تعبیر خواب گلابی

 

 • تعبیر خواب گلابی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گلابی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گلابی

   

  محمدبن سيرين گويد :

  خوردن امرود به وقت خود، چون سبز و شيرين بود، دليل آن كه مال حلال يابد. اگر به گونه زرد بود بيماري است. اگر بيند امرود مي خورد و زرد بود، دليل كه بيمار شود كه نه به هنگام او بود. اگر امرود به گونه سبز باشد، يا سرخ چون به طعم شيرين باشد مال است. اگر ترش و ناخوش بود اندوه است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  امرود سبز و شيرين به وقت خود ديد يافتن مراد است. اگر بيند امرود را همي خورد، دليل برمنفعت است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  خوردن امرود در خواب بر پنج وجه است.

  اول: مال حلال،

  دوم: توانگري،

  سوم: زن،

  چهارم: يافتن مراد،

  پنجم: منفعت.

  اگر بيند پادشاه امرود مي خورد، دليل كه از مردي بزرگوار ، به همانقدر كه خورده، نفع يابد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  گلابي کام دل است و چيزي است که شما آن را به شدت دوست داريد و مدتها ست به دنبالش هستيد يا فکرتان را به خود مشغول نگه داشته است. هر چيز که اگر آن را بدست آوريد خويشتن را کامروا احساس مي کنيد ممکن است در خواب شما به صورت گلابي شکل بگيرد. اگر ديديد گلابي سبز و رسيده و خوبي از درخت کنديد و خورديد يا از ظرف ميوه برداشتيد و به خوردن آن پرداختيد کام دل مي يابيد و به مراد مي رسيد. گلابي پول و مال و خواسته نيست بلکه لذت و کامروائي است مشروط بر آن که لکه دار و لهيده و زرد نباشد. در خواب گلابي زرد خوب نيست چون از بيماري و رنجوري خبر مي دهد ولي اساس تعبير درباه اش فرق نمي کند. گلابي زرد نيز کامروائي است اما بيماري را نيز همراه دارد. اگر گلابي که مي خوريد لکه دار باشد عيش شما منقص مي گردد و نقصاني در کامروائي شما پديد مي آيد. اگر فهميده باشيد در جريان امر زيان مي کنيد و دچار خسران مي شويد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن امرود بلهو مشغول شود

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ خوردن گلابي در خواب ، نشانة كسب توفيقي اندك در زندگي و تحليل رفتن سلامت است .

  2ـ اگر خواب ببينيد از گلابي طلايي رنگي كه از شاخة درخت آويخته است تعريف مي كنيد ، علامت آن است كه شانس و اقبالتان در زندگي از قبل اميدواركننده تر خواهيد شد .

  3ـ چيدن گلابي در خواب ، علامت آن است كه بعد از نوميدي اتفاقات دلپذيري برايتان رخ خواهد داد .

  4ـ اگر خواب ببينيد از گلابي كمپوت درست مي كنيد ، نشانة آن است كه از نظر فكري تغيير خواهيد يافت .

  5ـ پختن گلابي در خواب ، نشانة داشتن روابط عاشقانه كم دوام است .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE