تعبیر خواب گلوبند

 

 • تعبیر خواب گلوبند
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گلوبند » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گلوبند

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر مردي در خواب ببيند گلو بند بسته اســت خوب نيست ... چيزهاي زنانه در خواب براي مردان نشان از بي آبروئي و هتک حرمت و نفي احترام و شخصيت مردانه اســت مثل بزک کردن؛ دامن و کرست بستن و از جمله همين گلو بند داشتن. البته فرق اســت بين گلو بند زينتي زنان و زنجير طلائي ke مردان همراه يک پلاک يا سکه منقش be اسم خدا و اوليا be گردن مي بندند. ba اين توضيح گلو بند در خواب تعهد و دين اســت اعم از دين اخلاقي يا مالي ... اگــر در خواب ببينيد ke گلوبندي بر گردن داريد خواب شما مي گويد مديون خواهيد شــد يا مديون هستيد. چـنـانـچه در خواب ببينيد گلوبندي داريد و آن ra باز مي کنيد و گردن لخت خود ra مشاهده مي نمائيد نشان آن اســت ke از زير بار دين بيرون مي آئيد و وام خود ra مي گذاريد يا تعهد خويش ra انــجـام مي دهيد ... سنگيني و کلفتي گلو بند از هــر جنسي ke باشد نشان سبکي و سنگيني دين است. اگــر گلوبند کلفت و سنگين باشد وام شما سنگين اســت و اگــر نازک باشد اندک اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE