تعبیر خواب گرگ

 

 • تعبیر خواب گرگ
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب گرگ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گرگ

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند گرگ او ra بدريد؛ دليل كه زن طلاق دهد. اگــر بيند گرگ ra بكشت و گوشت او بخورد؛ دليل كه be قدر آن ميراث يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گرگ بر سه وجه است.

  اول: زن.

  دوم: كنيزك.

  سوم: خادم.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  گرگي ke زوزه ميکشد : شخصي ميخواهد از شما سبقت بگيرد

  گرگهايي ke be صف راه ميروند : همسايه هاي بيرحم

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن گرگ دشمن اســت خود ra از او نگهدارد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن گرگ در خواب ؛ نشانة آن اســت كه يكي از زيردستان اسرار شما ra فاش مي كنند .

  2ـ اگــر خواب ببينيد گرگي ra مي كشيد ؛ علامت آن اســت كه دشمنان موذي خود ra شكست خواهيد داد .

  3ـ شنيدن زوزة گرگ در خواب ؛ علامت آن اســت كه اتحادي نهاني ؛ شما ra در رقابتي صادقانه ؛ be شكست مي كشاند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE