تعبیر خواب گندم

 

 • تعبیر خواب گندم
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب گندم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گندم

   

  محمدبن سيرين گويد :

  كه ديدن گندم, دليل بر روزي حلال اســت كه be رنج be دست آيد. اگرديد گندم پخته مي خورد؛ دليل كه غمگين شود. اگــر ديد شكم او تا دهان پر از گندم خشك است؛ دليل هلاك او بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند خوشه هاي گندم مي خورد؛ دليل قحط است. اگــر بيند گندم كاشت؛ دليل كه گندم در ان ديار ارزان شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گندم در خواب بر سه وجه است.

  اول: معزول شدن.

  دوم: تصرف کردن.

  سوم: غربتي (بي زن و مجرد بودن).

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن گندم در خواب بسيار خوب است. چــه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببينيد و چــه مزرعه اي ke در آن گندم کاشته ba شند. گندم خير و برکت و معيشت است. اگــر در خواب ببينيد مشتي يا مقداري گندم در جيب داريد جيب و کيسه شما برکت مي يا بد و پر پول مي شــود ولي اين گوياي پولي اســت ke be دست مي آوريد و هزينه مي کنيد نه پولي ke ba آن بتوانيد پــس انداز کنيد و پول دار شويد. اگــر در خواب ببينيد کيسه اي گندم داريد پول زيادي be دست مي آوريد و اگــر ببينيد انباري گندم داريد و آن انبار و آن انبوه گندم be شما تعلق دارد ثروتمند مي شويد. اگــر مزرعه اي گندم داشته باشيد کاري مي کنيد ke خيرو برکت دارد و هم خودتان بهره مند مي شويد و هم ديگران. اگــر در خواب ببينيد نان گندم مي خوريد گرفتار تنگي معاش مي شويد و چـنـانـچه ببينيد سنبله گندم ra مي جويد و مي خوريد و تف مي کنيد گرفتار فقر و تنگدستي خواهيد شــد و از نظر تامين معاش be شدت در مضيقه مي افتيد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  گندم : کاميابي

  کشت گندم : سود زياد

  درو کردن : شما يک کار خواهيد يافت

  برداشت کردن : شما يک مشکل پيچيده ra حل خواهيد کرد

  خوشه : برد ؛ سود

  دانه : خوشبختي

  جمع آوري : سلامتي

  آفت زده : کار پر رنج و زحمت

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  گندم روزي حلال بود بعضي گويند اندک غم بود

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن مزارع وسيع در خواب ؛ علامت آن اســت كه سودي كلان از تجارت و كارهاي خود be دست خواهيد آورد .

  2ـ ديدن گندمهاي رسيده و آمادة برداشت در خواب ؛ علامت آن اســت كه be ثروتي حتمي دست مي يابيد و ba عشق زندگي خود ra ادامه مي دهيد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد دانه هاي درشت گندم ra در خرمن كوب مي ريزيد ؛ علامت آن اســت كه درِ سعادت be روي شما گشوده خواهد شــد .

  4ـ ديدن كيسه هاي گندم در خواب ؛ علامت آن اســت كه be زودي be اوج پيروزي و موفقيت خواهيد رسيد .

  5ـ اگــر خواب ببينيد ؛ گندمها ؛ در انبار خيس شده اند ؛ علامت آن اســت كه منافع شما be دست دشمنان تباه مي گردد .

  6ـ خوردن جوانة گندم در خواب ؛ علامت آن اســت كه براي رسيدن be حق خود be سختي تلاش مي كنيد و سرانجام آن ra be دست مي آوريد .

  7ـ اگــر خواب ببينيد هنگام بالا رفتن از تپه اي پوشيده از گندم ؛ ساقه ها ra مي گيرد و خود ra بالا مي كشيد ؛ علامت آن اســت كه از سعادتي بزرگ بهره مند مي شويد ؛ و be مقامي ويژه دست مي يابيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE