تعبیر خواب گوشواره

 

 • تعبیر خواب گوشواره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گوشواره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گوشواره

   

  اگر بيند be هــر دو گوش گوشواره داشت؛ دليل اســت از مردم زينت و جمال يابد. اگــر بيند از هــر دو گوش او مرواريد آويخته بود؛ دليل كه علم قران آموزد و دانا شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر مردي درخواب بيند زن او دو حلقه در گوش داشت يكي از زر و ديگري از سيم؛ دليل اســت زن ra طلاق دهد و بيرون كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گوشواره در خواب؛ چهاروجه است. اول: فزوني جمال. دوم: آموختن علم. سوم: جاه و بزرگي. چهارم: غم و اندوه.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  گوشواره نيز از زينت هاي خاص زنان اســت و داشتن آن در خواب براي مردان شايسته و خوب نيست. پــس تعبيري ke براي گوشواره نوشته مي شــود خاص زنان است.اگر زني در خواب بيند گوشواره اي دارد ke be گوشش برازنده مي نمايد و خودش نيز از آن خوشش مي آيد خوب اســت چرا ke خواب او مي گويد در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد يافت. اگــر زني در خواب بيند ke گوشواره لنگه be لنگه be گوشش آويخته مرتکب عمل خلافي مي شــود ke او ra سرزنش و شماتت مي کنند. اگــر مردي بيند ke همسرش گوشواره لنگه be لنگه be گوش دارد از جانب زن خود نافرماني مي بيند و او ra طلاق مي دهد. اگــر مردي در خواب بيند گوشواره طلا براي همسر خويش خريده و be خانه آورده تا be او هديه کــنــد از همان زن صاحب دختر مي شود. اگــر در خواب بيند گوشواره گران بهائي براي همسرش خريده ke طلا نيست امــا گران بهاست صاحب پسر مي شود. زيرا گوشواره be اين ترتيب فرزند اســت ke آويزه گوش والدين مي شــود و طلائي آن دختر است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن گوشواره در خواب ؛ نشانة آن اســت كه خبرهايي مطلوب در انتظار شماست و شغلي خوب بدست خواهيد آورد .

  2ـ ديدن گوشوارة شكسته در خواب ؛ نشانة بيان حرفهاي پوچ و بيهوده بر عليه شماست .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE