تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب گوشواره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گوشواره » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گوشواره

   

  اگر بيند بــه هــر دو گوش گوشواره داشت؛ دليل اســت از مردم زينت و جمال يابد. اگــر بيند از هــر دو گوش او مرواريد آويخته بود؛ دليل كه علم قران آموزد و دانا شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر مردي درخواب بيند زن او دو حلقه در گوش داشت يكي از زر و ديگري از سيم؛ دليل اســت زن را طلاق دهد و بيرون كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گوشواره در خواب؛ چهاروجه است. اول: فزوني جمال. دوم: آموختن علم. سوم: جاه و بزرگي. چهارم: غم و اندوه.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  گوشواره نيز از زينت هاي خاص زنان اســت و داشتن آن در خواب براي مردان شايسته و خوب نيست. پــس تعبيري کــه براي گوشواره نوشته مي شــود خاص زنان است.اگر زني در خواب بيند گوشواره اي دارد کــه بــه گوشش برازنده مي نمايد و خودش نيز از آن خوشش مي آيد خوب اســت چرا کــه خواب او مي گويد در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد يافت. اگــر زني در خواب بيند کــه گوشواره لنگه بــه لنگه بــه گوشش آويخته مرتکب عمل خلافي مي شــود کــه او را سرزنش و شماتت مي کنند. اگــر مردي بيند کــه همسرش گوشواره لنگه بــه لنگه بــه گوش دارد از جانب زن خود نافرماني مي بيند و او را طلاق مي دهد. اگــر مردي در خواب بيند گوشواره طلا براي همسر خويش خريده و بــه خانه آورده تــا بــه او هديه کــنــد از همان زن صاحب دختر مي شود. اگــر در خواب بيند گوشواره گران بهائي براي همسرش خريده کــه طلا نيست امــا گران بهاست صاحب پسر مي شود. زيرا گوشواره بــه اين ترتيب فرزند اســت کــه آويزه گوش والدين مي شــود و طلائي آن دختر است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن گوشواره در خواب ؛ نشانة آن اســت كه خبرهايي مطلوب در انتظار شماست و شغلي خوب بدست خواهيد آورد .

  2ـ ديدن گوشوارة شكسته در خواب ؛ نشانة بيان حرفهاي پوچ و بيهوده بر عليه شماست .

   

  برچسب‌ها, , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب گوشواره”

  دیدگاه ها بسته شده اند.