تعبیر خواب گنگ

 

 • تعبیر خواب گنگ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گنگ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گنگ

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب بيند گنگ شده ؛ دليل بر نقصان دين بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گنگ شدن در خواب بر چند وجه است. اول: درويشي. دوم: بدحالي. سوم: غم. چهارم: نقصان عيش. پنجم: مصيبت. ششم: نقصان دين. اگــر گنگي بيند گويا شد؛ دليل كه كارها بر وي گشاده شود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE