تعبیر خواب گوشت

 

 • تعبیر خواب گوشت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گوشت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گوشت

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام اســت يا كباب. اگــر بيند گوشت گوسفند پخته مي خورد؛ دليل كه be قدر آن مال يابد be زحمت. اگــر بيند كبابي از گوشت گاو مي خورد يااز اسب؛ دليل منفعت اســت از پادشاه. ديدن گوشت ها be خواب هــر چند كه پخته تر بيند؛ دليل اســت كه مال آسان تر بدست آيد و آن چــه خام خوردند؛ دليل بر مالي اســت كه be زحمت بدست آيد. و خريدن و فروختن گوشت درخواب؛ بد بود.

  حضرت دانيال گويد :

  اگر بيند گوشت از تن خود مي خورد؛ دليل مال است.

  جابر مغربي گويد :

  ديدن گوشت فربه؛ بهتر از گوشت لاغر است. اگــر بيند كه گوشت بخريد و be خانه برد؛ دليل هلاك است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه گوشت اسب مي خورد؛ دليل كه از پادشاه منفعت يابد. اگــر بيند كه گوشت اشتر ميخورد؛ دليل كه مال يتيمي خورد be رنجوري. اگــر بيند كه گوشت پرستو مي خورد؛ دليل بر مال اندك است. اگــر بيند كه گوشت بز مي خورد؛ دليل بر بيماري اســت و مصيبت. اگــر بيند كه گوشت بط مي خورد؛ دليل مال است. اگــر بيند كه گوشت پلنگ مي خورد؛ دليل كه درحرب نام آور شود. اگــر ديد كه گوشت گنجشك مي خورد؛ دليل كه مال فرزند خورد. اگــر بيند كه گوشت تذرو مي خورد؛ رنجور شود. اگــر بيند كه گوشت بوزينه مي خورد؛ همين است. اگــر ديد كه گوشت فيل مي خورد؛ دليل كه از قِبَل پادشاه مال يابد. اگــر بيند كه گوشت چكاوك ميخورد؛ دليل اســت كه مالِ دزديده خورد. اگــر بيند كه گوشت چكاوك مي خورد؛ دليل كه مال بسيار يابد. اگــر بيند كه گوشت خرگوش مي خورد؛ دليل كه از زنان ميراث يابد. اگــر ديد كه گوشت خرچنگ مي خورد دليل كه از زنان مال حاصل كند. اگــر بيند كه گوشت دراج مي خورد؛ دليل كه مال زني بستاند. اگــر بيند كه گوشت راسو مي خورد؛ دليل اســت مال دزديده خورد. اگــر گوشت روباه مي خورد؛ دليل بيماري و ترس است. اگــر بيند كه گوشت زاغ مي خورد؛ دليل كه مالِ مردي فاسق خورد. اگــر گوشت سنگخواره مي خورد؛ دليل اســت مال ابهلي خورد. اگــر بيند كه گوشت سوسمار مي خورد؛ دليل كه زحمت يابد. اگــر گوشت سار مي خورد؛ دليل كه از مسافري راحت يابد. اگــر بيندكه گوشت سگ مي خورد؛ دليل كه بردشمن ظفريابد. اگــر ديد گوشت سيمرغ مي خورد؛ دليل كه از بزرگي راحت يابد. اگــر بيند كه گوشت شاهن مي خورد؛ دليل اســت از ستمكاري راحت يابد. اگــر بيند كه گوشت شاهين مي خورد؛ دليل اســت از ستمكاري راحت يابد. اگــر بيند گوشت بره مي خورد؛ دليل كه ba گمراهي پيوندد. اگــر ديد گوشت شير ميخورد؛ دليل اســت از سلطاني منفعت يابد. اگــر بيند گوشت طاووس مي خورد؛ دليل كه مال تمام يابد. اگــر بيند گوشت طوطي مي خورد؛ دليل اســت علم آموزد امــا او ra سود ندارد. اگــر بيند گوشت قمري ميخورد؛ دليل كه از زني خوبروي راحت بيند. اگــر گوشت گاو يا گاوميش مي خورد؛ دليل منفعت است. اگــر گوشت گاو كوهي ميخورد؛ دليل اســت مال زن يا كنيزك بستاند و گوشت كبوتر همين دليل است. اگــر گوشت گربه مي خورد؛ دليل اســت از سفر دور مال حاصل كند. اگــر بيند گوشت لاك پشت مي خورد؛ دليل كه از عالمي علم آموزد. اگــر گوشت كفتار ميخورد؛ دليل كه پيرزني be او جادو كند. اگــر بيند گوشت كلاغ مي خورد؛ دليل اســت از مال مردي بياباني خورد. اگــر گوشت خرگوش ميخورد نعمتي بسيار حاصل كند. اگــر بيند گوشت ماهي مي خورد دليل كه مال فراوان بدست آورد. اگــر بيند گوشت ماكيان مي خورد؛ دليل اســت مال كنيزك و خادم خورد. اگــر بيند گوشت مرغ آبي مي خورد؛ دليل كه بزرگي و ولايت يابد. اگــر گوشت نهنگ مي خورد؛ دليل كه بلائي be وي رسد. اگــر بيند گوشت هدهد مي خورد؛ دليل كه مال زيرك خورد. اگــر گوشت هماي مي خورد؛ دليل كه از پادشاه راحت يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  خوردن گوشت جانوران درخواب بر چهار وجه است.

  اول: مال.

  دوم: ميراث.

  سوم: توانگري.

  چهارم: مصيبت ديدن.

  گوشت هــر جانوري كه حلال بود؛ دليل بر مال حلال اســت و آن چــه گوشت آن حرام بود. مال حرام است.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن و خوردن گوشت حيوانات حلال خوب اســت و ديدن و خوردن گوشت حيوانات مکروه و حرام بد. البته ميزان خوبي و بدي و اندازه قبح و شئامت و ميمنت و تبرک گوشت بستگي be نوع حيوان دارد. خريد و فروش گوشت در خواب خوب نيست بخصوص اگــر در خواب ببينيد ke از قصاب گوشت خريده ايد و be خانه خويش مي بريد. خريدن و فروختن گوشت نيز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبير شده و چــه حيوان حلال گوشت باشد و چــه مکروه يا حرام. اگــر در خواب ببينيد گوشت پخته داريد يا مشغول خوردن آن هستيد آن چــه مي خوريد و داريد غذا be حساب مي آيد و تعبير اغذيه ra دارد و خوب اســت زيرا نعمت و برکت خداوندي اســت ولي گوشت خام مالي اســت ke be زحمت تحصيل مي شــود و ba رنج و مشقت be دست مي آيد و خوردن و دندان زدن گوشت خام نيز بد اســت و تعدي و تجاوز و ستمگري است. خوردن و ديدن گوشت گوسفند غنيمت و نعمت است. چنان چــه در خواب ببينيد گوشت شتر داريد يا گوشت شتر ra مي خواهيد بخوريد ميراثي be شما مي رسد ke انتظارش ra نداريد.گوشت گاو نعمت و فراخي معيشت است. گوشت خرگوش ra نيز ميراث از يک زن تعبير کرده اند. اگــر در خواب ببينيد ke گوشت بز لاغري ra مي خوريد يا داريد و نمي خوريد مال فقير و يتيمي ra be دنائت و پستي be چنگ مي آوريد و بهره مي بريد. اگــر در خواب ببينيد گوشتي ke داريد مي خوريد خروس اســت از مردي شجاع و نام آور متمتع مي شويد و از او نعمت مي يابيد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن گوشت خام کمي انديشه باشد

  ديدن گوشت پخته خوب است

  ديدن گوشت فربه مال و ميراث بود

  ديدن گوشت لاغر غم و اندوه باشد

  ديدن خوردن گوشت عزت ودولت باشد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر زني گوشت خام در خواب ببيند ؛ علامت آن اســت كه براي رسيدن be اهداف خود ba دلسردي روبرو خواهد شــد .

  اما اگــر در خواب گوشت پخته ببيند ؛ علامت آن اســت كه ديگران be آنچه او دوست مي دارد ؛ دست خواهند يافت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE