تعبیر خواب گوسفند

 

 • تعبیر خواب گوسفند
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب گوسفند » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گوسفند

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن گوسفند درخواب؛ دليل غنيمت است. اگــر بيند كه گوسفند مي چرانيد؛ دليل كه بر قومي مهتري يابد. اگــر ديد كه گوسفند بسيار داشت و دانست كه ملك اوست؛ دليل اســت كه نعمت بسيار حاصل كند. اگــر بيند كه گوشت گوسفند پخته مي خورد؛ دليل كه be قدر آن غنيمت يابد. اگــر بيند كه گوسفند بكشت؛ دليل كه بر دشمن ظفر يابد و مال او ra بخورد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر در خواب بيند كه بز و ميشي داشت؛ دليل كه از بزرگي مال حاصل كند. اگــر بيند كه شاخهاي بز و ميش؛ قوي بود؛ دليل كه بيننده خواب توانا شود. اگــر بيند كه بز و ميش بسيار داشت و دانست كه ملك اوست؛ دليل اســت be قدر آن منفعت يابد و نيز گويند be عدد هــر ميشي؛ بزرگي يابد.

  جابر مغربي گويد :

  ديدن ميش در خواب؛ دليل بر زني بزرگ است. اگــر بيند كه ماده ميشي داشت؛ دليل كه زني بزرگ زاده بخواهد. اگــر بيند كه گوسفند ba او سخن گفت؛ دليل ا ست روزي بر وي فراخ شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گوسفند درخواب بر پنج وجه است.

  اول: مهتري وسروري.

  دوم: زني بزرگ ومهم.

  سوم : مال.

  چهارم:فرمان روايي.

  پنجم: جاه ومقام و منفعت يافتن.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  گوسفند نيز از حيوانات حلال گوشت اســت و ديدنش در خواب مبارک اســت و نيکو. تعبير قوچ و گوسفند ra در جاي خود نوشته ام ke چــون ديدنش ريشه مذهبي و عقيدتي دارد داراي تعبير خاصي اســت امــا گوسفند ماده و شيرده در خواب غنيمت اســت و روزي. اگــر در خواب ببينيد گوسفند فربه اي داريد روزي شما فراخ مي شــود و نعمت و برکت خواهيد يافت. اگــر گسي گوسفندي be شما بدهد او شما ra متنعم مي کــنــد و چـنـانـچه گوسفندي لاغر باشد نشان عسرت اســت و تنگدستي.اگر گوسفند فربه اي داشته باشيد در خواب ببينيد آن ra مي فروشيد کفران نعمت مي کنيد و نشان آن اســت ke be همين علت نعمت و روزي شما تنگ و گرفته مي شــود ولي اگــر گوسفند چاقي ra در خواب بخريد بسيار نيکو اســت و خبر از اين اســت ke روزي مي يابيد و نعمت بر شما زياد مي شود. برخي نوشته اند گوسفند ماده نعمتي اســت ke از سوي يک زن be بيننده خواب مي رسد. اگــر در خواب ببينيد گله هست و شما چوپان آن گله هستيد be رياست و بزرگي مي رسيد و عده اي be فرمان شما در خواهند آمد ke البته اين بستگي be شغل و حرفه شما دارد. جواني در خواب ديد ke چوپان شده و گله اي گوسفند ra در صحرا مي چراند. معبر be او گفت(بر قومي مهتري خواهي يافت ... سالي چند گذشت. جوان ke تصادفا آن معبر ra ديد be او گــفــت (به خاطر داري؟ تو يک روز be من گفتي بر قومي مهتري خواهم يافت نه فــقــط مهمتر يک قوم نشده ام بـلـکـه پدرم ra ke نان آور خانه بود از دست دادم ) معبر پرسيد (الان چــه مي کني ؟) گــفــت ( دکان پدرم ra اداره مي کنم و ba درآمد همان دکان هم زن و فرزند خودم ra هم نان مي دهم و هم مادر و چهار خواهر و برادرم ra نگه داري مي کنم )معبر گــفــت ( پــس من خلاف نگفتم چرا ke الان مهتر قومي هستي ke آن ها چــون گوسفندان در پناه تو هستند و چـنـانـچه آن ها ra be حال خود واگذاري be وسيله گرگان دريده خواهند شــد )به هــر حال ديدن گوسفند در خواب نيکو اســت و گوشت گوسفند نيز نعمت اســت امــا پخته آن بهتر از خام آن است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  گله ؛ رمه : بوسيله صرفه جوييهايتان be خوشبختي خواهيد رسيد

  در چراگاه : يک برد در بازي لاتاري

  چاق : يک اتفاق خوش

  لاغر : لحظات مشکلي خواهيد داشت

  گله داري کردن : يک شادي در انتظارتان است

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن گوسفند روزي حلال باشد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ چيدن پشم گوسفندان در خواب ؛ علامت آن اســت كه از كارهاي خود سود فراواني be دست خواهيد آورد .

  2ـ ديدن گلة گوسفند در خواب ؛ نشانة آن اســت كه مزرعه داران be شادماني و سود فراواني دست خواهند يافت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد گوسفندان گله اي مريض و لاغر شده اند ؛ نشانة آن اســت كه be خاطر عملي شدن نقشه هايتان نوميد خواهيد شــد .

  4ـ خوردن گوشت گوسفند در خواب ؛ نشانة آن اســت كه افراد بدخلق احساسات شما ra ناديده خواهند گرفت و be شما اهانت خواهند كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE