد داشت

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE