تعبیر خواب گوساله

 

 • تعبیر خواب گوساله
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گوساله » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گوساله

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند گوساله نر داشت؛ دليل كه او پسري آيد. اگــر ماده بيند دختر بود.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه گوساله در خانه او آمد و شــد مي كرد؛ دليل غم است. اگــر بيند كه گوساله او بمرد؛ دليل اســت فرزندش بميرد. اگــر بيند كه گوساله سفيد داشت؛ دليل كه فرزند او پارسا و خوبروي بود. اگــر گوساله سياه بيند؛ دليل كه فرزند او توانگر و مستور بود. اگــر گوساله ابلق ديد؛ دليل كه هــمــه خير در آن فرزند بود. اگــر درخواب گوساله اي فربه و قوي بيند؛ دليل كه فرزند او تندرست و نيكوحال بود. اگــر ديد كه گوساله ضعيف است؛ تاويلش be خلاف اين است.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن حيوانات حلال گوشت و دام هاي مفيد در خواب خوب اســت و تقريبا هيچ زاويه بدي ندارد. گوساله نيز تابع اين حکم کلي اســت و نعمت و خير و برکت تعبير مي شود. اگــر در خواب ببينيد ke گوساله اي داريد و اين گوساله مطيع و رام اســت و همراه شما مي آيدخداوند فرزندي be شما عطا مي فرمايد. اگــر بيننده خواب ازدواج نکرده باشد آن گوساله نشانه جفت يا کام است. تعبير براي دختران و پسران يکسان اســت ذبح گوساله در خواب چندان خوب نيست زيرا گوساله مي تواند گاوي منبع خير و برکت و نعمت بشود. کشتن گوساله در خواب be از بين بردن يک اميد و شانس تعبير مي شود. اگــر بيننده خواب بيند ke گوساله اش مرده اميدش ra از اســت مي دهد و يکي از درهاي خوشبختي be رويش بسته مي شود. نوشته اند ke گوساله نر نشان آوردن پسر اســت و گوساله ماده خبر از آوردن دختر. اين هم براي زن و مرد ازدواج کرده يکسان است. بسياري از روستائيان هستند ke ba داشتن يک گوساله صاحب چندين راس دام شده اند. يک گوساله ماده be زودي گاوي شيرده مي شود. و خود گوساله اي مي آورد. بعد از چند سال be طور مضاعف تکثير مي گردند و طي ده سال مــمــکن اســت پانزده راس بشوند ke خود ثروت بزرگي است. اين اســت ke گوساله ra در خواب منبع اميد مي دانند و مثل گاو تنها خير و برکت و نعمت نيست. داشتن گوساله هاي زياد ra be داشتن خانواده تشبيه کرده اند و چـنـانـچه ببينيد چندين راس گوساله نر و ماده داريد صاحب فرزنداني مي شويد ke هــر يک مي توانند منشا خير و خوبي باشند.

   

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن گاو و گوساله خير بود

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE