تعبیر خواب گليم

 

 • تعبیر خواب گليم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گليم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گليم

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن گليم در خواب؛ دليل بر مردي ديندار و بزرگ است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر درخواب بيند كه گليمي يافت؛ دليل اســت زني توانگر بخواهد. اگــر اين خواب ra زني بيند؛ شوهر كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر در خواب گليمي سبز بيند؛ دليل اســت بر زني مستوره؛ اگــر گليمي سرخ بيند؛ دليل كه آن زن معاشر است. اگــر گليم زرد بيند؛ دليل اســت آن زن بيمارگونه بود. اگــر سياه بيند؛ دليل كه آن زن عالمه است. اگــر گليم ضايع بيند؛ دليل اســت از زن جدا شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گليم در خواب بر پنج وجه است.

  اول: رئيس.

  دوم: مهتري (سروري).

  سوم: زني توانگر(زني ثروتمند).

  چهارم: كنيزك.

  پنجم: منفعت.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE