تعبیر خواب گور خر

 

 • تعبیر خواب گور خر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گور خر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گور خر

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند گورخري be وي فرا رسيده؛ دليل كه غنيمتي be وي رسد. اگــر بيند بر گورخر نشسته بود و آن مطيع او بود؛ دليل كه عاصي و گناهكار بود و مفارقثت از اهل اسلام جويد. اگــر بيند گورخر ba وي جنگ و نبرد مي كرد يا سر از وي كشيده مي داشت؛ دليل بر سختي كارو غم و رنج اســت كه بدو رسد. اگــر گورخر ra be شكار بگرفت؛ دليل كه خير و نعمت بدو رسد. اگــر بيند دو گورخر ba وي جنگ مي كردند؛ دليل كه از بهر وي دو مرد فاسق ba يكديگر جنگ كنند. اگــر ديد گورخر ra be خانه آورد؛ دليل كه فاسقي ra be خانه آورد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن گورخر be خواب؛ مردي جاهل و احمق است؛ چنانكه او ra خرد و علم و فرهنگ نباشد. اگــر بيند گوشت گورخر مي خورد؛ دليل كه مال بسيار يابد. اگــر بيند بر گورخري نابينا نشسته بود؛ دليل كه مال بي اندازه يابد. اگــر بيند وي گورخر شد؛ ليل كه روزي ب روي فراخ شود؛ لكن دين او ra زيان باشد.

   

  جابر مغربي گويد :

  ديدن پوست و گوشت گورخر be خواب؛ مال و غنيمت است. و بعضي ازمعبران گويند جاه و عزت است. اگــر بيند سرگورخر يافت؛ دليل كه هزار درم بيابد؛ يا ba مهتري بزرگ او ra صحبت افتد و از او خير و منفعت يابد. اگــر بيند سرگورخر مي خورد؛ دليل كه عبادت بسيار كند و دين ورزد. اگــر بيند گورخران از پيش او مي گريختند؛ دليل كه از مسلمانان مفارقت جويد و be راه فساد آيد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ببينيد گورخري داريد ba مرد و زني آشنا و طرف معامله و گفتگو مي شويد ke از راهي بسيار دور آمده ؛ يعني از سرزميني ke درباره آن اطلاع مختصري داريم. اگــر در خواب ببينيد سوار گور خر شده ايد be سفري دور مي رويد. اگــر ديديد گور خري رام شما اســت و همراهتان مي آيد از شخصي ke گفته شــد سود مي بريد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن گورخر در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be كارهاي متنوع علاقمند خواهيد شــد .

  2ـ ديدن گورخر وحشي در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be راهي پا خواهيد گذاشت كه هنگام پايان آن چندان خرسند نخواهيد بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE