تعبیر خواب گلابی

 

 • تعبیر خواب گلابی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گلابی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گلابی

   

  محمدبن سيرين گويد :

  خوردن امرود be وقت خود؛ چــون سبز و شيرين بود؛ دليل آن كه مال حلال يابد. اگــر be گونه زرد بود بيماري است. اگــر بيند امرود مي خورد و زرد بود؛ دليل كه بيمار شــود كه نه be هنگام او بود. اگــر امرود be گونه سبز باشد؛ يا سرخ چــون be طعم شيرين باشد مال است. اگــر ترش و ناخوش بود اندوه است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  امرود سبز و شيرين be وقت خود ديد يافتن مراد است. اگــر بيند امرود ra همي خورد؛ دليل برمنفعت است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  خوردن امرود در خواب بر پنج وجه است.

  اول: مال حلال؛

  دوم: توانگري؛

  سوم: زن؛

  چهارم: يافتن مراد؛

  پنجم: منفعت.

  اگر بيند پادشاه امرود مي خورد؛ دليل كه از مردي بزرگوار ؛ be همانقدر كه خورده؛ نفع يابد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  گلابي کام دل اســت و چيزي اســت ke شما آن ra be شدت دوست داريد و مدتها ست be دنبالش هستيد يا فکرتان ra be خود مشغول نگه داشته است. هــر چيز ke اگــر آن ra بدست آوريد خويشتن ra کامروا احساس مي کنيد مــمــکن اســت در خواب شما be صورت گلابي شکل بگيرد. اگــر ديديد گلابي سبز و رسيده و خوبي از درخت کنديد و خورديد يا از ظرف ميوه برداشتيد و be خوردن آن پرداختيد کام دل مي يابيد و be مراد مي رسيد. گلابي پول و مال و خواسته نيست بـلـکـه لذت و کامروائي اســت مشروط بر آن ke لکه دار و لهيده و زرد نباشد. در خواب گلابي زرد خوب نيست چــون از بيماري و رنجوري خبر مي دهد ولي اساس تعبير درباه اش فرق نمي کند. گلابي زرد نيز کامروائي اســت امــا بيماري ra نيز همراه دارد. اگــر گلابي ke مي خوريد لکه دار باشد عيش شما منقص مي گردد و نقصاني در کامروائي شما پديد مي آيد. اگــر فهميده باشيد در جريان امر زيان مي کنيد و دچار خسران مي شويد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن امرود بلهو مشغول شود

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ خوردن گلابي در خواب ؛ نشانة كسب توفيقي اندك در زندگي و تحليل رفتن سلامت اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد از گلابي طلايي رنگي كه از شاخة درخت آويخته اســت تعريف مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه شانس و اقبالتان در زندگي از قبل اميدواركننده تر خواهيد شــد .

  3ـ چيدن گلابي در خواب ؛ علامت آن اســت كه بعد از نوميدي اتفاقات دلپذيري برايتان رخ خواهد داد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد از گلابي كمپوت درست مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه از نظر فكري تغيير خواهيد يافت .

  5ـ پختن گلابي در خواب ؛ نشانة داشتن روابط عاشقانه كم دوام اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE