تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب گنجشک
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گنجشک » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گنجشک

   

  حضرت دانيال گويد :

  گنجشك در خواب مردي باقدر وجاه است. اگــر صاحب خواب مستوره است. اگــر مستوره نبود و بيند كه آن بــه دام يا حيلتي بگرفت؛ دليل كه بــا مردم بيقدر مكر و حيلتي سازد و آنان راقهر كند. اگــر بيند گنجشك ماده بگرفت؛ دليل كه زني بــا قدر بر وي ظفر يابد. اگــر بيند از گوشت وي بخورد؛ دليل كه مال آن زن بدان قدر كه گوشت وي خورده بود بدو رسد. اگــر بيند گنجشك از آشيانه بيرون آورد؛ دليل كه بدو رنج و ملامت رسد.

   

  ابراهيم كرماني و محمدبن سيرين گويند :

  اگر بيند بچگان گنجشك را شكار مي كرد و گردن ايشان را فرو مي شكست و در انبان مي نهاد؛ دليل كه معلميِ كودكان كند و اندام ايشان را بــه چوب خورد كند. اگــر بيند گنجشكي سرخ را صيد كرد؛ دليل اســت زني خوبروي خواهد يا كنيزكي بــا جمال بخرد. اگــر بيند گنجشكي زرد يافت؛ دليل كه زني بيمار گونه خواهد و معبران گويند: گنجشك يافتن درخواب؛ فرزند اســت يا غلام. اگــر بيند گنجشكي كور داشت؛ دليل كه بــا مردي هوادارِ بدفعل دوستي نمايد و گفته اند كه يافتن گنجشك در خواب؛ دليل كه اگــر درويش درم بيابد؛ اگــر توانگر بود؛ شش هزار درم بيابدو خانه گنجشك در خواب؛ دليل بر خير و خرمي و ايمني بود. اگــر بيند بچگان گنجشگ را از خانه بيرون آورد؛ دليل كه او را فرزندان باشند از حلال و حرام. اگــر بــه خواب ديد كه گنجشك آواز او را مي شيند؛ دليل كه سخنهائي شنود كه او را از آن شگفت آيد و معبران گويند كه آواز گنجشكان در خواب تسبيح كردن بود. اگــر بيند گنجشكان بسيار او حاصل شدند؛ دليل كه بر قومي سروري كند و مال بسيار يابد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  گنجشك درخواب؛ چــون يكي بيند فرزند بود. اگــر بيند گنجشكان بسيار بانگ مي داشتند؛ دليل كه او را فرزندي آيد. اگــر بيند گنجشك بسيار بدو بخشيدند؛ دليل كه بــه قدر آن مال يابد. اگــر بيند گنجشك را بكشت يا در دست او بمرد؛ دليل كه زياني بدو رسد و فرزندش بميرد. اگــر ديد خانه گنجشك را فرا گرفت؛ دليل كه او را فرزندي آيد درشت و بزرگ اندام. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گنجشكان در خواب بر نه وجه است. اول: پادشاه. دوم: والي. سوم: مردي بزرگ قدر. چهارم: غلام خوبروي. پنجم: قاضي. ششم: بازرگان. هفتم: مرد راهزن. هشتم: مرد بــا خصومت. نهم: مردي كه بــه جماع كردن مولّع بود. حكايت: ابوخلده حكايت كرد: پيش محمدبن سيرين بودم كه مردي بيامدو گفت: بــه خواب ديدم كه در آستين گنجشكان داشتم و يكي يكي را بيرون مي آوردم و مي كشتم و شهادت مي گفتم و آن را در چاه مي انداختم؛ تاويلش چگونه بود؟ محمدبن سيرين گفت: خانه كجا داري؟ گفت: فلان محله و فلان كوچه. محمدبن سيرين گفت: يك ساعت بنشين تــا بازآيم. پــس برخاست و نزد پادشاه رفت و او را آگاه كرد كه حال خبيثي اســت و درميان مردم است. مردمان پادشاه را بــه خانه او درآمدند و در آنجا جستجو كردند؛ ديدند كه قريب بــه پنجاه مرد را كشته و در آنجا انداخته؛ بدانستند كه آن مرد ايشان را مي كشته و در چاه مي انداخته. پادشاه وقت بفرمود تــا او را كشتند و مردم از تعبير اين بــه شگفت ماندند. تعبير گنجشك درخواب بــه كودك خورد بود و تاويلش از نيك و بد آن بر كودك بود.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  گنجشک ظاهرا بي آزار اســت ولي براي مزارع و سر درختي ها و ميوه ها زيان رسان اســت کــه روستائيان بيشتر بــا آن آشنا هستند. در خواب گنجشک مردي اســت پر هيا هو امــا فاقد اصالت و ريشه و مالي اســت کــه دير نمي پايد و زود از چنگ دارنده آن مي رود. برخي از معبران گنجشک ماده را بــه زن تعبير کرده اند کــه اگــر پرهاي رنگين داشته باشد خوب روي اســت و چـنـانـچه مثل قناري زرد باشد بيمار گونه است. بــه طور سمبليک هوس هاي زود گذر در خواب بــه صورت گنجشک خود را نشان مي دهند و اين چيزي نيست کــه بتوان بــه آن خوشدل بود و دل بست چرا کــه چــون گنجشک زود مي پرد و مي رود و فــقــط بانگ و صدايش را از خانه همسايه مي شنويم. چـنـانـچه ببينيد کــه گنجشکي در قفس داريد بــا مردي مدعي قدرت برخورد مي کنيد کــه بر او مسلط مي شويد و پيروزي حاصل مي نمائيد. اگــر گنجشکان بسياري را بر درخت ديديد کــه صدا مي کــردنــد و جيک جيک مي نمودند کساني پشت سر شما بد مي گويند و عيب جوئي مي نمايند و چـنـانـچه درخت خانه خودتان بود اهل خانه عيبي در شما سراغ دارند کــه نمي خواهند بگويند يا نمي توانند فاش کنند.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  گنجشک : دعوا و تشنج

  شليک کردن بــه سوي گنجشک : انــجـام عملي بيهوده

  گرفتن آن : ملاقات غير منتظره

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن گنجشک و مرغان کوچک خوش دلي است

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن گنجشك در خواب ؛ نشانة آن اســت كه زندگي شما لبريز از عشق و آسايش خواهد شــد ؛ بــا علاقه و محبت بــه داستانهاي غم انگيز ديگران گوش مي سپارد و بــا بخشندگي بــه ديگران ؛ محبوبيتي بــه دست مي آوريد .

  2ـ ديدن گنجشكي زخمي در خواب ؛ نشانة اضطراب و پريشان خاطر شدن اســت .

   

  برچسب‌ها, , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب گنجشک”

  دیدگاه ها بسته شده اند.