تعبیر خواب گريه

تعبیر خواب گريه

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب گريه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گريه » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گريه

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  گريه : دلداري ؛ تسکين

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن گريه کردن زن باشد

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن گريستن درخواب؛ دليل شادي اســت از حق تعالي. اگــر ديد بر گناه مي گريست يا درمجلس علم و قران خواندن و آن چــه بدين ماند؛ دليل كه حق تعالي از فضل خود بر وي رحمت كند و گناهان او را بيامرزد. اگــر ديد كه مي گريست و اشك از چشم او نمي آمد؛ دليل زيان است. اگــر ديد بگريست و خون بــه جاي اشك مي آيد؛ دليل از كاري كه گذشته حيرت و حسرت وندامت خورد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر در خواب ببيند نخست گريه كرد و پــس از آن خنديد؛ اجلش فرارسيده اســت .

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  گريه در خواب دو نوع اســت و خارج از اين دو نوع بــه ندرت اتفاق مي افتد خواب گريه ببينيم. يک وقت هست کــه در خواب گريه مي کنيم و اين گريه فيزيکي است. چنان هق هق مي گرئيم يا خودمان بــه سبب شدت گريستن بيدار مي شويم يا اطرافيان ما را بيدار مي کـنـنـد و مي گويند در خواب گريه مي کردي. دانشمندان و روانکاوان دريافته اند کــه اين گريه يک تحريک شديد عصبي اســت و از نظر علم تعبيرخواب بــه هيچ وجه تعبير ندارد. تحريکات عصبي گاه موجب خنده مي شــود و گاه سبب گريه و اين هــر دو حالت چنان واکنشي ايجاد مي کــنــد کــه اگــر کسي در کنار ما بيدار باشد مي فهمد يا مي بيند کــه در خواب ما مي خنديم يا گريه مي کنيم. امــا گريه ديگري هست کــه رواني و روحي و صرفا روياست. يعني در خواب خودمان را مي بينيم کــه گريه مي کنيم يا ديگري اشک مي ريزد. اين نوع گريستن در خواب تعبير دارد. گريستن در خواب شادي و خرمي و فرح و انبساط اســت ... چـنـانـچه در خواب ببينيم گريه مي کنيم در روزهاي آينده خوشحال مي شويم و حادثه اي خوب براي ما اتفاق مي افتد. اگــر در خواب ببينيم کــه ديگري گريه ميکندخبري خوش بــه ما مي رسد ولي اگــر در روياي خويش ببينيم کــه کسي مي خندد و بعد از خنده بلافاصله گريه ميکندو بعد بــه قهقهه مي خندد خوب نسيت.نه براي آن کسي کــه مي خندد و گريه مي کــنــد و نه براي ما کــه بيننده خواب هستيم. اگــر در خواب ببينيم کسي کــه مرده اســت گريه مي کندخوب اســت و جاي نگراني نيست.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ گريستن در خواب ؛ علامت آن اســت كه بين افراد خانوادة شما خبرهايي غم انگيز منتشر خواهد شــد .

  2ـ اگــر در خواب ديگران را در حال گريستن ببينيد ؛ علامت آن اســت كه پــس از جدايي غم انگيز ؛ بــا كسي آشتي خواهيد كرد .

  3ـ اگــر دختري ديگران را در حال گريستن ببيند ؛ علامت آن اســت كه تنها بــا از خود گذشتگي بــه محبوب خود خواهد رسيد .

  4ـ اگــر تاجري در خواب ديگران را در حال گريستن ببيند ؛ علامت آن اســت كه در امور تجارت ورشكست خواهد شــد .

   

  برچسب‌ها, , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب گريه”

  دیدگاه ها بسته شده اند.