تعبیر خواب گور خر

تعبیر خواب گور خر

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب گور خر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گور خر » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گور خر

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند گورخري بــه وي فرا رسيده؛ دليل كه غنيمتي بــه وي رسد. اگــر بيند بر گورخر نشسته بود و آن مطيع او بود؛ دليل كه عاصي و گناهكار بود و مفارقثت از اهل اسلام جويد. اگــر بيند گورخر بــا وي جنگ و نبرد مي كرد يا سر از وي كشيده مي داشت؛ دليل بر سختي كارو غم و رنج اســت كه بدو رسد. اگــر گورخر را بــه شكار بگرفت؛ دليل كه خير و نعمت بدو رسد. اگــر بيند دو گورخر بــا وي جنگ مي كردند؛ دليل كه از بهر وي دو مرد فاسق بــا يكديگر جنگ كنند. اگــر ديد گورخر را بــه خانه آورد؛ دليل كه فاسقي را بــه خانه آورد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن گورخر بــه خواب؛ مردي جاهل و احمق است؛ چنانكه او را خرد و علم و فرهنگ نباشد. اگــر بيند گوشت گورخر مي خورد؛ دليل كه مال بسيار يابد. اگــر بيند بر گورخري نابينا نشسته بود؛ دليل كه مال بي اندازه يابد. اگــر بيند وي گورخر شد؛ ليل كه روزي ب روي فراخ شود؛ لكن دين او را زيان باشد.

   

  جابر مغربي گويد :

  ديدن پوست و گوشت گورخر بــه خواب؛ مال و غنيمت است. و بعضي ازمعبران گويند جاه و عزت است. اگــر بيند سرگورخر يافت؛ دليل كه هزار درم بيابد؛ يا بــا مهتري بزرگ او را صحبت افتد و از او خير و منفعت يابد. اگــر بيند سرگورخر مي خورد؛ دليل كه عبادت بسيار كند و دين ورزد. اگــر بيند گورخران از پيش او مي گريختند؛ دليل كه از مسلمانان مفارقت جويد و بــه راه فساد آيد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ببينيد گورخري داريد بــا مرد و زني آشنا و طرف معامله و گفتگو مي شويد کــه از راهي بسيار دور آمده ؛ يعني از سرزميني کــه درباره آن اطلاع مختصري داريم. اگــر در خواب ببينيد سوار گور خر شده ايد بــه سفري دور مي رويد. اگــر ديديد گور خري رام شما اســت و همراهتان مي آيد از شخصي کــه گفته شــد سود مي بريد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن گورخر در خواب ؛ نشانة آن اســت كه بــه كارهاي متنوع علاقمند خواهيد شــد .

  2ـ ديدن گورخر وحشي در خواب ؛ نشانة آن اســت كه بــه راهي پا خواهيد گذاشت كه هنگام پايان آن چندان خرسند نخواهيد بود .

   

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب گور خر”

  دیدگاه ها بسته شده اند.