تعبیر خواب گنجشک

 

 • تعبیر خواب گنجشک
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گنجشک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گنجشک

   

  حضرت دانيال گويد :

  گنجشك در خواب مردي باقدر وجاه است. اگــر صاحب خواب مستوره است. اگــر مستوره نبود و بيند كه آن be دام يا حيلتي بگرفت؛ دليل كه ba مردم بيقدر مكر و حيلتي سازد و آنان راقهر كند. اگــر بيند گنجشك ماده بگرفت؛ دليل كه زني ba قدر بر وي ظفر يابد. اگــر بيند از گوشت وي بخورد؛ دليل كه مال آن زن بدان قدر كه گوشت وي خورده بود بدو رسد. اگــر بيند گنجشك از آشيانه بيرون آورد؛ دليل كه بدو رنج و ملامت رسد.

   

  ابراهيم كرماني و محمدبن سيرين گويند :

  اگر بيند بچگان گنجشك ra شكار مي كرد و گردن ايشان ra فرو مي شكست و در انبان مي نهاد؛ دليل كه معلميِ كودكان كند و اندام ايشان ra be چوب خورد كند. اگــر بيند گنجشكي سرخ ra صيد كرد؛ دليل اســت زني خوبروي خواهد يا كنيزكي ba جمال بخرد. اگــر بيند گنجشكي زرد يافت؛ دليل كه زني بيمار گونه خواهد و معبران گويند: گنجشك يافتن درخواب؛ فرزند اســت يا غلام. اگــر بيند گنجشكي كور داشت؛ دليل كه ba مردي هوادارِ بدفعل دوستي نمايد و گفته اند كه يافتن گنجشك در خواب؛ دليل كه اگــر درويش درم بيابد؛ اگــر توانگر بود؛ شش هزار درم بيابدو خانه گنجشك در خواب؛ دليل بر خير و خرمي و ايمني بود. اگــر بيند بچگان گنجشگ ra از خانه بيرون آورد؛ دليل كه او ra فرزندان باشند از حلال و حرام. اگــر be خواب ديد كه گنجشك آواز او ra مي شيند؛ دليل كه سخنهائي شنود كه او ra از آن شگفت آيد و معبران گويند كه آواز گنجشكان در خواب تسبيح كردن بود. اگــر بيند گنجشكان بسيار او حاصل شدند؛ دليل كه بر قومي سروري كند و مال بسيار يابد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  گنجشك درخواب؛ چــون يكي بيند فرزند بود. اگــر بيند گنجشكان بسيار بانگ مي داشتند؛ دليل كه او ra فرزندي آيد. اگــر بيند گنجشك بسيار بدو بخشيدند؛ دليل كه be قدر آن مال يابد. اگــر بيند گنجشك ra بكشت يا در دست او بمرد؛ دليل كه زياني بدو رسد و فرزندش بميرد. اگــر ديد خانه گنجشك ra فرا گرفت؛ دليل كه او ra فرزندي آيد درشت و بزرگ اندام. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گنجشكان در خواب بر نه وجه است. اول: پادشاه. دوم: والي. سوم: مردي بزرگ قدر. چهارم: غلام خوبروي. پنجم: قاضي. ششم: بازرگان. هفتم: مرد راهزن. هشتم: مرد ba خصومت. نهم: مردي كه be جماع كردن مولّع بود. حكايت: ابوخلده حكايت كرد: پيش محمدبن سيرين بودم كه مردي بيامدو گفت: be خواب ديدم كه در آستين گنجشكان داشتم و يكي يكي ra بيرون مي آوردم و مي كشتم و شهادت مي گفتم و آن ra در چاه مي انداختم؛ تاويلش چگونه بود؟ محمدبن سيرين گفت: خانه كجا داري؟ گفت: فلان محله و فلان كوچه. محمدبن سيرين گفت: يك ساعت بنشين تا بازآيم. پــس برخاست و نزد پادشاه رفت و او ra آگاه كرد كه حال خبيثي اســت و درميان مردم است. مردمان پادشاه ra be خانه او درآمدند و در آنجا جستجو كردند؛ ديدند كه قريب be پنجاه مرد ra كشته و در آنجا انداخته؛ بدانستند كه آن مرد ايشان ra مي كشته و در چاه مي انداخته. پادشاه وقت بفرمود تا او ra كشتند و مردم از تعبير اين be شگفت ماندند. تعبير گنجشك درخواب be كودك خورد بود و تاويلش از نيك و بد آن بر كودك بود.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  گنجشک ظاهرا بي آزار اســت ولي براي مزارع و سر درختي ها و ميوه ها زيان رسان اســت ke روستائيان بيشتر ba آن آشنا هستند. در خواب گنجشک مردي اســت پر هيا هو امــا فاقد اصالت و ريشه و مالي اســت ke دير نمي پايد و زود از چنگ دارنده آن مي رود. برخي از معبران گنجشک ماده ra be زن تعبير کرده اند ke اگــر پرهاي رنگين داشته باشد خوب روي اســت و چـنـانـچه مثل قناري زرد باشد بيمار گونه است. be طور سمبليک هوس هاي زود گذر در خواب be صورت گنجشک خود ra نشان مي دهند و اين چيزي نيست ke بتوان be آن خوشدل بود و دل بست چرا ke چــون گنجشک زود مي پرد و مي رود و فــقــط بانگ و صدايش ra از خانه همسايه مي شنويم. چـنـانـچه ببينيد ke گنجشکي در قفس داريد ba مردي مدعي قدرت برخورد مي کنيد ke بر او مسلط مي شويد و پيروزي حاصل مي نمائيد. اگــر گنجشکان بسياري ra بر درخت ديديد ke صدا مي کــردنــد و جيک جيک مي نمودند کساني پشت سر شما بد مي گويند و عيب جوئي مي نمايند و چـنـانـچه درخت خانه خودتان بود اهل خانه عيبي در شما سراغ دارند ke نمي خواهند بگويند يا نمي توانند فاش کنند.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  گنجشک : دعوا و تشنج

  شليک کردن be سوي گنجشک : انــجـام عملي بيهوده

  گرفتن آن : ملاقات غير منتظره

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن گنجشک و مرغان کوچک خوش دلي است

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن گنجشك در خواب ؛ نشانة آن اســت كه زندگي شما لبريز از عشق و آسايش خواهد شــد ؛ ba علاقه و محبت be داستانهاي غم انگيز ديگران گوش مي سپارد و ba بخشندگي be ديگران ؛ محبوبيتي be دست مي آوريد .

  2ـ ديدن گنجشكي زخمي در خواب ؛ نشانة اضطراب و پريشان خاطر شدن اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE